قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
-
6464
1389/12/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد