اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
منسوخ شده با بخشنامه شماره 123402/ت50659ه‍ مورخ 1394/09/22
151290/ت39511ه‍
1388/07/29
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه