قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
-
447/41959
1389/06/31
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد