تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی
-
71789/ت557ه‍
1370/12/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد