تصویبنامه درخصوص مجاز بودن سزمان برنامه و بودجه نسبت به تامین ۱۵درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرح ریلی احداث قطار شهری کرج از صندوق توسعه ملی
-
62921ت57312ه
1399/06/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد