قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
-
375/21204
1389/03/26
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد