مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%
-
64000
1364/07/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد