آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
-
99595/ت41366ک
1388/05/17
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد