تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
منسوخ شده با بخشنامه شماره 123402/ت50659ه‍ مورخ 1394/09/22
22643/ت50143هـ
1393/03/03
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد