دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه است
-
1-7065-54-1530
1371/06/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد