دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
مصوب شورای اقتصاد
96/1447422
1396/07/22
متن ضابطه


دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

 

شماره نامه: 96/1447422

تاریخ‌نامه: 1396/07/22

پیوست: دارد

 

کلیه دستگاه‌های اجرایی

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 1396/6/13 در اجرای مفاد ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سنواتی، دستورالعمل چگونگی صدور مجوز تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) توسط «شورای اقتصاد» موضوع مصوبه شماره 145018 مورخ 1394/7/5 را پس از بررسی اصلاح و به شرح ذیل تصویب و جایگزین مصوبه قبلی کرد.

 

دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

به‌منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم گزارش دستگاه‌های اجرایی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های پیشنهادی و همچنین یکنواختی در ارائه اطلاعات و مدارک موردنیاز و تسهیل در امر بررسی، جمع‌بندی و تهیه گزارش نهایی برای طرح درخواست در شورای اقتصاد، ضروریت دستگاه‌ها اجرایی پیشنهاددهنده، فرم «درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی» را با توجه به موارد ذیل تکمیل و به همراه کلیه مدارک و مستندات موردنیاز برای تهیه گزارش «پیشنهاد به شورای اقتصاد» با امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ارسال نمایند:

 

ماده 1- تعاریف

دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی شامل وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی که از ماده (62) قانون محاسبات عمومی استفاده می‌کنند.

تأمین مالی پروژه‌ها: بانک یا مؤسسه تجاری تسهیلات مالی (طرحی) را به‌منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین‌شده‌ای اصل‌وفرع آن را از طرف قرارداد و بانک تضمین‌کننده قرارداد دریافت می‌کند.

 

ماده 2- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) صرفاً طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) ارسال نمایند. بازپرداخت اصل تسهیلات و هزینه‌های تبعی مشتمل بر سود و کارمزد و هزینه تعهد، مدیریت و بیمه از محل عواید طرح‌های مذکور الزامی است و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده نباید تجاوز کند.

تبصره: طرح‌های فاقد توجیه مالی درصورتی‌که در قوانین بودجه سنواتی، استفاده آن‌ها از تسهیلات مالی خارجی به تصویب رسیده باشد، می‌توانند پس از طی مراحل این دستورالعمل از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده کنند.


ماده 3- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در ارایه پیشنهاد تصویب طرح در شورای اقتصاد سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را رعایت نمایند.

 

ماده 4- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در هنگام ارسال درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) مراتب کفایت درآمدهای طرح پیشنهادی در قبال هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح را در قالب کاربرگ شماره (1) با امضای بالاترین مقام آن دستگاه، رسماً اعلام و تعهد نمایند.

 

ماده 5- هنگام ارایه درخواست استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه موافقت اولیه یکی از بانک‌های عامل برای عاملیت طرح ضروری است.

 

ماده 6- دستگاه‌های اجرایی متقاضی می‌بایست طرح‌هایی را برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای تصویب به شورای اقتصاد پیشنهاد نمایند که قادر به تأمین مبلغ پیش‌پرداخت برابر ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند.

 

ماده 7- رعایت شرایط و ملاحظات زیست‌محیطی و ارایه مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای طرح‌های پیشنهادی از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارایه درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) الزامی است.

 

ماده 8- در اجرای ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات مصوب 1391/5/1 مجلس شورای اسلامی، میزان استفاده طرح‌ها و پروژه‌های بخش دولتی از ساخت داخل با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره 1- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات در اجرای طرح‌ها از سوی دستگاه‌های اجرایی متقاضی الزامی است.

تبصره 2- طرح‌ها و پروژه‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی که در شورای اقتصاد مطرح می‌شوند، اولویت با درخواست‌هایی است که دارای ارزآوری بیشتر باشند.

 

ماده 9- ارایه تأییدیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرای مفاد ماده (20) قانون برنامه پنج سال ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤسسه و کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی هنگام ارسال درخواست به دبیرخانه شورای اقتصاد (سازمان برنامه‌وبودجه کشور) الزامی است.

تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت یک ماه پاسخ به استعلام دستگاه‌های اجرایی را در خصوص مفاد این ماده ارایه نمایند.

تبصره 2- مواردی که نیازمند تضمین سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران می‌باشد، باید به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد و قبل از طرح موضوع در شورای اقتصاد به دبیرخانه شورا ارسال گردد.

 

ماده 10- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با درخواست دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نسبت به تبدیل ارز مندرج در کلیه مصوبات شورای اقتصاد به سایر ارزهای مورد عمل خود با رعایت برابری آن‌ها (نرخ تسعیر روز صدور گواهی مسدودی) اقدام نماید.

 

ماده 11- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا سود، کارمزد و سایر هزینه‌های جانبی طرح‌ها و پروژه‌ها در چارچوب مقررات بین‌المللی به حداقل ممکن کاهش یابد.

 

ماده 12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد طرح‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) مصوب شورای اقتصاد را به دبیرخانه شورای اقتصاد ارایه نماید.

 

ماده 13- راهکارهای تسریع در فرایند استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)

-فرایند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی و قراردادهای مربوط به طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا مرحله گشایش اعتبار اسنادی آن‌ها، به‌نحوی‌که حداکثر در مدت دو (2) ماه فرایند مذکور انجام شود توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موردبازنگری قرارگرفته، و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی برسد. همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است بررسی‌های خود در طرح‌ها را در حد اعمال سیاست‌ها و مقررات ارزی کشور محدود نماید.

-سازمان برنامه‌وبودجه کشور فرآیند بررسی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی در خصوص استفاده از تسهیلات مالی خارجی (در صورت کامل بودن مدارک و مستندات مربوط) را به نحوی موردبازنگری قرار دهد که حداکثر ظرف مدت چهل‌وپنج (45) روز پس از وصول توسط سازمان مذکور، موضوع قابل‌طرح در کمیسیون شورای اقتصاد باشد. فرایند مذکور توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور تهیه و پس از تأیید کمیسیون شورای اقتصاد به اطلاع کلیه دستگاه‌های اجرایی خواهد رسید.

 

ماده 14- رعایت دستورالعمل تکمیل فرم‌های پیشنهادی (پیوست) برای تصویب طرح‌های متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از سوی دستگاه‌های اجرایی الزامی است.

تبصره- سازمان برنامه‌وبودجه کشور می‌تواند در صورت الزام نسبت به اصلاح فرم‌های پیوست مصوبه اقدام نماید.

محمدباقر نوبخت- سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد