انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
با حکم تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها
200/97/56ص
1397/04/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد