آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
این مقرره توسط بخشنامه شماره 123402/ت50659ه‍ مورخ 1394/09/22 نسخ صریح شده است.
42956/ت28493ه‍
1382/08/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد