بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
-
14 1-6772-54-2800
1386/10/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد