پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
این نسخه پیش نویس بوده و غیر قابل استناد می باشد و صرفا جهت دریافت بازخورد صاحب نظران منتشر شده است.
4311 new
1398/01/01
متن ضابطه

 

پیش نویس

 شرایط عمومی پیمان جدید


 

 

  

 

موافقت‌نامه

عنوان طرح:

شماره طرح:

عنوان پروژه:

عنوان دستگاه اجرایی:

عنوان پیمانکار:

عنوان مهندسی مشاور:

نوع اعتبار:                                          منابع عمومی:                                سایر منابع:

شماره پیمان:                                                                                         تاریخ پیمان:

محل اجرا: استان                                                                                    شهرستان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه‌تعالی


این موافقت‌نامه به همراه شرایط عمومی و دیگر مدارک الحاقی آنکه که یک مجموعه غیرقابل تفکیک است و پیمان نامیده می‌شود، در تاریخ ........................................ بین ............................................... به نمایندگی .......................................... با شناسه ملی ..................................... که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود، از یک طرف و شرکت ........................................................ ثبت‌شده به شماره ................ و کد اقتصادی .......................... و شناسه ملی .................................... دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت به شماره .......................... مورخ ................ فرزند ................... متولد ........... با کد ملی ................................ و شماره شناسنامه ................................... صادره از ............................................... با سمت ................................................... از طرف دیگر، که از این به بعد پیمانکار نامیده می‌شود، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این پیمان درج‌شده است، منعقد می‌شود.

 

ماده ۱. موضوع

موضوع پیمان، عبارت است از: ............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ماده ۲. اسناد و مدارک

این پیمان، شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف) موافقت‌نامه.

ب) شرایط عمومی.

ج) شرایط خصوصی.

د) برنامه زمانی کلی.

ه) فهرست‌بها و مقادیر کار.

و) مشخصات فنی (مشخصات فنی عمومی، مشخصات فنی خصوصی)، دستورالعمل‌ها و استانداردهای فنی.

ز) نقشه‌ها.

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به‌منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می‌شود یا بین طرفین پیمان مبادله می‌گردد نیز جزو اسناد و مدارک پیمان به شمار می‌آید. این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان تهیه شود. این اسناد، ممکن است به‌صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت‌مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگی بین اسناد و مدارک پیمان، موافقت‌نامه پیمان بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد. هرگاه دوگانگی مربوط به مشخصات فنی باشد، اولویت به ترتیب با مشخصات فنی خصوصی، نقشه‌های اجرایی و مشخصات فنی عمومی است و اگر دوگانگی مربوط به بهای کار باشد، فهرست‌بها بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت دارد.

 

ماده ۳. مبلغ

مبلغ پیمان (به حروف) ..................................................... و (به عدد) ................................. ریال است. مبلغ پیمان، با توجه به اسناد و مدارک پیمان، تغییر می‌کنند.

ضریب پیمان، برابر است با ......................................................

 

ماده ۴. تاریخ تنفیذ، مدت، تاریخ شروع کار

الف) این پیمان از تاریخ مبادله آن (ابلاغ از سوی کارفرما) نافذ است.

ب) مدت پیمان ............. ماه است. این مدت، تابع تغییرات موضوع ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان است.

ج) تاریخ شروع کار، تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است. که پس از مبادله پیمان، تنظیم می‌شود.

پیمانکار متعهد است از تاریخ تعیین‌شده برای شروع کار، در مدت ................ ماه نسبت به تجهیز کارگاه به‌منظور شروع عملیات موضوع پیمان، اقدام نماید.

 

ماده ۵. دوره تضمین

حسن انجام عملیات موضوع پیمان، از تاریخ تحویل موقت یا تاریخ دیگری که طبق ماده ۳۹ شرایط عمومی تعیین می‌شود، برای ................. ماه از سوی پیمانکار، تضمین می‌گردد و طی آن به ترتیب ماده ۴۲ شرایط عمومی عمل می‌شود.

 

ماده ۶. نظارت بر اجرای کار

نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، از طرف کارفرما به عهده ............................................................... به نشانی ............................................................................................................................................ واگذارشده است که با توجه به مواد ۳2 و ۳۳ شرایط عمومی انجام می‌شود.

 

ماده ۷. نشانی دو طرف

نشانی کارفرما:

..............................................................................................................................................................................................................

نشانی پیمانکار:

..............................................................................................................................................................................................................

 

نماینده کارفرما                                                                             نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی:                                                                      نام و نام خانوادگی:

امضا                                                                                            امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

فصل اول - کلیات، تعاریف و مفاهیم

 

 

کلیات

ماده 1- توافق

1-1-  دو طرف توافق دارند که در این پیمان

1-1-1- عنوان‌های به‌کاررفته در متن‌های موافقت‌نامه شرایط عمومی و دیگر اسناد و مدارک پیمان، صرفاً به‌منظور راهنمایی و آگاهی از مفاد آن‌هاست و نمی‌تواند در تفسیر اسناد و مدارک مورد استناد قرار گیرد.

2-1-1- در هر مورد اختلاف ناشی از تفسیر با اجرای این پیمان، هر یک از دو طرف محق به مراجعه به مرجع حل اختلاف (موضوع ماده ۵۳) است. تصریح این موضوع در بعضی مواد، جنبه تاکید دارد و محدودکننده در سایر موارد نیست.

3-1-1- ابلاغ‌ها، دستور جلسات، صورت‌مجلس‌ها و اعلام‌های عوامل پیمان (کارفرما، مدیریت طرح، مهندس مشاور، پیمانکار، واحد کنترل کیفیت) صرفاً به‌صورت کتبی معتبر و قابل استناد است.

4-1-1- روز، ماه و سال، تقویمی و شمسی است و تاریخ‌ها طبق تقویم رسمی کشور است.

5-1-1- هر جا که معنای عبارت ایجاب کند، کلمات مفرد معنای جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند.

6-1-1- در مواردی که از واژه "تا" برای مشخص کردن حد بالای فاصله زمانی، محدوده ریالی، درصدها و ... استفاده‌شده است حل بالای این فاصله در داخل محدوده محسوب می‌شود.

 

ماده 2- دستورالعمل‌های ابلاغی

1-2-  درصورتی‌که مالیات، عوارض، شرایط کار، حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی، نسبت به تاریخ مهلت تسلیم پیشنهاد، تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نماید، دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه‌وبودجه کشور، حسب مورد ملاک عمل می‌باشد.

 

ماده 3- حد مسئولیت مالی پیمانکار در جبران خسارات

به جز روش‌های مندرج در پیمان برای اخذ خسارت از پیمانکار، چنانچه کارفرما برای جبران خساراتی خارج و یا بیشتر از موارد مذکور نظر بر اخذ مبلغ جبرانی از پیمانکار داشته باشد، میزان مسئولیت مالی پیمانکار برای پرداخت این مبلغ نمی‌تواند بیش از مبلغ پیمان باشد که پس از اثبات در مراجع قضایی و با حکم دادگاه بر میزان آن قابل دریافت از پیمانکار است.

این خسارت به مفهوم خسارات غیرمستقیم مانند عدم النفع یا عدم استفاده و بهره‌برداری نیست.

 

تعاریف و مفاهیم

واژه‌ها و عبارات مهم مورد استفاده در پیمان دارای معانی و مفاهیمی هستند که در این فصل ارائه‌شده است. بنا به ضرورت بعضی از واژه‌ها در متن مربوط تعریف شده است.

 

ماده 4-  پیمان

1-4- پیمان اسناد و مدارک

به مجموعه اسناد و مدارکی اطلاق می‌شود که در ماده ۲ موافقت‌نامه پیمان درج‌شده است. هر یک از اسناد و مدارک پیمان جزئی از پیمان محسوب می‌شود مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل تفکیک است که بیان‌کننده تعهدات، مسئولیت‌ها، اختیارات، وظایف و اقدامات طرفین آن و اشخاص حقیقی یا حقوقی مرتبط با آن است. فهرست این اسناد و مدارک در ماده 2 موافقت‌نامه درج‌شده است.

2-4- موافقت‌نامه پیمان

موافقت‌نامه پیمان سندی است که در آن مشخصات اصلی پیمان مانند مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ، مدت و نیز فهرست

اسناد و مدارک پیمان ذکر شده است. این سند به عنوان توافقات طرفین پیمان، به امضاء دارندگان امضای مجاز و تعهدآور

هر طرف می‌رسد.

3-4- طرفین پیمان

طرفین، یعنی اشخاصی که پیمان را امضا می‌کنند یعنی کارفرما به عنوان یک طرف و پیمانکار به عنوان طرف دیگر.

در عبارات طرف به مفهوم کارفرما یا پیمانکار است آن‌گونه که از متن برمی‌آید و طرفین به مفهوم هر دو طرف پیمان می‌باشد.

4-4- شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان مفاد همین سند است که شرایط حاکم بر پیمان را معین می‌کند تعهدات، الزامات، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های عمومی طرفین پیمان و ضوابط و شرایط همسان و مشترک حاکم بر پیمان را بیان می‌دارد.

5-4- شرایط خصوصی پیمان

سندی است که به‌منظور توضیح با تکمیل آنچه در شرایط عمومی تعیین تکلیف آن به شرایط خصوصی احاله شده است و

نیز به‌منظور تبیین موارد خاص ذکر شده در اسناد پیمآن‌که برای آن تکلیفی معین نیست، تنظیم شده است. شرایط خصوصی پیمان هیچ‌گاه نمی‌تواند شرایط عمومی پیمان را نقض کند و باید بر اساس اسناد مناقصه (ارجاع کار) تنظیم گردد.

6-4- گزارش روزانه

سندی است که وضعیت کار و کارگاه ازنظر حضور نیروی انسانی و تأمین تدارکات، مصالح، ماشین‌آلات، ابزار و تجهیزات، نوع و مشخصات و کارهایی که در آن روز باید انجام شوند و وضعیت آن‌ها از بابت انجام یا عدم انجام آن را نشان می‌دهد.

 

ماده 5- کارفرما

1-5- کارفرما

شخص حقوقی است که یک طرف امضاکننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان، به پیمانکار واگذار کرده است. نمایندگاه و جانشین‌های قانونی کارفرما، در حکم کارفرما می‌باشند.

2-5- نماینده کارفرما

شخصی (حقیقی یا حقوقی) است که با اختیارات مشخص از طرف کارفرما از سوی دارندگان امضاء مجاز به پیمانکار و مهندس مشاور معرفی می‌شود و مسئولیت اقدامات وی در چارچوب تعیین‌شده با کارفرما است.

3-5- کارکنان کارفرما

تمامی اشخاصی هستند که در استخدام کارفرما یا مأمور از سوی او بوده و تحت نظر و مسئولیت کارفرما یا نماینده او دارای وظایفی در پیمان می‌باشند.

 

ماده 6- واحد خدمات مدیریت طرح

شخصی است حقوقی مستقل از کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار که در صورت تشخیص لزوم استفاده از خدمات او از سوی کارفرما، برای انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قابل‌واگذاری کارفرما، که در اسناد و مدارک پیمان معین می‌شود، از طرف کارفرما به مهندس مشاور و پیمانکار معرفی می‌گردد و به مسئولیت کارفرما، اختیارات مربوط را اعمال و وظایف تعیین‌شده را انجام می‌دهد.

 

ماده 7- مهندس مشاور و نظارت

1-7-  مهندسی مشاور

شخصی حقوقی است که به‌منظور انجام نظارت کمی و کیفی بر اجرای پیمان و نیز اعمال اختیارات و انجام وظایف پیش‌بینی‌شده برای او در اسناد و مدارک پیمان، از سوی کارفرما طی ماده ۶ موافقت‌نامه به پیمانکار معرفی‌شده است.

1-1-7- نظارت مستقیم با نظارت مقیم

نظارتی است که از سوی مهندس مشاور و توسط عوامل او که مجموعه آن‌ها دستگاه نظارت مقیم نامیده می‌شوند ازنظر کمی و کیفی بر انجام عملیات پیمان در کارگاه محل اجرای کار انجام می‌گیرد.

2-1-7- ناظر مقیم با عوامل نظارت مقیم

شخص یا اشخاصی هستند که به عنوان نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه پیمان از سوی مهندس مشاور به کارفرما و پیمانکار معرفی می‌شود و در چارچوب وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای او، بر اجرای عملیات پیمان ازنظر کمی و کیفی نظارت مستقیم دارد.

3-1-7- در شرایطی که مقررات اجاره دهد، دستگاه نظارت می‌تواند واحد یا بخش مشخصی از کارفرما باشد. در این صورت، موضوع باید در اسناد ارجاع کار و شرایط خصوصی پیمان اعلام‌شده باشد.

2-7- نظارت عالیه

نظارت عمومی و کلی است که از سوی دفتر مرکزی مهندس مشاور و نیز با بازدید از کارها و محل کار و انجام کار اعمال

می‌شود.

 

ماده 8- پیمانکار

1-8- پیمانکار

شخصی است که یک طرف امضاکننده پیمان بوده و انجام کارهای موضوع پیمان و تعهدات مربوط را بر اساس اسناد و مدارک پیمان برعهده‌گرفته است. جانشین‌های قانونی و نمایندگان پیمانکار در حکم پیمانکار هستند.

2-8- نماینده پیمانکار

شخصی است حقیقی که با وظایف و اختیارات مشخص از طرف پیمانکار به کارفرما و مهندس مشاور معرفی می‌شود. مسئولیت اقدام‌های وی در چارچوب تعیین‌شده با پیمانکار است.

3-8- رییس کارگاه

رییس کارگاه شخصی است حقیقی که دارای تجربه و تخصص موردنظر در موضوع پیمان (با تأیید مهندس مشاور) بوده و

با اختیارات لازم از سوی پیمانکار برای سرپرستی و مدیریت بر اجرای عملیات پیمان در کارگاه به مهندس مشاور و کارفرما

معرفی می‌شود.

4-8- پیمانکار جزء

پیمانکار جزء، شخصی است حقیقی یا حقوقی که دارای تجربه و مهارت در انجام عملیات اجرایی بوده و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد منعقد می‌کند.

5-8- کارکنان خارجی

افرادی از کارکنان پیمانکار هستند که تابعیت ایرانی ندارند و دارای مجوز کار در کشور ایران باشند.

 

ماده 9- مبلغ (قیمت)

1-9- برآورد هزینه اجرای کار

مبلغی است که به عنوان هزینه اجرای موضوع پیمان، به‌وسیله کارفرما تعیین و در اسناد مناقصه (ارجاع کار) اعلام‌شده است.

2-9- مبلغ پیمان

1-2-9- مبلغ اولیه پیمان

همان رقم درج‌شده در ماده ۳ موافقت‌نامه پیمان است.

2-2-9- مبلغ پیمان

همان رقم درج‌شده در ماده ۳ موافقت‌نامه پیمان است که تغییرات ناشی از تغییر مقادیر کارها و قیمت کارهای جدید در آن اعمال می‌شود.

3-2-9- مبلغ نهایی پیمان

مبلغ نهایی پیمان، مبلغ درج‌شده در ماده (3) موافقت‌نامه و تغییرات احتمالی است که براساس اسناد و مدارک پیمان، در آن ایجاد می‌شود.

3-9- ضریب پیمان

رقم حاصل از تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مبلغ برآورد هزینه اجرای کار است که تا چهار رقم اعشار محاسبه می‌شود.

(چنانچه رقم پنجم بعد از ممیز کمتر از ۵ باشد حذف و درصورتی‌که برابر ۵ یا بیشتر باشد یک واحد به رقم چهارم اضافه

می‌شود).

4-9- نرخ پیمان

نرخ پیمان، در مورد هر یک از اقلام کار، عبارت از بهای واحد آن قلم کار در فهرست‌بهای منضم به پیمان با اعمال ضریب پیمان و ضریب‌های پیش‌بینی‌شده در فهرست‌بها و مقادیر کار است. در پیمان‌هایی که مشمول تعدیل آحاد بها هستند، نرخ پیمان، نرخ محاسبه‌شده به روش پیش‌گفته، پس از اعمال تعدیل آحاد بها، می‌باشد.

5-9- تعدیل

عبارت است از به‌روزرسانی قیمت‌های پیمان برای زمان انجام کار مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه‌وبودجه کشور

 

ماده 10- مدت و برنامه زمان‌بندی

1-10- مدت

1-1-1- مدت اولیه پیمان

همان مدت درج‌شده در بند با ماده ۴ موافقت‌نامه است.

2-1-10- تاریخ شروع پیمان

تاریخ نخستین صورت‌مجلس تحویل کارگاه است که پس از مبادله پیمان تنظیم می‌شود.

3-1-10- تاریخ ابلاغ (مبادله) پیمان

تاریخ سند کتبی ابلاغ پیمان از طرف کارفرما به پیمانکار است.

4-1-10- مدت پیمان

مدت پیمان یا ملت اجرای کار، مدت درج‌شده در بند «ب» ماده (۴) موافقت‌نامه و تغییرات احتمالی است که براساس ماده (۳۰) در آن ایجاد می‌شود. مدت پیمان هنگام مبادله پیمان، همان مدت درج‌شده در ماده (۴) موافقت‌نامه است که ملت اولیه پیمان نامیده می‌شود.

5-1-10- دوره نفوذ یا اعتبار پیمان

از تاریخ نفوذ پیمان تا تاریخ تسویه‌حساب نهایی است.

6-1-10- مدت مجاز پیمان

عبارت است از مدت پیمان منهای مدت تاخیرات ناشی از قصور پیمانکار

7-1-10- دوره تضمین

به مفهوم دوره زمانی معین است که در ماده ۵ موافقت‌نامه مشخص گردیده و طی این دوره درصورتی‌که معایب و نقایصی ناشی از عملکرد پیمانکار بروز کند باید توسط پیمانکار و به هزینه او رفع عیب و نقص شود.

2-10- برنامه زمانی

1-2-10- برنامه زمانی کلی

یکی از اسناد پیمان است که از سوی کارفرما تهیه‌شده و در آن زمان‌بندی کلی انجام کارهای موضوع پیمان در قالب سطوح کلی، فعالیت‌های اصلی، توالی زمانی بخش‌ها و مقاطع مهم کار درج‌شده است و در زمان ارائه پیشنهاد توسط پیمانکار امضا و ضمیمه پیشنهاد تسلیم کارفرما می‌شود.

2-2-10- برنامه زمانی تفصیلی

سندی است که زمان‌بندی و توالی فعالیت‌های مختلف کارهای موضوع پیمان برحسب روز و در چارچوب برنامه زمانی کلی به تفصیل (برحسب ساختار شکست فعالیت‌های پروژه) در آن درج‌شده و ظرف مدتی که در پیمان معین‌شده است باید توسط پیمانکار تهیه، پس از تأیید، مورد عمل قرار گیرد.

 

ماده 11- کار، کارگاه

1-11- کار

عبارت از مجموعه عملیات، خدمات با اقدامات موردنیاز، برای آغاز کردن، انجام و پایان دادن عملیات موضوع پیمان است و شامل کارهای دایمی است که باقی خواهد ماند و به عنوان موضوع پیمان تحویل کارفرما می‌گردد، و کارهای موقتی است که به‌منظور اجرا و نگهداری موضوع پیمان انجام می‌شود.

2-11- کارگاه

محل یا محل‌هایی است که عملیات موضوع پیمان در آن اجرا می‌شود یا به‌منظور اجرای پیمان، با اجازه کارفرما از آن استفاده می‌کنند. کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از محل‌ها و زمینه‌ای تحویلی کارفرما، که به‌منظور ساخت تجهیزات یا قطعاتی که در کار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار می‌گیرد، جزو کارگاه به شمار نمی‌آید.

3-11- تجهیز کارگاه

عبارت از عملیات، اقدام‌ها و تدارکاتی است که باید به‌صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود، تا آغاز کردن و انجام دادن عملیات موضوع پیمان، طبق اسناد و مدارک پیمان، میسر شود.

4-11- برچیدن کارگاه

عبارت از جمع‌آوری مصالح، تجهیزات، تاسیسات و ساختمان‌های موقت، خارج کردن مواد زاید، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه و تسطیح و تمیز کردن محله‌ای تحویلی کارفرما می‌باشد.

5-11- طرح جانمایی

عبارت است از نقشه کلی با درج ابعاد و اندازه‌هایی که محل قرار گرفتن بخشه‌ای مختلف از یک کار را نشان دهد.

 

ماده 12- مصالح و تجهیزات

12-1- مصالح

عبارت از مواد، اجناس و کالاهایی است که در عملیات موضوع پیمان مصرف یا نصب‌شده و در کار باقی می‌ماند

12-2- تجهیزات

عبارت از دستگاه‌ها و ماشین‌آلاتی است که در عملیات موضوع پیمان نصب‌شده و در کار باقی می‌ماند.

12-3- مصالح و تجهیزات پای‌کار

مصالح و تجهیزات پای‌کار، عبارت از مصالح و تجهیزاتی است که پیمانکار، با توجه به اسناد و مدارک پیمان برای اجرای موضوع پیمان، تهیه‌کرده و در محل یا محل‌هایی از کارگاه که در طرح جانمایی تجهیز کارگاه به عنوان انبار کارگاه یا محل انباشت مصالح تعیین گردیده است، نگهداری و حفاظت می‌کند. مصالح و تجهیزات موجود در محل مصرف با نصب نیز مصالح و تجهیزات پای‌کار نامیده می‌شود.

قطعات پیش‌ساخته و تجهیزاتی که در اجرای موضوع پیمان، با اجازه کارفرما و زیر نظر مهندس مشاور، در کارگاه‌ها یا کارخانه‌های تولیدی خارج از کارگاه ساخته‌شده است نیز در حکم مصالح و تجهیزات پای‌کار به شمار می‌رود.

 

ماده 13- ماشین‌آلات و ابزار

1-13- ماشین‌آلات و ابزار

ماشین‌آلات و ابزار، عبارت از دستگاه‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات، و به‌طور کلی، ابزارهای اجرای کار است که به‌منظور اجرای موضوع پیمان به‌صورت موقت به کار گرفته می‌شود. ماشین‌آلات و ابزار را ممکن است ماشین‌آلات نیز بنامند.

2-13- وسایل

عبارت از اثاثیه اداری و سکونتی در کارگاه و به‌طور کلی لوازم موردنیاز زیستی و اداری است که برای دوره اجرا تأمین شده و جزو تجهیز کارگاه منظور می‌شود.

3-13- تاسیسات و ساختمان‌های موقت

عبارت از ساختمان‌ها، راه‌ها، محوطه‌سازی‌ها، انبارها، تأسیسات آب و برقی و سوخت و مخابرات و فاضلاب شالوده دستگاه‌ها و به‌طور کلی تمامی تاسیساتی است که به‌صورت موقت برای دوره اجرا تأمین‌شده و جزو تجهیز کارگاه به شمار می‌رود.

 

ماده 14- متوسط کارکرد فرضی

1-14- متوسط کارکرد فرضی ماهانه

عبارت است از حاصل تقسیم مبلغ اولیه پیمان به مدت اولیه پیمان (برحسب ماه)

2-14- متوسط کارکرد فرضی روزانه

عبارت است از یک سی‌ام متوسط کارکرد فرضی ماهانه

 

ماده 15- داوری شورای عالی فنی

1-15- داوری

مجموعه اقداماتی که منجر به صدور رأی توسط مرجع تعیین‌شده در بند ۵۳-3 می‌شود.

2-15- نماینده ویژه

شخص حقیقی که به استناد اصل یک‌صد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در قالب آخرین تصویب‌نامه هیات وزیران، برای ارجاع اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادها به شورای عالی فنی، تعیین می‌شود.

3-15- خواهان

خواهان طرفی که ابتدا به داوری رجوع می‌کند.

4-15- خوانده

طرف دیگر اختلاف که برای پاسخگویی به دعاوی خواهان، توسط داور خوانده می‌شود.

5-15- قرار نامه

سندی حاوی مشخصات کامل خواهان، خوانده و نمایندگان رسمی آنان، مشخصات قرارداد، دعاوی خواهان و خواسته مربوط، پاسخ خوانده، دعاوی متقابل خوانده، نحوه ابلاغ رأی، مدت داوری، محل داوری، جلسه استماع و سایر مواردی که لازم است دو طرف اختلاف نسبت به آن آگاهی داشته باشند. این سند به امضای خواهان و خوانده با نمایندگان ایشان و داوران خواهد رسید. با امضای قرار نامه توسط اکثریت داوران، هیچ‌یک از دو طرف نمی‌تواند ادعای جدیدی مطرح نماید.

 

 

فصل دوم - تاییدات و تعهدات پیمانکار

 

 

ماده 16- تاییدات پیمانکار

پیمانکار تأیید می‌کند که در هنگام تسلیم پیشنهاد و انعقاد پیمان

1-16- تمام اسناد و مدارک موضوع ماده ۲ موافقت‌نامه این پیمان را مطالعه کرده و از مفاد آن آگاه شده است و با رعایت کامل موارد درج‌شده در این اسناد، توان انجام کارهای موضوع پیمان را دارد و بر این اساس پیمان را امضاء نموده است.

2-16- از امکان تأمین نیروی انسانی ماهر و واجد شرایط موردنیاز، چگونگی رفت‌وآمد، تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، ابزار و دیگر تدارکات لازم برای اجرای کار اطمینان حاصل کرده است.

3-16- با بازدید محل اجرای کار، از شرایط فیزیکی و آب و هوایی منطقه، وضعیت اجرای کار در فصل‌های مختلف سال با توجه به آمار بیست‌ساله گذشته هواشناسی، وضعیت راه‌های ارتباطی و دسترسی (زمینی، هوایی و دریایی) به محل، در مدت اجرای کار کاملاً آگاه شده است.

4-16- از وضعیت مجاورت‌ها، تداخل کار مورد پیمان با فعالیت‌های دیگر پیمانکاران و تداخل با بهره‌برداری و شاغلین دیگر تا مرحله تسلیم پیشنهاد (یا تعیین‌شده در شرایط خصوصی) در منطقه پیمان و شرایط اجتماعی، در همسایگی منطقه اطلاع پیداکرده است

5-16- از قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه‌های اجتماعی، مالیات‌ها، عوارض و دیگر قوانین و مقررات، که تا تاریخ تسلیم پیشنهاد معمول و جاری بوده است، کاملاً مطلع بوده و متعهد است که همه آن‌ها را رعایت کند. درهرحال، مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده، بر عهده پیمانکار است.

6-16- در پیشنهاد قیمت خود هزینه‌های موردنیاز برای انجام کارهای موضوع پیمان با لحاظ موارد فوق و نیز سود، هزینه‌های بالاسری و از جمله سود مبالغ مربوط به عوارض با حقوق قانونی و غیر آن (نظیر مالیات‌ها و حق بیمه) را در نظر گرفته است.

7-16- به‌هرحال، پیمانکار تأیید می‌نماید با لحاظ تمام موارد فوق در هنگام تسلیم پیشنهاد، مطالعه کافی انجام داده و هیچ موردی باقی نمانده است که بعداً از بابت آن ادعای عدم اطلاع نماید و درخواست اضافه پرداختی کند.

1-7-16- مطالعه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده‌های پیمان توسط پیمانکار برای تسلیم پیشنهاد، به مفهوم کنترل یا تأیید صحت آن‌ها از سوی پیمانکار نیست. مسئولیت درستی این اطلاعات با کارفرما است.

2-7-16- مسئولیت و تبعات مغایرت اطلاعات با مشخصات کار و شرایط محل که از سوی کارفرما به پیمانکار ارائه‌شده است، به همراه هزینه رفع مغایرت‌ها، بر عهده کارفرما است.

 

ماده 17- کارکنان پیمانکار، رییس کارگاه، مدیر پروژه

1-17- پیمانکار متعهد است که عملیات اجرایی موضوع پیمان را طبق قانون کار و ضوابط مربوط (از قبیل به‌کارگیری افراد، ساعات کاری و ...) با استفاده از خدمات (مهندسان، تکنسین‌ها، کارگران و...) که در کار خود تخصص، مهارت و تجربه کافی دارند، انجام دهد. کسانی که در اجرای این پیمان، خدماتی برای پیمانکار انجام می‌دهند، کارکنان پیمانکار شناخته می‌شوند و پرداخت تمام هزینه‌های ناشی از به‌کارگیری آن‌ها از جمله حقوق، مزایا، مالیات، بیمه و مانند آن با پیمانکار است. اگر در شرایط خصوصی، استفاده از متخصصان خارجی پیش‌بینی‌شده باشد، پیمانکار متعهد است وضعیت ایشان مانند میزان حقوق و مزایا، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آن‌ها را توسط مهندس مشاور به اطلاع کارفرما برساند و با رعایت مقررات مربوط، برای به‌کارگیری آن‌ها اقدام کند. کارفرما تسهیلات لازم در این مورد را طبق شرایط خصوصی فراهم می‌نماید. فراهم نشدن این تسهیلات از مسئولیت پیمانکار نمی‌کاهد. در مواردی که انجام این امور منحصراً با صدور مجوز یا همکاری کارفرما میسر باشد، کارفرما در این زمینه اقدام می‌کند.

2-17- تأمین نیروی انسانی موردنیاز، یک وعده غذای گرم، محل سکونت ایمن و مناسب ازنظر استحمام، نور، گرمایش و سرمایش، حمام و سایر امور بهداشتی در محدوده کارگاه یا مجاور آن و همچنین تأمین آب آشامیدنی و بهداشتی و روشنایی کافی برای ایشان در ارتباط با کار موضوع پیمان به عهده پیمانکار است. پیمانکار باید راه تردد ایمن و در صورت لزوم وسیله رفت‌وآمد کارکنان خود به کارگاه را تأمین کند. درهرحال پیمانکار موظف به اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت‌کار برای کارکنان خود است و نباید اجازه دهد کارکنان او در ساختمان‌های دائمی موضوع پیمان، حتی به‌صورت موقت سکونت کنند و نباید ایشان را در ساختمان‌های غیر ایمن و غیربهداشتی سکونت دهد.

پیمانکار باید امکان دسترسی کارکنان به مواد غذایی را فراهم کند، بدون آنکه این اقدام برای وی حق انحصاری ایجاد کند و آزادی کارکنان در تأمین مواد غذایی موردنیاز از سایر منابع را محدود سازد. قیمت مواد غذایی که از طرف پیمانکار عرضه می‌شود، نباید از قیمت اجناس مشابه در نزدیک‌ترین شهر با محل، گران‌تر باشد. پیمانکار می‌تواند صرفاً هزینه حمل را به قیمت‌های خرید اضافه کند.

3-17- کارکنان ایرانی پیمانکار باید دارای شناسنامه و کارت ملی و کارکنان خارجی باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.

4-17- به‌کارگیری و یا استخدام کارکنان شاغل کارفرما، مهندس مشاور و یا واحد خدمات مدیریت طرح توسط پیمانکار به‌طور مطلق ممنوع است. پیمانکار نمی‌تواند از خدمات کارکنان شاغل وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها بدون اجازه مسئولان ذی‌ربط استفاده نماید. پیمانکار نباید اشخاصی را که استخدام آن‌ها ازنظر اداره وظیفه عمومی مجاز نیست، بکار گیرد.

5-17- پیمانکار موظف است که برای کارگران کارت کارگری و کارنامه کارکرد روزانه صادر کند و در اختیار آنان قرار دهد. ناظر مقیم می‌تواند از ادامه کار کارگران بدون کارت و یا کارنامه جلوگیری نماید. پیمانکار باید فهرست کارگران، نوع کار و دستمزد ایشان را در پایان هر ماه طی گزارشی با امضای رئیس کارگاه به مهندس مشاور تسلیم نماید

6-17- پیمانکار موظف به اجرای قانون کار و مقررات بیمه‌های درمانی و اجتماعی برای کارکنان خود می‌باشد و باید فهرست کارکنان و حق بیمه ایشان را ماهانه به مراجع مربوط ارسال کند.

7-17- پیمانکار متعهد است دستمزد کارگران خود را طبق قانون کار به‌طور مرتب پرداخت کند. در صورت تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران، مهندس مشاور به پیمانکار اخطار می‌کند تا مطالبات کارگران را ظرف مدت دو هفته پرداخت نماید و در صورت استنکاف پیمانکار، کارفرما می‌تواند دستمزد کارگران را برای ماه یا ماه‌هایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت‌شده است، طبق کارنامه‌های کارگری که دارای امضای رئیس کارگاه است و با توجه به پرداخت‌های علی‌الحساب، در حضور نماینده مهندس مشاور و پیمانکار، از محل مطالبات پیمانکار پرداخت کند و ۱۵ درصد آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور نماید و درصورتی‌که مطالبات پیمانکار کافی نباشد، از محل تضمین‌های وی تأمین کند.

چنانچه نماینده پیمانکار، با وجود اخطار مهندس مشاور، از حضور برای پرداخت‌ها خودداری کند، کارفرما مطالبات یادشده را پرداخت می‌کند و پیمانکار حق اعتراض به این اقدام، مبلغ پرداختی، تعداد کارگران و میزان استحقاق آنان را ندارد. در صورت تکرار تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت‌شده است، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ نماید.

8-17- پیمانکار می‌کوشد تا حد ممکن، کارگران موردنیاز خود را از بین ساکنان منطقه اجرای کار، که صلاحیت و مهارت لازم برای انجام کارهای موضوع پیمان را داشته باشند، انتخاب کند و به کار گمارد.

9-17- در اجرای این پیمان، پیمانکار مسئول اعمال کارکنان خود در مقابل کارفرما است. هرگاه کارکنان پیمانکار صلاحیت، مهارت، تخصص با دقت لازم برای انجام کار مربوط را نداشته باشند، یا باعث اخلال در نظم کارگاه شوند، مهندس مشاور، مراتب را برای اقدام لازم به رئیس کارگاه تذکر می‌دهد و در صورت تکرار، می‌تواند با ذکر دلایل و مستندات لازم به پیمانکار دستور دهد که افراد غیر ماهر با متخلفان را از کار برکنار و جایگزین مناسب برای آن‌ها تعیین کند. در این صورت، پیمانکار مکلف به اجرای این دستور است و حق ندارد بر کنار شدگان را بار دیگر در همان کارگاه به کار گمارد. اجرای این دستور از مسئولیت‌های پیمانکار نمی‌کاهد و حتی برای او ایجاد نمی‌کند، در موارد اختلاف طبق نظر کارفرما عمل می‌شود

10-17- پیمانکار باید مقررات ایمنی و حفاظت فنی را به کارکنان خود و اشخاص حاضر در کارگاه آموزش دهد و بر رعایت آن تأکید کند و با برقراری تشویق یا جریمه آن‌ها را ترغیب یا وادار به استفاده از تجهیزات ایمنی نماید. تجهیزات لازم باید توسط پیمانکار تهیه شود و در اختیار کارکنان قرار گیرد. طبق شرایط خصوصی مدیریت و مسئولیت ایمنی و حفاظت و پیشگیری از حوادث، تعیین تا بر رعایت مقررات ایمنی نظارت و پیگیری لازم را داشته باشد.

11-17- پیمانکار باید بر رعایت مسائل بهداشتی در کارگاه و محل سکونت کارکنان نظارت داشته باشد و دسترسی آن‌ها را به فوریت‌های پزشکی و کمک‌های اولیه در محل کار کارکنان خود فراهم سازد. سطح و مدیریت امور بهداشتی، طبق شرایط خصوصی توسط پیمانکار تأمین می‌شود.

مسئولیت عواقب ناشی از سهل‌انگاری در موارد فوق با پیمانکار است. نیاز به برپایی درمانگاه در محل کار با توجه به ماهیت و موقعیت جغرافیایی منطقه، باید در شرایط خصوصی پیش‌بینی و طبق آن عمل شود.

12-17- پیمانکار موظف است نسبت به درمان آسیب‌دیدگی کارکنان، ناشی از انجام کارهای موضوع پیمان اقدام و در صورت فوت کارکنان، برای مراسم تدفین امکانات لازم را فراهم نماید.

13-17- عوامل مهندس مشاور در زمان‌های لازم از امکانات بهداشتی و رفاهی کارگاه بازدید می‌نمایند و درصورتی‌که با تشخیص ایشان امکانات و تسهیلات کارگاه را برای کارکنان مناسب و کافی تشخیص ندهند، دستور رفع کمبودها و اشکالات را صادر می‌کنند و پیمانکار در چارچوب اسناد و مدارک پیمان موظف به اجرای آن است.

14-17- پیمانکار مسئول اعمال، رفتار، تخلفات و قصور کارکنان خود (از جمله کارکنان پیمانکاران فرعی و جزء) در رابطه با پیمان است و باید ایشان را موظف به رعایت قوانین و مقررات مربوط در کارگاه، به‌ویژه ضوابط ایمنی بنماید.

15-17- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات، نماینده خود در رابطه با اجرای پیمان را به عنوان رییس کارگاه، به‌طور کتبی به کارفرما، مهندس مشاور و حسب مورد واحد خدمات مدیریت طرح معرفی کند و اختیارات لازم را به او بدهد.

16-17- رییس کارگاه به نمایندگی از پیمانکار، دستورات مهندس مشاور در رابطه با اجرای کار، اخطارها و اعلام‌ها را دریافت می‌کند. نظرات و دستورات کارفرما نیز صرفاً از طریق مهندس مشاور به رئیس کارگاه ابلاغ می‌شود.

17-17- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد صلاحیتی را که صلاحیت او مستند به تخصص و تجربیات موردقبول مهندس مشاور در چارچوب شرایط خصوصی باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید. رییس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود. اگر ضمن کار مشخص شود که رئیس کارگاه قادر به انجام وظایف خود نیست، مهندس مشاور، با ذکر دلیل، تعویض او را از پیمانکار درخواست می‌کند و پیمانکار مکلف است ظرف یک ماه، شخص دیگری را که دارای صلاحیت و مورد قبول مهندس مشاور باشد، معرفی کند.

پیمانکار باید به‌منظور اجرای کار، دریافت دستور کارها و نقشه‌ها از مهندس مشاور و همچنین برای تنظیم صورت‌وضعیت‌ها، اختیارات کافی به رییس کارگاه بدهد. هر نوع اخطار و اعلام که مربوط به اجرای کار باشد و از طرف مهندس مشاور به رییس کارگاه ابلاغ شود، در حکم ابلاغ به پیمانکار است و باید رونوشت آن به دفتر مرکزی پیمانکار ارسال شود.

18-17- در مواردی که رییس کارگاه به دلایل موجه با اضطراری نتواند در کارگاه حضور یابد، پیمانکار باید جانشین موقت وی را که مورد قبول مهندس مشاور باشد، برای این کار معرفی کند. دستورات و نظرات جانشین موقت، در غیاب رییس کارگاه، در حکم نظر و دستور رییس کارگاه است.

19-17- پیمانکار می‌تواند، در صورت لزوم، رییس کارگاه را عوض کند، مشروط به این‌که پیش از تعویض، مراتب را به مهندس مشاور اطلاع دهد و صلاحیت شخص جایگزین مورد تأیید مهندس مشاور باشد.

20-17- رییس کارگاه و جایگزین او باید به زبان اهالی منطقه اجرای پیمان آشنا بوده، یا مترجمان لازم را در اختیار داشته باشد.

 

ماده 18- اجرای صحیح کار، برنامه زمانی، گزارش پیشرفت، جلسات کارگاهی

1-18- اجرای صحیح کار

1-1-18- مسئولیت کامل اجرای صحیح کارها طبق اسناد و مدارک پیمان بر عهده پیمانکار است.

2-1-18- پیمانکار با برقراری سیستم تضمین کیفیت، که الزامات آن در اسناد و مدارک پیمان معین‌شده است و نیز در صورت تشخیص خود با به‌کارگیری سیستم کنترل کیفیت مناسب، بر اجرای صحیح کارها طبق مشخصات فنی مراقبت می‌نماید. کارفرما و مشاور مجاز به بازرسی هر جزء از سیستم تضمین کیفیت هستند.

3-1-18- پیمانکار موظف است هرگونه عیب و نقص در اجرای کارهای موضوع پیمان را که ناشی از قصور او باشد، به هزینه خود رفع کند.

4-1-18- پیمانکار مسئول تأمین کفایت استحکام، پایداری و ایمنی در روش‌ها و عملیات اجرایی کارهای موضوع پیمان است که توسط او با پیمانکاران جزء او انجام می‌شود.

پیمانکار باید حداقل یک هفته پیش از آغاز کارهای هر بخش، روش‌های پیشنهادی برای اجرای کار، توالی آن‌ها و یا هر نوع تغییر آن را به مهندس مشاور ارائه دهد. پس از بررسی پیشنهاد پیمانکار، در صورت تشخیص مهندس مشاور مبنی بر مغایرت روش‌ها و توالی انجام کارهای هر بخش با اسناد و مدارک پیمان، بر اساس توافق مهندس مشاور و پیمانکار عمل می‌شود.

5-1-18- پیمانکار مسئول صحت روش‌های اجرایی که توسط کارفرما یا مهندس مشاور در اسناد و مدارک پیمان تعیین‌شده است می‌باشد، مگر در مواردی که نسبت به آن ایرادی را مستدل مطرح نماید و توسط کارفرما پذیرفته نشود، در این صورت مسئولیتی متوجه پیمانکار نخواهد بود

6-1-18- پیمانکار باید آزمایش‌هایی را که فهرست، چگونگی، هزینه و زمان آن در شرایط خصوصی با برنامه زمانی مشخص‌شده است، انجام دهد و نتیجه را به مهندس مشاور ارائه نماید.

کارفرما و مهندس مشاور تیز می‌توانند نسبت به انجام هر نوع آزمایش موردنیاز، به هزینه کارفرما، اقدام نمایند. چنانچه نتایج این آزمایش‌ها عدم تأمین مشخصات فنی لازم بر اساس اسناد و مدارک پیمان را نشان دهد، پیمانکار به هزینه خود موظف به رفع عیب و نقص و پرداخت هزینه این آزمایش‌ها خواهد بود.

7-1-18- پیمانکار می‌تواند مسئولیت اجرای کار توسط خود را، به هزینه خود، پوشش بیمه‌ای دهد، در این صورت لازم است کارفرما اجازه بازدید، بازرسی و کنترل بر اجرای کار بیمه‌شده توسط کارکنان بیمه‌گر را فراهم نماید.

2-18- برنامه زمانی کار

1-2-18- پیمانکار متعهد است سازمان اجرایی، برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار و چگونگی هر نوع تغییر، بهنگام سازی یا تجدیدنظر در آن را تهیه و به مهندس مشاور ارائه کند.

2-2-18- مهلت تهیه و ارائه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار به مهندس مشاور یک سی‌ام مدت اولیه پیمان یا ۴ هفته (هر کدام بیشتر است) از تاریخ ابلاغ پیمان (یا تاریخ آخرین ابلاغ تجدیدنظر در برنامه زمانی اجرای کار) است، مگر این‌که مدت دیگری در شرایط خصوصی تعیین‌شده باشد.

3-2-18- برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار باید حداقل به تفکیک مراحل زمانی تهیه و تدارک نیروی انسانی، مصالح ساخت کارگاهی یا بیرون از کارگاه، ابزار و ماشین‌آلات، اخذ مجوزهای قانونی، تحویل نقشه‌های تکمیلی یا اصلاحی، تحویل کارگاه (درصورتی‌که زمان این تحویل‌ها در شرایط خصوصی درج‌شده باشد)، تسهیلاتی که کارفرما در اختیار قرار می‌دهد و نیز اجرای کار براساس نقشه‌های موجود و با رعایت برنامه زمانی کلی تهیه شود.

4-2-18- پرداخت قسط دوم پیش‌پرداخت منوط به تهیه و ارائه برنامه تفصیلی اجرای کار است.

5-2-18- درهرحال، چنانچه در شرایط خصوصی برای تهیه برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار، تغییر یا تجدیدنظر و بهنگام سازی آن موارد دیگری نیز مشخص‌شده باشد، باید در تهیه برنامه لحاظ شود.

6-2-18- مهندس مشاور با توافق پیمانکار، برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار با تجدیدنظر در آن را بررسی و تأیید می‌کند تا پس از تصویب کارفرما برای اجرا به پیمانکار و مهندس مشاور ابلاغ شود. حداکثر مهلت بررسی و ابلاغ، نصف مدت تعیین‌شده در بند (۱۸ -۲-۲) می‌باشد.

7-2-18- چنانچه حین اجرای کار، به تشخیص پیمانکار تغییراتی در برنامه زمانی تفصیلی ضروری باشد، نامبرده موظف است ۴ هفته بیش از تاریخ انجام کارهایی که به نظر او باید در برنامه آن تغییر داده شود، مراتب را با ذکر دلیل، به مهندس مشاور اطلاع دهد. مهندس مشاور، تغییرات مورد تقاضای پیمانکار را با توجه به برنامه زمانی مصوب قبلی رسیدگی می‌کند و آنچه را که مورد تأیید است، پس از تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. این تغییرات در حدود اسناد و مدارک پیمان، از میزان تعهدات و مسئولیت‌های دو طرف نمی‌کاهد. در صورت عدم توافق با آنچه که قرار است ابلاغ شود و نیز در صورت عدم ابلاغ آنچه که مورد توافق قرارگرفته است، تغییر در برنامه زمانی تفصیلی منتفی است.

8-2-18- چنانچه در حین اجرا، به نظر مشاور یا کارفرما، تغییر اجرای هر بخش از کار نسبت به آخرین برنامه زمانی تفصیلی مصوب موردنظر باشد، در این صورت مهندس مشاور می‌تواند از پیمانکار بخواهد برنامه تجدیدنظر شده‌ای را همراه با گزارشی توجیهی حاوی روش‌های پیشنهادی پیمانکار برای تسریع در پیشرفت و تکمیل کار در زمان موردنظر، برای بررسی و تأیید مشاور و کارفرما ارسال دارد. پیمانکار نیز می‌تواند به‌منظور تسریع در کار پیشنهاد کتبی خود را که متضمن کاهش زمان اجرا با حفظ کیفیت مطلوب و عدم افزایش هزینه باشد، به مشاور ارائه کند. در صورت پذیرش پیشنهاد پیمانکار توسط کارفرما، پاداش تسریع طبق بند (50-1) محاسبه می‌شود و مبنای عمل قرار می‌گیرد.

9-2-18- پیمانکار متعهد است از طریق مهندس مشاور منتخب کارفرما هماهنگی لازم با دیگر پیمانکاران یا گروه‌های اجرایی متعلق به کارفرما که به نحوی با موضوع پیمان مرتبط هستند و حضور آن‌ها در شرایط خصوصی پیش‌بینی‌شده است، به عمل آورد. برنامه‌ریزی چگونگی این هماهنگی توسط مهندس مشاور منتخب به پیمانکار و تیز پیمانکاران و گروه‌های اجرایی مربوط به کارفرما که مجاور کارگاه پیمانکار باشد ابلاغ می‌شود.

3-18- گزارش پیشرفت کار

1-3-18- پیمانکار موظف است که در پایان هر ماه، گزارش کامل کارهای انجام‌شده در آن ماه را در دو نسخه کاغذی و دو نسخه رایانه‌ای تهیه و به مهندس مشاور و کارفرما تسلیم نماید. شکل و چگونگی تهیه گزارش را مهندس مشاور تعیین می‌کند. این گزارش باید شامل مقدار و درصد فعالیت‌های انجام‌شده، میزان پیشرفت با تأخیر نسبت به برنامه زمانی تفصیلی، مشکلات و موانع اجرایی، نوع و مقدار مصالح و تجهیزاتی که در خارج کارگاه ساخته‌شده است، با میزان پیشرفت کار براساس جزئیات و نیازها و تدارکات آن، مصالح و تجهیزات وارد شده به کارگاه و آنچه آماده ورود به کارگاه است، تعداد و نوع ماشین‌آلات موجود و آماده به کار، تعداد نیروی انسانی موجود و تخصص آن‌ها و دیگر اطلاعات لازم باشد. درصورتی‌که جزئیات دیگری برای چگونگی تهیه گزارش پیشرفت کار در اسناد و مدارک پیمان تعیین‌شده باشد، پیمانکار موظف به رعایت آن است. به‌طور کلی گزارش پیشرفت کار باید تمامی ردیف‌های برنامه کاری درج‌شده در برنامه زمانی تفصیلی و وضعیت فعالیت‌های جزئی را نشان دهد و به علاوه آمار و گزارشی از وضعیت ایمنی و حوادث احتمالی پیش‌آمده و جنبه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی ناشی از عملیات اجرایی موضوع پیمان را به نحوی شامل شود که مقایسه پیشرفت واقعی با برنامه را نشان دهد و روش‌ها و اقدامات لازم برای جبران تاخیرها و رفع مشکلات را پیشنهاد کند.

2-3-18- پیمانکار باید برای تهیه برنامه‌های زمانی و گزارش‌های پیشرفت کار از برنامه‌های مکانیزه یا سامانه معتبر تعیین‌شده در شرایط خصوصی استفاده نماید.

3-3-18- درصورتی‌که پیمانکار در تهیه گزارش پیشرفت کار و یا اصلاح و بهنگام سازی برنامه زمانی تفصیلی اجرای کار در مهلت مقرر کوتاهی نماید، مهندس مشاور آن را تهیه می‌کند و هزینه مربوطه به اضافه 1۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

4-3-18- پیمانکار متعهد است یک نسخه از آخرین برنامه زمانی تفصیلی، نمودارها، عکس‌ها، جدول‌های پیشرفت کار و نیز اسناد و مدارک حاوی کیفیت و نتایج آزمایش‌های کیفیت مصالح و اجرای کار را در کارگاه آماده داشته باشد تا در موارد لازم مهندس مشاور و کسانی که اجازه بازدید از کارگاه را دارند، رؤیت نمایند.

4-18- تشکیل جلسات کارگاهی

1-4-18- تشکیل جلسات کارگاهی با حضور نمایندگان کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار (و حسب مورد سایر پیمانکاران همان طرح) به‌منظور بررسی وضعیت کار و مسائل آن و ارائه راه‌حل‌ها، حداقل هر ۴ هفته یک‌بار ضروری است. نتایج هر جلسه باید طی صورت‌جلسه‌ای که حاوی اقدامات بر عهده هر یک از عوامل دست‌اندرکار باشد، تنظیم و امضا شود.

برنامه‌ریزی، دعوت و مستندسازی جلسات بر عهده مهندس مشاور است.

 

ماده 19- تحویل و کنترل نقاط نشانه، پیاده کردن نقشه‌ها، اندازه‌گیری‌ها

1-19- بلافاصله پس از تحویل کارگاه نقاط نشانه و مبدأ، امتدادها و محورهای مبنایی باید طبق نقشه‌ها توسط مهندس مشاور به پیمانکار تحویل شود.

برای حصول اطمینان از درست بودن مختصات این نقاط و محورها، پیمانکار باید نقاط نشانه و مبدأ و مختصات محله‌ای تحویلی را از لحاظ تطبیق با نقشه‌ها، پیش از انجام عملیات کنترل نماید و درصورتی‌که اختلافی موجود نباشد، درستی آن‌ها را تأیید و اعلام کند تا در صورت‌مجلس مربوط که به امضای کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار می‌رسد درج شود. پس از آغاز عملیات هیچ‌گونه اعتراضی از سوی پیمانکار در این مورد پذیرفته نمی‌شود. در صورت وجود اختلاف، پیمانکار مراتب را به‌صورت مستدل به اطلاع مهندس مشاور می‌رساند تا پس از رفع اشکال و اصلاح آن ملاک تنظیم صورت‌مجلس و شروع عملیات بخش مربوط قرار گیرد، چنانچه با وجود مراتب فوق مهندس مشاور و کارفرما بر نظر خود اصرار کنند مسئولیتی متوجه پیمانکار نمی‌باشد. درهرحال پیمانکار باید صورت‌مجلس تحویل امور فوق را با ذکر موارد اختلاف امضا کند.

2-19- با تحویل نقاط نشانه، مبدأ و علایم مربوط، پیمانکار باید آن‌ها را طبق مشخصات و اسناد فنی تثبیت و در طول مدت اجرای کار با انجام تحویل موقت، به هزینه خود، حفظ و نگهداری کند.

3-19- پیمانکار متعهد است که نقشه‌ها، امتدادها و محورها (خطوط، ارتفاعات و سطوح) را نسبت به نقاط و امتدادها و محورهای مبنایی فوق با نظارت مهندس مشاور پیاده و در دستی آن‌ها را ازنظر تطبیق با وضعیت موجود محل کار با مهندس مشاور صورت‌مجلس کند. چنانچه هنگام پیاده کردن نقشه‌ها، امتدادها و محورها، اختلافی در مورد تراز زمین طبیعی با تراز آن‌ها در مدارک فنی مشاهده شود، وضع موجود توسط پیمانکار، مهندس مشاور و کارفرما صورت‌مجلس و در آن مهلتی برای رفع ایرادها توسط مهندس مشاور معین می‌شود. پس از رفع ایراد، محورها و امتدادها با تأیید مهندس مشاور مجدداً پیاده می‌شود و بر مبنای اصلاحات لازم، کار ادامه می‌یابد، از بابت این مغایرت پیمانکار مسئولیتی ندارد.

4-19- تراز کف پی بناها، کانال‌ها و زیرسازی راه‌ها و تمام عملیاتی که پس از انجام کار پوشیده می‌شوند و بعداً قابل رویت نبوده، با کنترل و اندازه‌گیری آن‌ها میسر نباشد، باید بیش از پوشیده شدن یا از بین رفتن، وضعیت آن‌ها، کنترل، اندازه‌گیری و صورت‌مجلس شود و به امضای نماینده مهندس مشاور و رییس کارگاه برسد. این صورت‌مجلس‌ها ملاک اندازه‌گیری در تنظیم صورت‌وضعیت‌ها است. در مورد کارهایی که باید پوشیده شود، پیمانکار موضوع را با هماهنگی مهندس مشاور و تعیین مهلت متعارف در چارچوب برنامه زمانی تفصیلی برای کنترل و اندازه‌گیری، به مهندس مشاور اعلام می‌کند. اگر پیمانکار عملیاتی را که باید آزمایش، بازدید با اندازه‌گیری و تأیید شوند، بیش از پایان مهلت لازم برای انجام اقدامات پیش‌گفته بپوشاند، موظف است پوشش‌های انجام‌شده را تخریب و پس از انجام آزمایش‌ها و بازدیدهای لازم و تأیید انجام کار توسط دستگاه نظارت، به هزینه خود، نسبت به اصلاح کار و پوشش مجدد اقدام کند. چنانچه علیرغم تعیین مهلت و اطلاع‌رسانی پیمانکار، دستگاه نظارت برای کنترل، اندازه‌گیری و تنظیم صورت‌مجلس کارهایی که لازم است بنا بر برنامه زمانی تفصیلی پوشیده شود، اقدام نکند، پیمانکار با اخطار به مهندس مشاور، می‌تواند پس از ۲۴ ساعت نسبت به انجام عملیات پوشش اقدام کند و در این مورد مسئولیتی متوجه وی نیست.

5-19- اندازه‌گیری‌ها براساس نقشه‌های اجرایی، دستور کارهای اجراشده و صورت‌مجلس‌ها، که شامل کروکی‌های لازم و روشن است، توسط پیمانکار و دستگاه نظارت انجام می‌شود. به علاوه، دستگاه نظارت مقیم می‌تواند از پیمانکار بخواهد که نماینده خود را برای کنترل مضاعف اندازه‌گیری‌ها معرفی کند، تا به اتفاق وی در محل حضور یابد و براساس اطلاعات و مدارک، اندازه‌گیری لازم انجام و نتیجه صورت‌مجلس شود.

6-19- در پایان عملیات اجرایی هر بخش مشخص‌شده در اسناد و مدارک پیمان، انجام آن باید ازنظر انطباق با نقشه‌ها، مشخصات فنی و کمیته‌ها، اندازه‌گیری و صورت‌مجلس شود تا بالای کارهای بعدی قرار گیرد.

 

ماده 20- تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی و دیگر نیازهای شروع کار

1-20- پیمانکار موظف است پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین‌شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را بر اساس نقشه استقرار منضم به پیمان تهیه‌کرده و پس از تأیید مهندس مشاور، آن را مبنای تجهیز کارگاه قرار دهد. تأمین آب، برق، مخابرات، سوخت و به‌طور کلی، تجهیز کامل کارگاه، به‌نحوی‌که برای اجرای کار طبق اسناد و مدارک پیمان لازم است، به عهده پیمانکار می‌باشد، مگر آن‌که در شرایط خصوصی، ترتیب دیگری پیش‌بینی‌شده باشد.

2-20- تأمین نیروی انسانی، مصالح و تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار به عهده پیمانکار است، مگر آن‌که در شرایط خصوصی، ترتیب دیگری پیش‌بینی‌شده باشد.

3-20- در مورد مصالح و تجهیزاتی که پیمانکار برای انجام کارهای موضوع پیمان تهیه می‌نماید یا بنابر اسناد و مدارک پیمان از سوی کارفرما به او تحویل می‌شود، لازم است مراتب زیر رعایت شود:

1-3-20- تهیه مصالح و تجهیزات باید در انطباق با مشخصات فنی و از منابع تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان، متناسب با نیاز اجرای کار تهیه و طبق برنامه زمانی تفصیلی وارد کارگاه شده و فهرست، مشخصات و مقدار آن به‌طور دقیق، معین و بین مهندس مشاور و پیمانکار صورت‌مجلس شود. مسئولیت انبارداری صحیح، به‌منظور حفظ کیفیت و کمیت آن‌ها با پیمانکار است. تهیه و حمل مصالح به کارگاه پیش از میزان پیش‌بینی‌شده برنامه زمانی تفصیلی بلامانع است، لیکن در مواعد نیاز طبق برنامه زمانی تفصیلی در صورت‌وضعیت‌ها منظور می‌شوند، مگر آن‌که قبلاً در مورد درج مقادیر مازاد بر اساس برنامه زمانی تفصیلی بین دو طرف توافق شده باشد.

2-3-20- مواد، مصالح و تجهیزات باید از منابع معین‌شده (حداقل سه منبع برای هر مورد) در شرایط خصوصی با رعایت موارد زیر تهیه شود. نمونه و کاتالوگ مصالح، مواد و تجهیزات باید ازنظر انطباق با مشخصات فنی، پیش از سفارش به تأیید مهندس مشاور برسد و درهرحال، منطبق با مشخصات فنی و اسناد و مدارک پیمان باشد.

انتخاب مصالح، مواد و تجهیزات منطبق با مشخصات فنی و اسناد و مدارک پیمان از میان منابع فوق، با پیمانکار است.

3-3-20- عملکرد تجهیزات و دستگاه‌هایی که پس از نصب راه‌اندازی می‌شود، باید مطابق مشخصات فنی لازم بوده و انجام خدمات پس از فروش آن برای حداقل مدتی که در اسناد و مدارک پیمان مشخص‌شده است، توسط سازنده تعهد شده باشد. هزینه‌های انجام خدمات پس از فروش بر عهده سازنده و پیمانکار نیست.

4-3-20- چنانچه منابع تهیه مصالح و تجهیزات در شرایط خصوصی مشخص‌شده، ولی در زمان اجرا بنا به ضرورت، نیاز به تغییر آن باشد، در صورت اختلاف قیمت نسبت به نرخ‌های پیمان، بر اساس ادعای هر یک از دو طرف، طبق ضوابط تعیین قیمت کارهای جدید عمل می‌شود.

5-3-20- چنانچه منابع تهیه مصالح، مواد و تجهیزات در شرایط خصوصی معین نشده باشد، پیمانکار موظف است با بررسی و اطمینان از تطابق کیفیت مصالح و تجهیزات موردنظر با مشخصات فنی، منابع جدید را به مهندس مشاور اعلام و پس از تأیید وی و کارفرما نسبت به تهیه مواد و مصالح و تجهیزات اقدام نماید.

6-3-20- درج منابع تهیه مواد، مصالح و تجهیزات در اسناد و مدارک پیمان، با تعیین آن‌ها توسط کارفرما و مهندس مشاور در حین اجرا، از تعهدات پیمانکار در قبال تهیه مواد، مصالح و تجهیزات منطبق با مشخصات فنی و با مقدار کافی نمی‌کاهد. پیمانکار موظف است با مطالعه کافی نسبت به کیفیت و کمیت اقلام موردنظر از منابع معرفی‌شده با توجه به سایر امکانات در محل یا محله‌ای دیگر و نیز در موارد نامناسب بودن منابع، نظر و پیشنهاد خود را به مشاور ارائه کند و در صورت موافقت مهندس مشاور و کارفرما با پیشنهاد ارائه‌شده، نسبت به تهیه و حمل از منابع جدید اقدام نماید. مجموع مهلت مهندس مشاور و کارفرما برای اظهارنظر در هر نوبت پیشنهاد، دو هفته می‌باشد.

7-3-20- هرگاه تهیه با توزیع مصالح، مواد، تجهیزات و لوازمی در داخل کشور در انحصار دولت یا نهاد خاصی باشد، کارفرما تسهیلات لازم برای تهیه آن را فراهم می‌کند. اگر تهیه بعضی از مواد، مصالح، تجهیزات با لوازم با مشخصات لازم در داخل کشور میسر نباشد، کارفرما تسهیلات لازم برای اخذ مجوز ورود، با هزینه و توسط پیمانکار را فراهم می‌کند، یا مشخصات را تغییر می‌دهد.

8-3-20- در مواردی که مصالح، مواد، لوازم یا تجهیزاتی بر طبق اسناد و مدارک پیمان باید توسط پیمانکار از خارج کشور تهیه شود، کارفرما تسهیلات لازم برای اخذ مجوز ورود، با هزینه و توسط پیمانکار را فراهم می‌کند. چنانچه ضمن اجرای کار، محدودیت‌های جدیدی پیش آید که به علت آن پیمانکار نتواند مصالح و تجهیزات موردنیاز اجرای کار را، طبق برنامه زمانی تفصیلی پیشرفت کار، از خارج کشور تهیه و وارد کند، مراتب را با ذکر دلیل و ارائه اسناد از طریق مهندس مشاور به اطلاع کارفرما می‌رساند تا با توجه به برنامه زمانی، کارفرما نسبت به چگونگی تأمین این قبیل مصالح و تجهیزات، تصمیم‌گیری نماید.

4-20- در شرایط خصوصی باید حداقل مشخصات لازم (مانند نوع ظرفیت و کیفیت) و نیز تعداد موردنیاز ماشین‌آلات و ابزار اجرای کار تعیین‌شده باشد و پیمانکار باید آن‌ها را طبق مشخصات تعیین‌شده، تأمین کند. هرگاه ضمن اجرای کار، مهندس مشاور تشخیص دهد که ماشین‌آلات و ابزار موجود پیمانکار با مشخصات و تعداد تعیین‌شده در شرایط خصوصی انطباق ندارد و یا به این دلیل در برنامه زمانی تفصیلی تأخیر ایجادشده است، مراتب را با ذکر دلیل به پیمانکار اعلام می‌کند. پیمانکار مکلف است که ماشین‌آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتی که مهندس مشاور تعیین می‌نماید، بدون ادعای خسارت یا هزینه اضافی تکمیل و تقویت کند.

5-20- پیمانکار نمی‌تواند مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزاری را که برای انجام عملیات موضوع پیمان لازم است، از کارگاه خارج کند. در مورد ماشین‌آلاتی که ازنظر پیمانکار و طبق برنامه زمانی تفصیلی، در کارگاه موردنیاز نیست، پیمانکار درخواست خارج کردن آن‌ها را به مهندس مشاور ارائه می‌کند. مهندس مشاور پس از هماهنگی با کارفرما، درخواست پیمانکار را رسیدگی و در صورت موجه بودن در خواسته، مجوز خروج صادر می‌کند. به‌هرحال پیمانکار مسئول حفظ و نگهداری و استفاده از تجهیزات در اختیار خود می‌باشد.

6-20- مسئولیت عملکرد ناقص تجهیزاتی که طبق شرایط خصوصی، تأمین آن در تعهد کارفرماست، ولی باید توسط پیمانکار نصب شود و به‌صورت دائم در کار باقی بماند، با پیمانکار نیست، مگر آنکه ثابت شود که نقص آن‌ها ناشی از قصور پیمانکار است. به‌هرحال کارفرما باید این اقلام را طبق برنامه زمانی تفصیلی و در محل مقرر به پیمانکار تحویل دهد و پیمانکار پس از بازرسی عیوب احتمالی، آن را گزارش نماید. پیمانکار موظف است تجهیزات را تا زمان نصب در شرایط مناسب نگهداری کند.

7-20- چنانچه در شرایط خصوصی، برای تهیه غذا، مسکن و دفتر کار کارکنان کارفرما، در محل کار، تکلیفی برای پیمانکار تعیین‌شده باشد، پیمانکار موظف به انجام آن است.

 

ماده 21- حفاظت از کار و کارگاه، ایمنی و حفاظت فنی، بهداشت‌کار و محیط‌زیست (HSE) نظم، امنیت و مراقبت کارگاه، پوشش‌های بیمه‌ای

1-21- حفاظت از کار و کارگاه

1-1-21- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام‌شده، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار، زمین‌ها، راه‌ها، تأسیسات و بناهایی است که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور، اقدامات لازم برای نگهداری و حفاظت آن‌ها در داخل کارگاه و در مقابل عوامل جوی، طغیان آب رودخانه‌ها، سرقت، حریق و مانند آن را به عمل می‌آورد.

در مواردی که تحویل موقت بخش‌هایی از کار به‌طور مجزا، در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی‌شده است، پس از تحویل هر بخش به کارفرما، پیمانکار به لحاظ حفاظت، مسئولیتی در آن بخش ندارد.

2-21- ایمنی، حفاظت فنی، بهداشت‌کار و محیط‌زیست (HSE)

1-2-21- پیمانکار موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت‌کار مشخص‌شده در شرایط خصوصی و مسئول پیشگیری از وارد شدن خسارت‌های مالی و جانی ناشی از اجرای موضوع پیمان به کارفرما، مهندس مشاور، کارکنان خود، اشخاص ثالث، در محوطه کارگاه، ساختمان‌ها، تأسیسات، املاک و محوطه‌های مجاور آن است. جبران خسارت‌های وارد شده احتمالی به شرح این بند، بر عهده پیمانکار است و کارفرما در این مورد مسئولیتی ندارد.

2-2-21- در اجرای کارهای موضوع پیمان، پیمانکار موظف است دستورالعمل‌های زیست‌محیطی تعیین‌شده در شرایط خصوصی و نیز ضوابط زیست‌محیطی و ضوابط و مقررات راجع به جلوگیری از آلودگی‌های ناشی از سروصدا، مایعات، گازها یا ایجاد مواد آلاینده آب، هوا و محیط‌زیست ابلاغی سازمان محیط‌زیست را بکار بندد. مسئولیت پاسخگویی و جبران خسارت آسیب‌های وارد شده به محیط‌زیست ناشی از عملکرد پیمانکار، به عهده او است.

3-2-21- پیمانکار موظف است برای پیش‌گیری از حوادث و خطرها اقدامات و تمهیدات مشخص‌شده در بندهای (21-2-1) و (۲1-۲-۲) را به‌صورت طرحی با عنوان "برنامه ایمنی، حفاظت فنی، بهداشت‌کار و محیط‌زیست - HSE Plan " تهیه و به مهندس مشاور و کارفرما ارائه کند. این برنامه پس از تأیید، برای اجرا توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌های یادشده، کارفرما و مهندس مشاور می‌توانند تا برقراری شرایط لازم بر اساس این دستورالعمل، دستور توقف کار در بخشه‌ای مربوط را صادر نمایند. در این حالت خسارتی بابت توقف کار به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

3-21- نظم، امنیت و مراقبت کارگاه

1-3-21- پیمانکار موظف است با بکار گماردن نگهبان به تعداد کافی و استفاده از سایر روش‌های مناسب، نظم کارگاه را تأمین و از ورود افراد غیرمجاز و کسانی که باعث اختلال نظم کارگاه می‌شوند جلوگیری نماید. تأمین روشنایی کافی برای ایجاد ایمنی و کاهش مخاطرات احتمالی به عهده پیمانکار است.

2-3-21- پیمانکار متعهد است مصالح خود را در محله‌ای مجاز مورد تأیید مهندس مشاور نگهداری و حفاظت کند و عملیات را به نحوی اجرا کند که همواره مسیر مناسبی در پیاده‌رو و سواره‌رو برای عبور رهگذران و وسایل نقلیه باز بماند. صدای ماشین‌آلات و ابزار در ساعات عادی کار و استفاده از راه‌های عمومی با شرط مسدود نشدن و به‌منظور انجام عملیات، غیرمجاز تلقی نمی‌شود. چنانچه اجرای کار ایجاب کند که قسمتی از سواره‌رو با پیاده‌رو برای مدتی کوتاه و با اطلاع مهندس مشاور به کلی مسدود شود، پیمانکار باید مجوز لازم را با مساعدت کارفرما از مقامات محلی کسب و عبور و مرور را با ایجاد راه‌های موقت مورد تائید مهندس مشاور، تأمین کند. چنانچه نحوه احتساب و پرداخت هزینه ایجاد و نگهداری راه‌های موقت در شرایط خصوصی معین نشده باشد، این هزینه‌ها بر عهده پیمانکار است. مسئولیت رعایت ضوابط حمل مصالح، ماشین‌آلات و عبور آن‌ها از راه‌ها، پل‌ها و تونل‌ها با پیمانکار است و باید مجوزهای لازم را با مساعدت کارفرما از مراجع مربوط کسب کند. هرگاه پیمانکار برخلاف مفاد این بند رفتار کند، مسئول جبران خسارت‌های وارد شده می‌باشد.

3-3-21- در مواردی که با درخواست پیمانکار و تأیید کارفرما، برای حفظ امنیت کارگاه نیاز به استفاده از نیروهای نظامی یا انتظامی باشد، اقدام لازم به هزینه و توسط کارفرما به عمل می‌آید و پیمانکار موظف به ارائه تسهیلات خواهد بود.

چنانچه برای برقراری انتظامات و امنیت کارگاه، نیاز به تمهیدات و اقدامات ویژه‌ای باشد، طبق شرایط خصوصی عمل خواهد شد. ورود کارکنان پیمانکار، کارکنان کارفرما، مهندس مشاور و نیز افراد معرفی‌شده توسط دو طرف پیمان و مهندس مشاور به کارگاه مجاز است.

4-21- پوشش‌های بیمه‌ای

1-4-21- پیمانکار مکلف است که پیش از شروع کار، تمام یا آن قسمت از کارهای موضوع پیمان را که در شرایط خصوصی پیمان تعیین‌شده است، در مقابل مواردی از حوادث درج‌شده در اسناد پیمان، به نفع کارفرما نزد موسسه‌ای که مورد قبول کارفرما باشد، بیمه نموده و بیمه‌نامه‌ها را به کارفرما تسلیم کند. بیمه‌نامه‌ها باید تا تاریخ تحویل موقت اعتبار داشته باشد. تا زمانی که تحویل موقت انجام‌نشده است، پیمانکار مکلف است بیمه‌نامه‌ها را تا مدتی که لازم است تمدید کند. کارفرما هزینه‌های مربوط به بیمه به شرح پیش‌گفته را در مقابل ارائه اسناد صادرشده از سوی بیمه‌گر، عیناً به بیمه‌گر پرداخت می‌کند. آن قسمت از هزینه بیمه که مربوط به مدت تأخیر غیرمجاز پیمانکار باشد، به حساب بدهکاری وی منظور می‌شود.

در صورت بروز حادثه‌ای که باعث از بین رفتن تمام یا قسمتی از کارهای انجام‌یافته، مصالح و تجهیزات پای‌کار شود، پیمانکار موظف است، او مراتب را فوراً به کارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بیمه، به بیمه‌گر اطلاع دهد، ثانیاً طبق دستور کارفرما یا مهندس مشاور، کارها را به حالت اولیه بازگرداند. برنامه زمانی انجام کارهای پیش‌گفته توسط پیمانکار تهیه می‌شود و پس از تأیید مهندس مشاور و کارفرما، به اجرا درمی‌آید. کارفرما خسارت‌های وارد شده بر آنچه را که بیمه‌شده است از بیمه‌گر وصول می‌نماید و مبلغ وصول‌شده از بیمه‌گر را برای تخریب‌های لازم، جمع‌آوری ضایعات و تجدید عملیات به تناسب پیشرفت کار و طبق هزینه تمام‌شده، اعم از هزینه مستقیم یا غیرمستقیم (بالاسری)، با تأیید مهندس مشاور به‌تدریج تا اعاده کار به حالت اولیه به پیمانکار پرداخت می‌کند. کارفرما باید کارهای موضوع پیمان را به نحوی بیمه کند که در صورت بروز حادثه، خسارت دریافتی از بیمه‌گر برای اعاده کارها به حالت اولیه کافی باشد، درصورتی‌که تکلیف بیمه کار در شرایط خصوصی پیمان تعیین نشده باشد، پیش از شروع کار، پیمانکار چگونگی بیمه کار را از کارفرما استعلام می‌نماید و کارفرما در مهلت ۲ هفته کارها و حوادث مشمول بیمه را تعیین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند، تا پیمانکار طبق مفاد این بند، در مورد بیمه کار اقدام نماید.

2-4-21- پیمانکار موظف است که تمام ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل کارگاه را، که متعلق به او یا در اختیار اوست و برای انجام عملیات موضوع پیمان، به کار می‌گیرد، به هزینه خود بیمه کند و رونوشت بیمه‌ها را به کارفرما تسلیم نماید کارفرما، ماشین‌آلات و ابزاری را که در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد، خود بیمه می‌کند.

3-4-21- روش واگذاری و دیگر پوشش‌های بیمه‌ای طبق دستورالعمل ابلاغی معاونت، نافذ در زمان ارجاع کار، انتخاب و در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی‌شده است.

5-21- هرگاه پیمانکار در اجرای تمام یا قسمتی از موارد درج‌شده در این ماده سهل‌انگاری یا کوتاهی کند و از انجام تعهداتی که طبق آن به عهده گرفته است خودداری نماید، کارفرما حق دارد آن تعهدات را به‌جای پیمانکار انجام دهد و هزینه‌های انجام‌شده و خسارت وارد شده را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور و از مطالبات وی کسر نماید.

 

ماده 22- گردش مدارک، نقشه‌ها و ابلاغ دستور کارها

1-22- گردش مدارک و نقشه‌ها

1-1-22- مشخصات، دستورالعمل‌ها، استانداردهای فنی و نیز نقشه‌ها که دارای مهر "برای اجرا" با مهر و امضای کارفرما، مشاور و پیمانکار است، به تعداد نسخه‌های درج‌شده در اسناد و مدارک پیمان و درصورتی‌که در اسناد و مدارک پیمان تعداد نسخه معین نشده باشد، در سه نسخه کاغذی و دو نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر، به‌صورت رایگان، با تمام اطلاعات موردنیاز نظیر اندازه‌گذاری‌ها، همراه با ابلاغ پیمان به پیمانکار تحویل می‌شود. نسخه اصلی نقشه‌ها و مدارک همواره نزد کارفرما نگهداری می‌شود. پیمانکار باید یک نسخه از نقشه‌ها و مشخصات، حاوی آخرین تغییرات را در کارگاه نگهداری کند، تا در صورت لزوم، در اختیار کارفرما، مهندس مشاور یا نمایندگان آن‌ها قرار گیرد.

2-1-22- پیمانکار موظف است پیش از آغاز هر قسمت از کار، تمام نقشه‌ها، دستورالعمل‌ها و دیگر اسناد و مدارک فنی مربوط به آن قسمت را با دقت مطالعه کند و مواردی نظیر اندازه درج‌شده در نقشه‌ها را کنترل نماید، به‌نحوی‌که ازنظر چگونگی اجرای کار هیچ‌گونه ابهامی برای او باقی نماند.

3-1-22- هرگاه پیمانکار در مورد کمبود یا درستی نقشه‌ها، محاسبات، دستور کارها، مشخصات مصالح و تجهیزاتی که بنا به دستور کارفرما لازم است از منابع معینی تهیه شود ابهام یا ایرادی داشته باشد، باید حداقل ۴ هفته قبل از موعد انجام کار مربوط طبق برنامه زمانی تفصیلی، مراتب را با ذکر دلیل به مهندس مشاور اطلاع دهد. پاسخ نهایی مهندس مشاور باید حداکثر ظرف ۲ هفته به پیمانکار ابلاغ شود. درهرصورت پیمانکار فقط مسئول اجرای درست‌کار طبق ماده ۱۸ است.

4-1-22- در مواردی که تحویل تدریجی نقشه‌ها، مدارک با دستورالعمل‌های فنی و اجرایی در شرایط خصوصی پیش‌بینی‌شده، لازم است موعدهای تحویل طبق برنامه زمانی تفصیلی به نحوی باشد تا فرصت مناسب برای بررسی و اعلام نظر پیمانکار فراهم شود. نوع و تعداد نسخه‌ها، مهلت‌های بررسی، اعلام نظر و نهایی شدن آن طبق بندهای فوق است.

5-1-22- پیمانکار، نقشه‌های کارگاهی را، ضمن اجرای کار و متناسب با برنامه زمانی تفصیلی بر اساس نقشه‌های اجرایی، مشخصات فنی و دستورالعمل سازندگان، تهیه و در ۲ نسخه کاغذی و ۲ نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر، به مهندس مشاور ارائه می‌نماید. مهندس مشاور، نقشه‌های ارائه‌شده را ظرف یک هفته پس از دریافت، بررسی و اصلاح‌کرده، در یک نسخه کاغذی و یک نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر به پیمانکار بازمی‌گرداند. پیمانکار نقشه‌های اصلاح‌شده را در ۵ نسخه کاغذی و ۲ نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر، به مهندس مشاور ارائه می‌دهد. مهندس مشاور نیز ظرف مدت سه روز، نقشه‌ها را، در ۲ نسخه کاغذی مهر و امضاشده و یک نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر به پیمانکار ابلاغ می‌کند. یک نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر این نقشه‌ها نزد مهندس مشاور نگهداری می‌شود. عدم اعلام نظر مشاور ظرف مدت یادشده، به منزله تأیید نقشه‌ها خواهد بود.

6-1-22- پیمانکار باید نقشه‌های چون ساخت را به‌تدریج و حداکثر ۳ ماه پس از انجام هر کار طبق مشخصات تعیین‌شده توسط مهندس مشاور، در ۲ نسخه کاغذی و ۲ نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر تهیه و برای بررسی و تأیید، به مهندس مشاور ارائه کند. مهندس مشاور پس از بررسی و اصلاح طی یک ماه، ۲ نسخه کاغذی و ۲ نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر از نقشه‌های چون ساخت تأییدشده را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. درصورتی‌که پیمانکار نقشه‌های چون ساخت را ظرف مدت یادشده تهیه ننماید، تهیه آن به عهده مهندس مشاور است. هزینه مربوط به اضافه 15 درصد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

7-1-22- پیمانکار باید طبق مهلت‌های تعیین‌شده در شرایط خصوصی، مشخصات فنی، نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها، نقشه‌های جزئیات، روش‌های نصب، آزمایش، راه‌اندازی و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزاتی که تأمین آن‌ها را به عهده دارد، تهیه و از سازنده مربوط دریافت و در یک نسخه کاغذی و ۲ نسخه رایانه‌ای قابل تکثیر، به مهندس مشاور ارائه کند. مهندس مشاور براساس آن، مدارک و نقشه‌های اجرایی محل استقرار تجهیزات یادشده را تهیه و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ می‌کند. مهلت مهندس مشاور یک‌سوم مهلت تعیین‌شده برای پیمانکار است.

8-1-22- پیش از تحویل موقت کار طبق ماده ۳۹، پیمانکار باید دستورالعمل‌های راه‌اندازی، راهبری، تعمیر و نگهداری را همراه با نقشه‌های چون ساخت در ۲ نسخه کاغذی و ۲ نسخه رایانه­ای قابل تکثیر به مهندس مشاور ارائه کند. مدارک ارائه‌شده باید به نحوی باشد که راهبری، تعمیر و نگهداری تمام قسمت‌های موضوع پیمان به سهولت قابل انجام باشد. چنانچه در شرایط خصوصی نوع و تعداد نسخه‌ها با مشخصات ویزای برای مدارک موضوع این بند تعیین نشده باشد، طبق آن عمل می‌شود.

2-22- ابلاغ دستور کارها

1-2-22- مهندس مشاور تمام مدارک از قبیل تأییدها، معرفی‌ها، تصویب‌ها، اخطارها و دستور کارها و نقشه‌ها را به‌صورت کتبی و به نحوی به پیمانکار ابلاغ می‌کند که اجرای کار طبق برنامه زمانی ممکن باشد. در مواردی که تأیید توسط کارفرما در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی‌شده باشد، این مدارک پس از تأیید کارفرما، توسط مشاور به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

2-2-22- پیمانکار پس از دریافت هر دستور کار، نقشه با مشخصات می‌تواند ظرف یک هفته نظرات مستدل خود را به مهندس مشاور اعلام کند. درصورتی‌که ظرف یک هفته از تاریخ اعلام نظر، پیمانکار پاسخی دریافت نماید، با رعایت ضوابط پیمان موظف به اجراست و در این مورد مسئولیتی ندارد.

3-2-22- مهندس مشاور موظف است رونوشتی از تمام نامه‌ها و مدارک ابلاغی خود به پیمانکار را برای کارفرما ارسال کند.

 

ماده 23- تاسیسات زیربنایی، حفاظت و تغییر وضع آن‌ها

1-23- وضعیت تأسیسات زیربنایی موجود در محل کار یا محل‌هایی که برای انجام عملیات پیمان از آن استفاده می‌شود، در اسناد و اطلاعات و مدارک پیمان بیان‌شده است. درصورتی‌که این امر در اسناد و مدارک پیمان مشخص نشده باشد یا اطلاعات داده‌شده کافی نبوده یا اشتباه باشد، پیمانکار باید چگونگی امر را از مهندس مشاور سؤال کند و با همکاری او وضعیت این تأسیسات از مراجع مربوط کسب اطلاع نماید و بر اساس اطلاعات مکتوب دریافتی اقدام به اجرای پروژه نماید. چنانچه بر اثر مبنا قرار دادن اطلاعات فوق در اجرای کار، ایرانی در تأسیسات زیربنایی بروز کند، مسئولیت جبران هر نوع تأخیر در کار بر اثر آن و نیز هزینه‌ترمیم خسارت وارد شده به تاسیسات بر عهده کارفرما است.

2-23- درصورتی‌که انجام عملیات پیمان مستلزم تغییر وضعیت و یا جابجایی تأسیسات باشد، پیمانکار باید مراتب را به کارفرما اطلاع دهد تا ضمن هماهنگی با سازمان‌های ذی‌ربط یا توسط ایشان، اقدامات جابجایی صورت پذیرد، درهرحال هزینه‌های مربوط به تغییر وضع و یا جابجایی بر عهده کارفرما است.

3-23- درصورتی‌که برای انجام عملیات تغییر و جابجایی تأسیسات یادشده، یا برای جمع‌آوری اطلاعات راجع به تعیین وضعیت آن‌ها و یا تکمیل اطلاعات، تاخیری در انجام کار بر طبق برنامه زمانی ایجاد شود، جبران تأخیر و هزینه خسارت وارده بر اثر آن، به عهده کارفرما است.

4-23- پیمانکار باید عملیات موضوع پیمان را به نحوی اجرا کند که به تأسیسات زیربنایی موجود در کارگاه یا مجاور آن در اثر اجرای عملیات آسیبی وارد نشود. هرگاه در اثر عمل پیمانکار، به تأسیسات یادشده صدماتی وارد شود، درصورتی‌که این تاسیسات در اسناد و مدارک پیمان مشخص بوده با پیمانکار طبق بند (۲۳-1) از وجود آن اطلاع داشته، متعهد است هزینه‌ترمیم و برقراری مجدد آن‌ها را بپردازد. هرگاه پیمانکار نسبت به اصلاح و رفع آسیب یا جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوری به عمل نیاورد، کارفرما می‌تواند برای رفع نقص و خسارت اقدام و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور کند.

5-23- کسب مجوز عبور از راه‌ها با کارفرما، ایمن‌سازی و نصب علایم راه‌های دسترسی و ارتباطی انحصاری کارگاه، با پیمانکار است و پیمانکار مسئول‌ترمیم خسارت وارده ناشی از بهره‌برداری خود و اتخاذ تمهیدات ایمنی و قابل تردد نگه‌داشتن راه به‌طور ایمن در دوره اجرای پیمان می‌باشد. در پایان نیز باید راه‌ها را حداقل به وضعیت اولیه برساند.

 

ماده 24- انتقال و واگذاری پیمان، پیمانکار جزء

1-24- پیمانکار حق انتقال یا واگذاری پیمان به دیگری را ندارد.

2-24- چنانچه مطابق قوانین و مقررات، دستگاه کارفرمایی تغییر یابد، پیمان با رعایت شرایط زیر به کارفرمای جدید منتقل می‌شود:

1-2-24- پیمان عیناً و بدون هر نوع تغییر به کارفرمای جدید منتقل می‌شود و او از شروع تا پایان پیمان جایگزین کارفرمای قبلی، در حقوق، مسئولیت‌ها، تعهدات و وظایف، بر اساس اسناد و مدارک پیمان است.

2-2-24- با انتقال پیمان ادعاها، حقوق و مطالبات پیمانکار از کارفرمای قبلی به کارفرمای جدید منتقل می‌شود و ازآن‌پس، کارفرمای قبلی دارای مسئولیت، حقوق و تعهدات در این پیمان نیست.

3-2-24- با انتقال پیمان، تمام تأییدات کارفرمای قبلی، مسئولیت‌ها و پذیرش‌های او از ابتدای پیمان به کارفرمای جدید منتقل می‌شود و کارفرمای جدید دارای مسئولیت و پذیرش نسبت به تمام مطالبات و تکالیف و تعهدات و تاییدات و متقابلاً دارای تمام حقوق و اختیارات می‌باشد.

4-2-24- تغییر کارفرما در داخل یک تشکیلات یا سازمان واحد به مفهوم تغییر کارفرمای موضوع این بند تلقی نمی‌شود.

3-24- واگذاری کار به پیمانکار جزء

1-3-24- پیمانکار می‌تواند به‌منظور تسهیل و تسریع در اجرای بخش با بخش‌هایی از عملیات موضوع پیمان، پیمان‌هایی با پیمانکاران جزء منعقد کند، مشروط به آن‌که آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند. درصورتی‌که در اسناد و مدارک پیمان، کارفرما، لزوم تأیید صلاحیت پیمانکاران جزء را پیش‌بینی کرده باشد، پیمانکار موظف است که تأیید کارفرما را در این مورد تحصیل نماید. این واگذاری نباید پیشرفت کار طبق برنامه زمانی اجرای کار را کاهش دهد و درهرحال، از مسئولیت و تعهدات پیمانکار کاسته نمی‌شود. پیمانکار مسئول تمام عملیاتی است که توسط پیمانکاران جزء یا کارکنان آن‌ها انجام می‌شود. در پیمان‌های بین پیمانکار و پیمانکاران جزء باید درج شود، که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها، کارفرما حق دارد، درصورتی‌که مقتضی بداند، به مورد اختلاف رسیدگی کند. پیمانکار و پیمانکار جزء نیز می‌پذیرند که نظر کارفرما در این مورد قطعی است و تولید می‌کنند که ملزم به اجرای آن هستند.

2-3-24- یک نسخه از پیمان پیمانکار فرعی با پیمانکار باید به مهندس مشاور و یک نسخه از آن به کارفرما تسلیم شود.

4-24- مسئولیت‌ها و گردش کار در پیمان پیمانکاران جزء

1-4-24- پیمانکار تضمین می‌نماید که پیمانکار فرعی یا جزء تمام الزامات تعیین‌شده برای پیمانکار را رعایت کند.

2-4-24- هرگاه در پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء، با توجه به شرایط درج‌شده در پیمان آن‌ها، تأخیر شود، درصورتی‌که پیمانکار جزء، تعهدات خود را براساس پیمان تنظیمی خود با پیمانکار کاملاً انجام داده و کار او مورد قبول و تأیید مهندس مشاور باشد، کارفرما می‌تواند بنابر تقاضای پیمانکار جزء با حضور نماینده پیمانکار، به درخواست او رسیدگی کند. اگر در اثر این رسیدگی، پیمانکار جزء طلبکار شود و پیمانکار از پرداخت آن خودداری کند، کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت‌شده است، از محل مطالبات پیمانکار بپردازد. درصورتی‌که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند، کارفرما رسیدگی می‌نماید و به شرح پیش‌گفته عمل می‌کند، این عمل قطعی و غیرقابل اعتراض است.

هرگاه پس از فسخ یا خاتمه پیمان، پیمانکاران جزء، مطالباتی از پیمانکار داشته باشند، مهندس مشاور و کارفرما، به شرح پیش‌گفته موضوع را رسیدگی می‌نمایند. اگر پس از رسیدگی و تهیه صورتحساب نهایی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد، کارفرما می‌تواند طلب پیمانکاران جزء را از محل مطالبات پیمانکار بپردازد و مبلغ مربوط را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد.

5-24- چنانچه مشاهده شود پیمانکار جزء تجربه، تخصص و توان لازم برای انجام کار را ندارد، مهندس مشاور می‌تواند تعویض او را از پیمانکار بخواهد و او موظف به تعویض و استفاده از پیمانکار با صلاحیت، مورد تأیید مهندس مشاور و کارفرما است.

6-24- در پیمان با پیمانکاران جزء باید قید شود که کارفرما در قبال ایشان، از جمله پرداخت مطالبات، هیچ نوع تعهد و مسئولیتی ندارد و ایشان صرفاً با پیمانکار، طرف قرارداد و متعهد به یکدیگر هستند.

7-24- با توجه به پرداخت خسارت ناشی از تأخیر پرداخت به پیمانکار توسط کارفرما، پیمانکار نیز موظف به درج پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت به پیمانکار جزء مطابق بند (3۷-۱۰-1) در پیمان منعقده با پیمانکار جزء است.

 

ماده 25- ساعات اجرای کار

1-25- ساعات متعارف اجرای کار

1-1-25- آغاز و پایان ساعات متعارف اجرای کار در روزهای غیر تعطیل رسمی در شرایط خصوصی مشخص‌شده است. ساعات متعارف اجرا ممکن است متناسب با شرایط کار (مانند اقلیم) در روز، شب با هر دو تعیین شود.

2-1-25- چنانچه در شرایط خصوصی، اجرای کار در شب پیش‌بینی‌شده باشد و یا پس از انعقاد پیمان به پیمانکار ابلاغ شود، کارفرما و مهندس مشاور باید وظایف خود را در زمان اجرای کار، انجام دهد.

2-25- اجرای کار در ساعات غیرمتعارف

1-2-25- اجرای کار در ساعات غیرمتعارف، در هر یک از حالات زیر، طبق ضوابط این ماده امکان‌پذیر است.

1-1-2-25- در شرایط خصوصی مشخص‌شده باشد.

2-1-2-25- در برنامه زمانی تفصیلی پیش‌بینی‌شده باشد.

3-1-2-25- به تشخیص پیمانکار و ناشی از قصور وی اجرای کامل کار در مدت پیمان ممکن نباشد. در این صورت پیمانکار درخواست اجرای کار در ساعات غیرمتعارف را به مهندس مشاور ارائه می‌نماید و اجرای کار در ساعات غیرمتعارف پس از موافقت مشاور، توسط کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود. در این حالت هیچ اضافه هزینه‌ای بابت کار در ساعات غیرمتعارف به پیمانکار پرداخت نخواهد شد.

4-1-2-25- به تشخیص مشاور و تأیید کارفرما و خارج از قصور پیمانکار اجرای کامل کار در مدت پیمان ممکن نباشد. در این حالت با ابلاغ کارفرما و اجرای کار در ساعات غیرمتعارف هزینه اضافی مربوط، طبق قانون کار و امور اجتماعی و سایر ضوابط اجرای کار محاسبه می‌شود.

الف) در این حالت، بر اساس توافق کارفرما و پیمانکار، اعمال بند (50-1) می‌تواند جایگزین روش فوق برای محاسبه هزینه‌های اضافی شود.

2-2-25- به‌هرحال کار در ساعات غیرمتعارف نباید تأخیری در اجرای کار، طبق آخرین برنامه زمانی تفصیلی ایجاد کند.

3-2-25- پیمانکار متعهد است به ترتیبی عمل کند که تا حد امکان اجرای کار در شب برای افراد مجاور مزاحمتی ایجاد ننماید و ایمنی ایشان از این بابت تأمین شود.

 

ماده 26- آثار تاریخی و اشیای عتیقه، سنگواره‌ها

هرگاه هنگام اجرای کار، اشیای عتیقه، مسکوکات، سنگواره، آثار تاریخی و سایر اقلامی که ازنظر زمین‌شناسی و باستان‌شناسی حائز اهمیت هستند در محل کار کشف (پیدا) شود، پیمانکار باید با اتخاذ تمهیدات لازم از آن‌ها حفاظت و نگهداری کند و از آسیب رسیدن و خارج شدن آن‌ها از محل اجرای کار جلوگیری نماید و بلافاصله پس از هر مورد کشف، مراتب را به کارفرما و مهندس مشاور اطلاع دهد و طبق قانون به اطلاع مراجع انتظامی و دیگر دستگاه‌های مسئول برساند و برای حفظ و نگهداری، یا انتقال آن‌ها، اقدام‌های مؤثر فوری را معمول دارد.

چنانچه برای اجرای موارد فوق، اعم از حفاظت یا دیگر اقدام‌های لازم، نیاز به توقف یا تعلیق تمام یا بخشی از کار باشد، حسب مورد طبق ماده ۴۹ اقدام می‌شود و کارفرما علاوه بر هزینه‌های توقف یا تعلیق کار، هزینه‌های نگهداری، حمل و تحویل اقلام مکشوفه را نیز، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

 

ماده 27- محل قانونی

محل قانونی کارفرما و پیمانکار در ماده ۷ موافقت‌نامه درج‌شده است. چنانچه هر یک از دو طرف، محل قانونی خود را تغییر دهد، باید نشانی جدید خود را حداقل ۲ هفته پیش از تاریخ تغییر محل، به طرف دیگر اطلاع دهد. تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، مکاتبات به نشانی قبلی ارسال و دریافت شده تلقی می‌شود.

 

 

فصل سوم - تعهدات و اختیارات کارفرما

 

 

ماده 28- تحویل کارگاه

1-28- کارفرما باید کارگاه را با مختصات نقاط نشانه مبنایی، محورها و امتدادها، بدون معارض و مانع به‌طور رایگان، به نحوی به پیمانکار تحویل دهد، که اجرای کار طبق برنامه زمانی ممکن باشد. اگر اجرای کار در زمین‌ها و محله‌ای تحویلی، مستلزم اخذ پروانه با پرداخت حقوقی از قبیل عوارض شهرداری، حق ریشه، مستحدثات و مانند این‌ها باشد، کارفرما متعهد به تحصیل پروانه ساختمان و پرداخت این وجوه است.

2-28- کارگاه باید، با وسعت و شرایطی که برای تجهیز و شروع کار طبق نقشه استقرار لازم و مناسب است، طی صورت‌جلسه‌ای، حداکثر تا ۲ هفته پس از تاریخ ابلاغ پیمان و با اعلام قبلی در اختیار پیمانکار قرار گیرد.

3-28- در صورت آماده بودن محل کارگاه یا هر بخش از محل اجرای کار برای تحویل، چنانچه پیمانکار علی‌رغم اعلام قبلی کارفرما، در تحویل گرفتن آن بیش از ۳ هفته تأخیر کند، کارفرما می‌تواند پیمان را فسخ کند. در صورت تحویل کارگاه پس از مدت فوق به پیمانکار، فسخ پیمان در این رابطه منتفی است، لیکن جریمه تأخیر در تحویل گیری طبق بند (۵۰-۵) محاسبه و به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

4-28- درصورتی‌که کارفرما نتواند کارگاه یا هر بخش از محل اجرای کار را طبق بندهای (۲8-۱) و (۲۸-۲) تحویل دهد، پیمانکار محق به دریافت خسارت تأخیر طبق بند (۵۰-۵)، پس از ۲ هفته از تاریخ ابلاغ پیمان تا ۲۵ درصد مدت اولیه پیمان یا ۳ ماه (هر کدام کمتر است) می‌باشد.

5-28- درصورتی‌که تأخیر کارفرما در تحویل کارگاه با هر بخش از محل اجرای کار، بیش از ۲۵ درصد مدت اولیة پیمان یا ۳ ماه (هر کدام کمتر است) شود، بندهای (28-5-1) تا (28-5-۴) حسب مورد، ملاک عمل است.

1-5-28- چنانچه در نتیجه عدم تحویل محل تجهیز و هیچ بخش از محل اجرای کار، تجهیز کارگاه و اجرای کار شروع نشود، پیمانکار می‌تواند تصمیم خود مبنی بر خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام کند. درصورتی‌که کارفرما ظرف ۲ هفته پس از اعلام پیمانکار نتواند محل تجهیز و هیچ بخش از کارگاه را تحویل دهد، با اعلام مجدد پیمانکار، ظرف ۲ هفته، پیمان طبق (۴۸-۲) خاتمه می‌یابد. چنانچه پیمانکار پس از پایان مهلت فوق خاتمه پیمان را پیگیری و اعلام نکند، خاتمه پیمان در این ارتباط منتفی می‌شود

2-5-28- در مواردی که بخش با بخش‌هایی از محل اجرای کار تحویل‌شده است، چنانچه جمع مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی باید در بخشه‌ای تحویل نشده اجرا شود، کمتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، مدت تحویل این بخش‌ها، ۳ ماه دیگر تمدید می‌شود و پیمانکار محق به دریافت خسارت عدم تحویل محل اجرای کار به نسبت بخشه‌ای یادشده برای مدت است. درصورتی‌که تأخیر در تحویل بیش از مدت فوق شود، پیمانکار می‌تواند ظرف ۲ هفته تصمیم خود مبنی بر حذف یک یا چند بخش، یا حذف کل بخشه‌ای یادشده به تشخیص خود را، به کارفرما اعلام دارد. درصورتی‌که کارفرما ظرف ۲ هفته نسبت به تحویل اقدام ننماید، اجرای کار در بخشه‌ای اعلام‌شده، از تعهدات پیمانکار حذف می‌شود. در غیر این صورت حذف این بخش‌ها منتفی است.

3-5-28- در مواردی که جمع مبلغ کارها در بخشه‌ای حذف‌شده موضوع‌بند (۲۸-5-۲) و بخشه‌ای تحویل نشده بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می‌تواند ظرف یک ماه خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام دارد. درصورتی‌که کارفرما ظرف ۲ هفته بخشه‌ای یادشده را تحویل ندهد، با اعلام مجدد پیمانکار ظرف ۲ هفته، پیمان طبق بند (۴۸-2) خاتمه می‌یابد.

4-5-28- در هر یک از حالات موضوع بندهای (28-5-۱)، (28-5-2) و (28-5-3)، اعم از حذف بخشه‌ای تحویل نشده یا خاتمه پیمان، خسارت پیمانکار حسب مورد طبق ماده ۴۸، ۵۰ یا هر دو محاسبه می‌شود.

6-28- معارض

1-6-28- در حالتی که جمع مدت تأخیرها (Td) طبق رابطه زیر، برای بخش‌هایی از کار که پس از شروع دچار معارض شده‌اند، از ۲۵ درصد مدت اولیه پیمان تجاوز کند، پیمانکار می‌تواند ظرف ۲ ماه از تاریخ شمول، تصمیم خود مبنی بر خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام دارد. آن مدت از تأخیر در محاسبه (Td) منظور می‌شود که موجب تأخیر در برنامه زمانی تفصیلی شده است.

 استفاده از حقوق تعیین‌شده در این بند، تنها در بازه زمانی ۲۰ تا ۸۰ درصد مدت اولیه پیمان و تنها یک‌بار قابل استفاده است، در صورت شمول و عدم استفاده، Td = 0 در محاسبه تأخیرات منظور می‌شود و تأخیری از این بابت قابل‌محاسبه نیست.c0=مبلغ اولیه پیمان (ریال)

ci=مبلغ بخش i ام (ریال)

ti=مدت تأخیر برای رفع معارض بخش i ام، نسبت به برنامه زمانی تفصیلی (ماه)

n=تعداد بخش‌ها


2-6-28- چنانچه کارفرما ظرف ۲ هفته پس از اعلام پیمانکار، نتواند معارض بخشه‌ای مربوط را رفع کند و پیمانکار نیز از خاتمه پیمان منصرف نشود، با اعلام مجدد پیمانکار ظرف ۲ هفته، پیمان طبق (48-2) خاتمه می‌یابد و خسارت پیمانکار طبق بند (۵۰-۵) محاسبه می‌شود.

چنانچه به دلیل انصراف پیمانکار و یا رفع معارض، موضوع خاتمه از این بابت منتفی شود و پیمان ادامه یابد، پیمانکار صرفاً محق به دریافت خسارت طبق بند (۵۰-۵) خواهد بود. تأخیرات ناشی از آن نیز باید محاسبه و اعمال گردد.

7-28- پیمانکار به هزینه خود مسئول تأمین تمام یا قسمتی از محل تجهیز کارگاه می‌باشد، که در شرایط خصوصی معین‌شده است. چنانچه پس از انعقاد پیمان، تمام یا قسمتی از محل تجهیز با ابلاغ کارفرما توسط پیمانکار تأمین شود پرداخت هزینه مربوط بر عهده کارفرما خواهد بود. به‌طور کلی، محل تجهیز باید به نحوی توسط پیمانکار تأمین شود که انتقال آن به کارفرما در موارد لازم با رعایت موازین قانونی مرتبط میسر باشد.

8-28- چنانچه برای تسریع در کار با انجام کارهای جدید، محل دیگری نیز برای تجهیز نیاز باشد، ترتیب تأمین و تحویل محل جدید با درخواست پیمانکار، تأیید مهندس مشاور و ابلاغ کارفرما، طبق مفاد این ماده است.

9-28- پیمانکار صرفاً مجاز به انجام کار در محل و زمین‌های تحویلی کارفرما است. چنانچه کارهای موقت در غیر از زمین‌های تحویلی کارفرما انجام شود، مسئولیت کامل و پرداخت خسارت‌های احتمالی با پیمانکار است.

10-28- پاسخگویی به دعاوی ناشی از اجرای کار در ملک غیر، که توسط کارفرما به پیمانکار تحویل‌شده، با کارفرما است و پیمانکار مسئولیت و تعهدی در این مورد ندارد. مسئولیت تأخیر ایجادشده و جبران خسارت وارده به پیمانکار در این حالت نیز با کارفرما است.

 

ماده 29- تغییر مقادیر کار، کارهای جدید، تعدیل

1-29- تغییر مقادیر کار

1-1-29- ضمن اجرای کار، ممکن است مقادیر درج‌شده در فهرست‌بها و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. تغییر مقادیر توسط مهندس مشاور محاسبه و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌شود. پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است، به شرط آن‌که مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین‌شده در زیر بیشتر نشود. طرفین پیمان موظف به رعایت حدود تعیین‌شده در این ماده می‌باشند.

2-1-29- افزایش مقادیر کار

1-2-1-29- جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر و مبلغ کارهای جدید طبق بند (۲۹-۲)، نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود.

2-2-1-29- میزان مبلغ مربوط به افزایش مقدار هر ردیف از فهرست منضم به پیمان تابع جدول زیر می‌باشد.

برآورد هزینه ردیف

میزان مجاز افزایش

تا سه درصد مبلغ اولیه پیمان

تا ۶ در صد مبلغ اولیه پیمان

بیش از سه درصد و تا پنج درصد مبلغ اولیه پیمان

تا ۲۰۰ درصد مبلغ ردیف فهرست منضم به پیمان

بیش از پنج درصد و تا ده درصد مبلغ اولیه پیمان

تا 1۵۰ درصد مبلغ ردیف فهرست منضم به پیمان

بیش از ده درصد و تا بیست درصد مبلغ اولیه پیمان

تا ۱۰۰ درصد مبلغ ردیف فهرست منضم به پیمان

بیش از بیست درصد مبلغ اولیه پیمان

تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان

مبلغ ردیف، حاصل ضرب بهای واحد ردیف در مقدار ردیف منضم به پیمان است.

 

در صورت رسیدن افزایش مقادیر ردیف‌ها به حد نصاب مندرج در جدول فوق، با توافق طرفین و با رعایت حد افزایش مقادیر تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، کار قابل ادامه می‌باشد.

3-1-29- کاهش مقادیر کار

1-3-1-29- جمع مبلغ مربوط به کاهش یا حذف مقادیر کار نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود. اگر این مبلغ از حد تعیین‌شده بیشتر شود و پیمانکار با ادامه کار موافق باشد، اجرای کار با نرخ پیمان ادامه می‌یابد. چنانچه پیمانکار در هر ابلاغ کاهش یا حذف مقادیر کار، بیش از حد فوق، موافق نباشد و مراتب را ظرف ۲ هفته از تاریخ ابلاغ به کارفرما اعلام نماید، پیمانکار می‌تواند پیمان را براساس بند (۴۸- ۲) خاتمه دهد.

2-3-1-29- درصورتی‌که پس از تکمیل کار و تصویب صورت وضعیت قطعی مشخص شود، مقادیر کار بدون آن‌که با ابلاغ کارفرما کم شده باشد، نسبت به مقادیر منضم به پیمان، بیش از حد تعیین‌شده در بند (۲۹-۱-3-۱) کاهش‌یافته، در این حالت نیز نرخ پیمان ملاک عمل است.

4-1-29- اضافه یا کاهش مقادیر کار، تا ۱۰ درصد مقدار هر ردیف با دستور مهندس مشاور قابل اعمال است و اضافه بر آن تا سقف تعیین‌شده با تصویب کارفرما قابل اجرا است.

5-1-29- افزایش و کاهش مقادیر کار تا سقف تعیین‌شده در بندهای (۲۹-۱-۲) و (۲۹-۱-۳) به‌صورت جداگانه قابل اعمال است. به‌عبارت‌دیگر افزایش مقادیر و کارهای جدید ابلاغی جایگزین ردیف‌های کاهش‌یافته یا حذف‌شده، نمی‌شود. به این ترتیب، به محض این‌که جمع مبالغ مربوط به کارهای جدید و افزایش مقادیر به سقف تعیین‌شده در بند (29-1-2-1) برسد، نمی‌توان کارهای جدید و یا افزایش مقادیر به پیمانکار ابلاغ نمود. در چنین حالتی پیمانکار موظف است سایر اقلام باقی‌مانده کار را حداکثر تا سقف مقادیر بیش بینی شده در فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام دهد.

6-1-29- چنانچه قسمت‌هایی از کار به استناد ماده ۲۸ حذف شود، برای تعیین حد افزایش یا کاهش مقادیر، طبق بندهای (۲۹-1-۲) و (۲۹-1-۳)، مبلغ اولیه پیمان پس از کسر مبلغ کارهای حذف‌شده، ملاک عمل قرار می‌گیرد.

7-1-29- مبالغ مربوط به هزینه‌های تجدید عملیات (ماده 21)، شب‌کاری (ماده ۲۵)، تعدیل (ماده ۲۹)، توقف و تعلیق (ماده ۴۹)، و تسریع در کار (ماده ۵۰) و تجدیدنظر در نرخ پیمان (بر اساس ضوابط مربوط) در کنترل حدود بندهای (۲۹-2-1) و (۲۹-۱-۳) مورد عمل قرار نمی‌گیرد.

مقادیر پیش‌پرداخت و تضمین انجام تعهدات تابع تغییرات ماده ۲۹ نمی‌باشد.

2-29- کارهای جدید

1-2-29- چنانچه در چارچوب موضوع پیمان انجام کارهایی به پیمانکار ابلاغ شود که برای آن‌ها در فهرست‌بهای منضم به پیمان، قیمت با مقدار پیش‌بینی‌نشده است، پیمانکار باید ظرف یک هفته پس از دریافت ابلاغ، قیمت پیشنهادی خود را، همراه با تجزیه بها، مستندات قیمت و احتساب تمام هزینه‌ها (اجرای کار در منطقه محل اجرا و بالاسری)، به مهندس مشاور تسلیم کند. قیمتی که با توافق پیمانکار و مهندس مشاور تعیین می‌شود، پس از تصویب کارفرما ملاک عمل است. به قیمت کارهای جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود، باید برحسب اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. از این‌رو، تنها ضریب هزینه بالاسری پیمان به قیمت‌های جدید اعمال می‌شود. پیمانکار قبل از ابلاغ قیمت تصویب‌شده توسط کارفرما، مجاز به انجام کارهای جدید نیست.

2-2-29- چنانچه در مورد قیمت کار جدید بین دو طرف توافق نشود، کار جدید طبق قیمت پیشنهادی مهندس مشاور و با ابلاغ کارفرما اجرای می‌شود و پیمانکار می‌تواند طبق ماده ۵۳ اقدام نماید.

3-2-29- جمع مبلغ مربوط به قیمت کارهای جدید علاوه بر آنکه تابع بند (۲۹-۱-۲) می‌باشد، نباید از 10 درصد مبلغ اولیه پیمان نیز بیشتر شود.

اگر نرخ‌های پیمان مشمول تعدیل واقع می‌شوند، ابتدا قیمت‌های جدید به مینای نرخ پیمان تبدیل می‌شود و سپس ملاک محاسبه و تعیین حد افزایش قرار می‌گیرند.

4-2-29- درصورتی‌که پیمان با استفاده از فهرست‌های بهای واحد پایه منعقدشده باشد، چگونگی تعیین قیمت کار جدید، علاوه بر مفاد این بند، تابع دستورالعمل پیوست مربوط در فهرست مورد استفاده و با اولویت دستورالعمل یادشده است.

5-2-29- چنانچه پیمانکار کارهای جدید ابلاغی را به‌صورت مستدل، خارج از چارچوب موضوع پیمان بداند، موضوع باید ابتدا توسط مهندس مشاور و سپس کارفرما بررسی و نسبت به آن اعلام نظر شود. در صورت عدم پذیرش نظر اعلام‌شده، پیمانکار ملزم به انجام کار مطابق نظر کارفرما است و می‌تواند براساس ماده ۵۳ اقدام نماید.

 

3-29- تعدیل

1-3-29- تعدیل قیمت پیمان، درصورتی‌که پرداخت آن در شرایط خصوصی تصریح‌شده باشد، بر اساس ضوابط و روش پیش‌بینی‌شده در شرایط خصوصی (که منطبق با دستورالعمل‌های نافذ در زمان ارجاع کار بوده)، انجام می‌شود.

 

ماده 30- تغییر مدت پیمان

1-30- در صورت تحقق هر یک از بندهای (30-1)، که موجب تغییر مدت پیمان شود، برنامه زمانی تفصیلی طبق بند (۳۰-۲) بهنگام می‌شود و مدت پیمان طبق بند (۳۰-۳) تغییر می‌یابد.

30-1-30- تغییر مبلغ پیمان، طبق بندهای (۲۹-۱-۲)، (۲۹-1-۳) و (۲۹-۲)

30-1-30- تأخیر کارفرما در ابلاغ نسخه تکمیلی دستور کارها، نقشه‌ها یا مشخصات فنی، مشروط بر آن‌که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آن‌ها را به موقع از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

1-1-30- تأخیر کارفرما در ابلاغ تغییر نقشه‌ها و مشخصات فنی، با توجه به برنامه زمانی تفصیلی.

2-1-30- عدم تحویل یا تأخیر در تحویل کارگاه یا جبهه کاری، با توجه به برنامه زمانی تفصیلی.

3-1-30- تأخیر در تحویل مصالح با تجهیزات بر عهده کارفرما، با توجه به برنامه زمانی تفصیلی.

4-1-30- تغییر در توالی انجام کار به دستور کارفرما، مغایر با برنامه زمانی تفصیلی.

5-1-30- تعلیق و توقف کار طبق ماده ۴۹.

6-1-30- پیدایش معارض در حین انجام کار، خارج از قصور پیمانکار.

7-1-30- تأخیر کارفرما در انجام تعهدات مالی نسبت به موعدهای درج‌شده در اسناد و مدارک پیمان (براساس دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع کار)

8-1-30- نیاز به هماهنگی با پیمانکاران دیگر، که در زمان ارجاع کار حضور نداشته‌اند و در شرایط خصوصی پیمان نیز پیش‌بینی‌نشده است.

9-1-30- بهره‌برداری در بخش‌هایی از کار، به گونه متفاوتی با آنچه که در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی‌شده است.

10-1-30- کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی، موضوع ماده (۲۶).

11-1-30- وضع قوانین و مقررات جدید.

12-1-30- بروز حوادث قهری موضوع ماده ۴۳، یا پدیده‌های جوی خارج از آمار ۲۰ ساله.

13-1-30- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد. 

14-1-30- تأخیر ناشی از قصور پیمانکار.

2-30- در هر زمان، هر یک از دو طرف، می‌توانند درخواست مستدل و مستند خود در مورد تحقق هر یک از بندهای (30-1) را برای اصلاح و بهنگام سازی برنامه زمانی تفصیلی طبق بند (18-2)، به مهندس مشاور تسلیم کنند. در صورت تأیید مهندس مشاور و اعلام وی به پیمانکار، پیمانکار موظف به تهیه گزارش توجیهی لازم و بهنگام نمودن برنامه زمانی تفصیلی و ارائه آن به مشاور برای تصویب و ابلاغ توسط کارفرما است. برنامه بهنگام شده به شرح فوق، به عنوان مستند تغییر در مدت پیمان و ملاک محاسبه تأخیرات است.

درصورتی‌که پیمانکار در مورد فوق اقدام نکند، مهندس مشاور پس از تأیید کارفرما، به‌جای وی اقدام و مراتب را برای اطلاع پیمانکار ارسال می‌کند. در این حالت، هزینه اصلاح و بهنگام سازی برنامه زمانی تفصیلی، بعلاوه ۱۵ درصد خسارت، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

3-30- در پایان مدت اولیه پیمان یا پایان هر تمدید مدت پیمان، چنانچه کار به اتمام نرسد، برای ادامه کار مهندس مشاور با توجه به مستندات بند (3۰-۲)، میزان تمدید مدت پیمان را براساس آخرین برنامه زمانی تفصیلی با توافق پیمانکار معین و برای ابلاغ به پیمانکار، به کارفرما اعلام می‌کند.

4-30- در پایان مدت اولیه پیمان، پایان هر تمدید مدت پیمان، در موارد فسخ یا خاتمه پیمان و یا در مقاطعی که در شرایط خصوصی مشخص‌شده است (که نباید فواصل زمانی آن بیش از شش ماه باشد)، مهندس مشاور و پیمانکار براساس مدارک و مستندات مربوط، طبق بندهای فوق، نوع و میزان تأخیرات را معین می‌کنند. مراتب توسط مهندس مشاور برای تصویب به کارفرما اعلام می‌شود تا ملاک عمل قرار گیرد.

5-30- درصورتی‌که تأخیرهای خارج از قصور پیمانکار و نیز تاخیرهای ناشی از قصور او موجب افزایش مدت پیمان شود، پیمانکار حسب مورد محق به دریافت خسارت یا پرداخت جریمه است، که طبق ماده ۵۰ محاسبه می‌شود.

6-30- در اجرای این ماده برای تمدید مدت پیمان، تاخیرهای هم‌زمان ناشی از بندهای (۳۰-۱) فقط یک‌بار محاسبه می‌شود.

7-30- تمدید مدت پیمان، ناشی از تأخیر خارج از قصور پیمانکار، تا ۶۵ درصد مدت اولیه پیمان مجاز است و درصورتی‌که کار به پایان نرسد، در پیمان‌های مشمول تعدیل و در صورت افزایشی بودن شاخص، با ثابت نگه‌داشتن شاخص‌های تعدیل در پایان دوره تعیین‌شده (مدت اولیه ۶۵ درصد مدت اولیه)، پیمان تمدید می‌شود و کار ادامه می‌یابد و در صورت عدم موافقت پیمانکار، وی می‌تواند طبق بند (۴۶-۳) به پیمان خاتمه دهد.

8-30- میزان خسارت قابل اعمال، ناشی از تأخیر غیرمجاز، طبق ماده ۵۰ محاسبه می‌شود.

9-30- در اجرای مفاد این ماده، اگر پیمانکار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد یا نسبت به تصمیم کارفرما معترض باشد، طبق نظر کارفرما عمل می‌شود و پیمانکار می‌تواند براساس ماده ۵۳ اقدام نماید.

 

ماده 31- مدیریت بر انجام تعهدات پیمان

1-31- کارفرما می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات و وظایف خود در زمینه مدیریت و کنترل بر پیمان را، که در ضوابط مربوط مجاز به واگذاری آن‌ها می‌باشد، طی قراردادی به شخص حقوقی که واحد خدمات مدیریت طرح " نامیده می‌شود، واگذار کند. در این صورت کارفرما واحد خدمات مدیریت طرح را با تعیین وظایف و اختیاراتی که در اسناد و مدارک پیمان قید می‌شود، به پیمانکار و مهندس مشاور معرفی می‌کند.

2-31- واحد خدمات مدیریت طرح صرفاً" در قالب مقررات مربوط، اسناد و مدارک پیمان مجاز به تصمیم‌گیری است و تصمیم ابلاغی او در حکم تصمیم کارفرما یا نماینده کارفرما می‌باشد.

3-31- وظایف غیرقابل انتقال به واحد خدمات مدیریت طرح، شامل مواردی به شرح زیر است:

1-3-31- تأییدیه‌ها، تصویب و تصمیماتی که باید از سوی بالاترین مقام سازمان کارفرمایی باشد

2-3-31- قبول تضمین‌ها و دستور تهدید، ضبط یا آزادی با کاهش یا افزایش تضمین‌ها.

3-3-31- تصویب تغییر مبلغ یا مدت پیمان و تصویب قیمت کارهای جدید.

4-3-31- تصمیم راجع به تعلیق یا فسخ یا خاتمه پیمان

5-3-31- تصویب نوع و مبلغ خسارت وارده به پیمانکار و کارفرما یا اشخاص ثالث.

6-3-31- ارجاع درخواست موارد اختلاف به داوری.

7-3-31- تصویب میزان جریمه یا خسارت قابل وصول از پیمانکار.

8-3-31- تصویب تحویل موقت و تحویل قطعی.

9-3-31- تصویب صورت وضعیت قطعی و صورتحساب نهایی.

 

ماده 32- نظارت بر انجام پیمان

1-32- تمام‌کارها و تعهدات موضوع پیمان، باید زیر نظر و با اطلاع مهندس مشاور که در اسناد و مدارک پیمان معرفی‌شده است، انجام شود. این نظارت به هیچ روی از میزان مسئولیت پیمانکار نمی‌کاهد.

2-32- مهندس مشاور دارای تمام وظایف، مسئولیت‌ها، اختیارات و اطلاعاتی است که براساس اسناد و مدارک پیمان به او محول شده است.

3-32- مهندس مشاور وظیفه نظارت مستقیم بر عملیات اجرایی، تدارکاتی و نظارت عالیه برای انجام تعهدات پیمان ازنظر کمی، کیفی، زمانی، تاییدات، اصلاحات و تغییرات براساس اسناد و مدارک پیمان را دارد.

خدمات نظارتی محدود به محل اجرای کار در کارگاه نمی‌شود. مهندس مشاور، دارای اختیار انجام خدمات نظارتی در چارچوب اسناد و مدارک پیمان و در تمام محل‌هایی که فعالیت و یا اقدامی برای پروژه صورت می‌گیرد، مانند کارگاه‌های ساخت قطعات و تجهیزات، منابع تهیه مواد و مصالح یا آزمایشگاه‌ها است.

4-32- مهندس مشاور موظف است به‌صورت ماهانه گزارش اقدامات، مشکلات و راه‌حل‌ها را به پیمانکار و کارفرما اعلام دارد، تا دو طرف براساس اسناد و مدارک پیمان اقدام کنند. علاوه بر گزارش‌های ماهانه، مهندس مشاور گزارش‌های موردی را نیز تهیه و ارائه می‌نماید.

5-32- مهندس مشاور تنها مرجع فنی و نظارت برای انجام کارهای موضوع پیمان از جمله تأمین و تدارک مصالح و تجهیزات و آزمایش‌ها می‌باشند. مهندس مشاور باید طبق بند (۱۷-۹) توان، تجربه، مهارت و رفتار کارکنان پیمانکار را بررسی و نسبت به آن اظهارنظر کند.

6-32- هرگونه پیشنهاد تغییرات و اعلام نظرهای فنی و اجرایی پیمانکاران فرعی، سازندگان و یا بازرسان فنی اعم از موارد مربوط به نقشه‌ها، مشخصات، روش‌های اجرا، آزمایش‌ها و غیر آن، پس از بررسی و مستندسازی توسط مهندس مشاور به پیمانکار ابلاغ می‌شود. در مواردی که حسب اسناد و مدارک پیمان مهندس مشاور موظف به کسب مجوز از کارفرما است ابلاغ مراتب به پیمانکار پس از دریافت نظر موافق کارفرما انجام می‌گردد.

7-32- علی‌رغم نظارتی که از سوی مهندس مشاور و عوامل او صورت می‌گیرد، پیمانکار مسئول رعایت تمام موازین و روش‌های فنی و اجرایی صحیح و مقررات و استانداردها برای تدارک و به کارگیری مصالح و تجهیزات و انجام کامل و صحیح کار، طبق نقشه‌ها، دستور کارها و مشخصات فنی، بر اساس مقررات و سایر اسناد و مدارک پیمان است.

تأیید صورت‌وضعیت‌ها و کارکردها به مفهوم بدون عیب و نقص بودن کار نیست. تهیه، تنظیم و امضای صورت‌مجلس‌ها و تأیید آزمایش‌ها و انجام کار نیز رافع مسئولیت پیمانکار نسبت به انجام عملیات از سوی او نمی‌باشد. درصورتی‌که بروز عیب و نقص در کار به لحاظ ایراد در طراحی و محاسبات باشد، مسئولیتی متوجه پیمانکار نیست.

8-32- مهندس مشاور برای اطمینان از درستی انجام کار، قبل، در حین اجرا یا پس از آن، نسبت به انجام هرگونه آزمایش و بازرسی لازم از مصالح، تجهیزات و کارها اقدام می‌کند. هزینه انجام آزمایش‌ها بر عهده کارفرما است، مگر آن‌که در اسناد و مدارک پیمان ترتیب دیگری معین‌شده باشد. گزارش‌ها و نتایج آزمایش‌ها توسط مهندس مشاور بررسی و در صورت عدم تطابق نتایج با معیارها، پیمانکار موظف به تعویض و اصلاح مصالح، تجهیزات و کارها، به هزینه خود است، مگر آن‌که عیب و نقص ناشی از مدارک فنی باشد.

پیمانکار موظف است برای نمونه‌برداری از مصالح و انجام آزمایش‌ها تعداد لازم نیروی انسانی را به‌طور رایگان در اختیار مهندس مشاور قرار دهد. همچنین پیمانکار باید مواردی را که تأمین آن در شرایط خصوصی بر عهده او است (مانند آب، برق، لوازم و ابزار و ...) برای آزمایش فراهم سازد. پیمانکار می‌تواند با اطلاع مهندس مشاور، هنگام نمونه‌برداری و یا با توجه به ماهیت آزمایش در هنگام انجام آن، حضورداشته باشد.

9-32- درصورتی‌که مهندس مشاور مواردی از عدم رعایت مشخصات فنی، نقشه‌ها و دیگر مدارک فنی پیمان را در اجرای کار مشاهده کند، با ارسال اخطاریه‌ای، اصلاح کارهای معیوب را در مدت مناسبی که با توجه به حجم، مقدار و نوع کار تعیین می‌نماید، از پیمانکار می‌خواهد. چنانچه در مدت تعیین‌شده، پیمانکار نسبت به اصلاح کارها اقدام نکند، کارفرما می‌تواند کارهای معیوب را اصلاح و هزینه‌های مربوط را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. درصورتی‌که اصلاح کارهای معیوب و یا تکمیل کارهای ناقص پیش‌نیاز سایر کارها باشد، کارهای بعدی تا اصلاح کارهای معیوب متوقف می‌شود. درصورتی‌که بروز هر نوع عیب و نقص و مغایرت اجرا با مشخصات فنی و اجرایی، در کار مورد پیمان تکرار شود کارفرما مجاز به فسخ پیمان طبق ماده ۴۶ است. در مورد کارهای معیوبی که هنوز توسط پیمانکار اصلاح‌نشده‌اند، تا پایان زمان رفع عیب و نقص، مبلغی به او قابل پرداخت نیست.

10-32- مهندس مشاور می‌تواند در حین انجام کار و یا در ابتدای کار دستورالعمل‌ها با روش‌هایی را در ارتباط با کارها، تنظیم و برای اجرا به پیمانکار ابلاغ نماید. این موارد باید در انطباق با مشخصات، نقشه‌ها و سایر اسناد و مدارک پیمان باشد.

11-32- کارفرما در مدت اجرای پیمان، هر موقع که لازم بداند، توسط نمایندگان خود، با رعایت ضوابط HSE، عملیات موضوع پیمان را بازرسی می‌کند. پیمانکار موظف است هر نوع اطلاعات و مدارکی را که موردنیاز باشد، در اختیار نمایندگان کارفرما قرار دهد و ایمنی و تسهیلات لازم برای این بازرسی‌ها را فراهم سازد.

12-32- تصمیم کارفرما، نسبت به تغییر مهندس مشاور، در طول مدت پیمان، باید دست‌کم یک ماه زودتر به اطلاع پیمانکار برسد. پیمانکار و مهندس مشاور، موظف هستند که آزمایش‌های ناتمام، صورت‌جلسه‌های در دست اقدام و صورت کارکردهای در حال رسیدگی را، تعیین تکلیف کنند.

درصورتی‌که مهندس مشاور به شرح پیش‌گفته عمل نکند، کارفرما، به‌جای مهندس مشاور تکلیف کارهای ناتمام را روشن می‌نماید.

اگر در زمان اعلام کارفرما مبنی بر تغییر مهندس مشاور، بخش‌هایی از کار توسط پیمانکار در حال اجرا باشد که تمام آن‌ها بخش منجر به صدور تأییدیه‌های مهندس مشاور شده و این امر موکول به زمان پس از تغییر مهندس مشاور شود، این‌گونه موارد، باید در مدت یک هفته از تاریخ اعلام کارفرما، از سوی پیمانکار به کارفرما اعلام شود، تا کارفرما ترتیب لازم برای عدم انقطاع آن بخش از کار پیمانکار و صدور به‌موقع تأییدیه را بدهد.

کارفرما مهندس مشاور جدید را به پیمانکار معرفی می‌کند و اختیارات او را طبق آنچه که برای مهندس مشاور قبلی تعیین‌شده بود، تنفیذ و به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. ازآن‌پس، تصمیم‌ها و دستورهای مهندس مشاور جدید در چارچوب پیمان و اختیارات ابلاغی، برای پیمانکار لازم‌الاجرا است.

13-32- وظایف مهندس مشاور در مواردی که تصمیم‌گیری به او واگذارشده است قابل کاهش یا تفویض به غیر نیست و او با نهایت بی‌طرفی و در عین استقلال تصمیمات خود را اعلام می‌دارد.

 

ماده 33- نظارت مستقیم بر اجرای کار

1-33- مهندس مشاور برای نظارت مستقیم بر اجرای کارهای موضوع پیمان، افرادی را تحت عنوان عوامل نظارت مقیم به پیمانکار و کارفرما معرفی می‌نماید. افراد یادشده با تجربه، تخصص و توان لازم، در محله‌ای مربوط بر اجرای کار نظارت مستقیم داشته و مراقبت می‌نمایند که کارها براساس نقشه‌ها، مشخصات فنی و اسناد و مدارک پیمان اجرا شوند. این نظارت اعم از کنترل کمی و کیفی مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و ابزار، تجهیز کارگاه مطابق ماده ۲۰، کارهای در حال اجرا و نیز کارهای اجراشده است.

2-33- کنترل مصالح مصرفی به‌طور مستمر با عوامل نظارت مقیم است، لیکن کارفرما و مهندس مشاور نیز از جمیع جهات و با استفاده از تمام روش‌های مربوط (مانند آزمایش و ...) دارای حق کنترل می‌باشند.

3-33- چنانچه عوامل نظارت مقیم در تجهیز کارگاه، توان و مهارت کارکنان پیمانکار و یا ماشین‌آلات عیب و نقصی را مشاهده نمایند و با مصالح و تجهیزات و روش مورد عمل برای انجام کار را دارای عیب و نقص تشخیص دهند، دستور لازم برای رفع آن را به پیمانکار ابلاغ می‌کنند، که در صورت عدم پذیرش دستور، پیمانکار ملزم به اجرای نظر مهندس مشاور است.

4-33- عوامل نظارت مقیم مجاز نیستند که از تعهدات پیمانکار بکاهند، یا موجب تمدید مدت پیمان، با پرداخت اضافی به پیمانکار شوند، یا دستور تغییر کار و یا دستور کاری که موجد بار مالی باشد به پیمانکار ابلاغ کنند.

5-33- نظارت مقیم موظف است نسبت به جمع‌آوری دستور کارها، تأییدیه‌ها، صورت‌مجلس‌ها، صورت‌جلسات اقدام و نهایتاً برای رسیدگی به‌صورت‌وضعیت‌ها به نحوی عمل نماید که صورت وضعیت‌های موقت دارای اسناد و مدارک مثبته و معتبر و از صحت و دقت کافی برخوردار باشند. مهلت ابلاغ دستور کار و یا دستور تغییر کار توسط مهندس مشاور، قبل از یک هفته تا زمان اجرای کار طبق برنامه زمانی تفصیلی و مهلت بررسی و امضای صورت‌جلسات و صورت‌مجلس‌ها حداکثر ۲ هفته پس از تهیه و تسلیم آن‌ها توسط پیمانکار است. فرصت پیمانکار برای تهیه و تسلیم صورت‌جلسات و صورت‌مجلس‌های یادشده حداکثر ۲ هفته از زمان انجام هر بخش کار می‌باشد.

 

 

فصل چهارم - تضمین، پرداخت، تحویل کار

 

 

ماده 34- تضمین انجام تعهدات

1-34- هم‌زمان با امضای پیمان و به‌منظور تضمین انجام تعهدات موضوع پیمان، پیمانکار باید تضمین لازم را به میزان و شکلی که در آیین‌نامه هیات دولت برای تضمین معاملات قیدشده است، به کارفرما تسلیم دارد.

تضمین یادشده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام‌نشده است، پیمانکار مکلف است تضمین یادشده را تمدید کند و اگر تا ۲ هفته پیش از انقضای مدت اعتبار آن، پیمانکار نسبت به تمدید آن اقدام نکند و تضمین تمدید نشود، کارفرما حق دارد مبلغ ضمانت‌نامه را از بانک ضامن دریافت نماید و وجه آن را به‌جای ضمانت‌نامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت‌مجلس تحویل موقت، با توجه به بند (3۴-۳) آزاد می‌کند.

2-34- در موارد خاتمه پیمان از سوی پیمانکار، چنانچه خاتمه مورد تأیید کارفرما نباشد، پیمانکار موظف به تمدید مدت تضمین تا زمان رفع اختلاف می‌باشد. در صورت عدم تمدید مدت تضمین، وجه تضمین توسط کارفرما ضبط می‌شود.

3-34- حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت، آخرین صورت وضعیت موقت طبق ماده (۳۷)، بدون منظور داشتن مصالح پای‌کار تنظیم می‌شود. هرگاه براساس این صورت وضعیت، پیمانکار بدهکار نباشد یا جمع بدهی او از نصف سپرده یا تضمین حسن انجام کار کمتر باشد، سپرده یا ضمانت‌نامه انجام تعهدات بی‌درنگ آزاد می‌شود. چنانچه بدهی پیمانکار، از نصف سپرده یا تضمین حسن انجام کار بیشتر باشد، سپرده یا ضمانت‌نامه انجام تعهدات، حسب مورد، طبق شرایط تعیین‌شده در مواد (۴۰) یا (۵۲) آزاد می‌شود.

4-34- درصورتی‌که تمام یا قسمتی از تضمین انجام تعهدات، به‌صورت نقد نزد کارفرما باشد یا با رعایت مقررات، به‌جای ضمانت‌نامه بانکی، از انواع دیگر اوراق بهادار استفاده شود، چگونگی گرفتن تضمین و استرداد آن در هر مورد، طبق شرایطی است که در این پیمان برای ضمانت‌نامه بانکی تعیین‌شده است.

 

ماده 35- تضمین حسن انجام کار

1-35- از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار (به استثنای وجوه پیش‌پرداخت)، معادل ۱۰ درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده‌ای نزد کارفرما نگهداری می‌شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن، پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ به پیمانکار مسترد می‌شود.

2-35- پیمانکار می‌تواند وجوه سپرده تضمین حسن انجام کار را طبق آیین‌نامه مصوب هیات دولت، نافذ در زمان ارجاع کار، دریافت کند.

3-35- وجوه سپرده تحت عنوان سپرده حسن انجام کار قابل‌جایگزینی با تضمین‌های دیگر طبق دستورالعمل‌های نافذ در زمان ارجاع کار که در شرایط خصوصی پیش‌بینی‌شده است، می‌باشد و در این صورت مدت اعتبار تضمین جایگزین باید تا پایان دوره تعیین‌شده در ماده ۴۲ باشد.

 

ماده 36- پیش‌پرداخت

1-36- مبلغ پیش‌پرداخت توسط کارفرما مطابق آخرین مقرره و دستورالعمل ناقد در زمان ارجاع کار، به پیمانکار پرداخت می‌شود. میزان، روش پرداخت و چگونگی واریز پیش‌پرداخت، بر اساس دستورالعمل پیش‌گفته می‌باشد، که شماره و تاریخ آن در شرایط خصوصی پیمان درج‌شده است.

2-36- از مبلغ پیش‌پرداخت وجوهی کسر نمی‌شود.

3-36- پیمانکار در موعدهای تعیین‌شده در مقررات پیش‌گفته، درخواست خود برای دریافت هر یک از اقساط پیش‌پرداخت را به مهندس مشاور تسلیم می‌کند. کارفرما پس از تأیید مهندس مشاور، هر قسط پیش‌پرداخت را در مقابل تضمین تعیین‌شده در مقررات یادشده، به پیمانکار پرداخت می‌کند.

4-36- مهلت پرداخت هر قسط پیش‌پرداخت ۳ هفته از تاریخ درخواست پیمانکار، یا ۲ هفته از تاریخ ارائه تضمین توسط پیمانکار، هر کدام که بیشتر است، می‌باشد.

5-36- تأخیر در پرداخت قسط‌های پیش‌پرداخت مشمول خسارت در پرداخت‌ها، موضوع بند (3۷-۱۰) می‌شود.

 

ماده 37- صورت وضعیت موقت

1-37- در پایان هر ماه، پیمانکار باید وضعیت کارهای انجام‌شده از تاریخ شروع کار تا آخر آن ماه و نیز میزان مصالح و تجهیزات پای‌کار و هزینه تجهیز کارگاه را طبق نقشه‌های اجرایی، برنامه زمانی، مشخصات فنی، دستور کارها و صورت‌جلسات اندازه‌گیری و معین سازد و بر مبنای فهرست‌بهای منضم به پیمان، مبالغ مربوط به آن را تعیین و در سندی تحت عنوان صورت وضعیت موقت درج نماید. صورت وضعیت موقت باید به نحوی تهیه شود که مبلغ کارهای اضافه‌شده، کارهای جدید و نسبت آن‌ها به مبلغ اولیه پیمان، در آن مشخص باشد.

2-37- پیمانکار باید تا روز هفتم هر ماه، مطابق ماده ۲۲، صورت وضعیت ماه قبل را به همراه اسناد تأییدکننده اجرا نظیر صورت‌جلسات، صورت‌مجلس‌ها، دستور کارها، اوراق متره و نقشه‌های کار انجام‌شده، به مهندس مشاور تسلیم کند. صورت وضعیت یادشده باید به لحاظ انطباق با اسناد و مدارک پیمان، ظرف یک هفته توسط مهندس مشاور رسیدگی شود و پس از هر نوع اصلاح احتمالی مستند و مستدل، به کارفرما تسلیم گردد و هم‌زمان نسخه‌ای از آن را برای پیمانکار ارسال دارد.

کارفرما باید صورت وضعیت تسلیمی از سوی مهندس مشاور را ظرف مدت ۲ هفته به لحاظ انطباق با اسناد و مدارک پیمان رسیدگی نماید و نسخه­ای از صورت وضعیت مورد تأیید را به مهندس مشاور و پیمانکار ارسال دارد و مبلغ صورت وضعیت مورد تأیید را پس از کسر وجوهی که بابت صورت‌وضعیت‌های قبلی پرداخت‌شده و همچنین اعمال کسور قانونی و قراردادی، حداکثر ظرف ۳ هفته از تاریخ تسلیم صورت وضعیت از سوی پیمانکار، به وی پرداخت کند.

3-37- مهندس مشاور باید صورت وضعیت را براساس بند (۳۷۲) بررسی نموده و در صورت نبود اسناد تأییدکننده اجرا، با رعایت بند (۳۷-۶) اصلاح و صورت وضعیت را برای کارفرما ارسال نماید. عودت صورت وضعیت به پیمانکار به هر دلیل مجاز نیست.

4-37- درصورتی‌که کار معیوب و غیرقابل‌پذیرش براساس مشخصات فنی بوده و یا فاقد مدارک لازم مربوط، در صورت وضعیت درج‌شده باشد، مقادیر مربوط به این کار در هنگام رسیدگی از صورت وضعیت حذف می‌شود.

5-37- با پرداخت مبلغ صورت وضعیت موقت، تمام‌کارها، مصالح و تجهیزاتی که در صورت وضعیت درج گردیده، متعلق به کارفرما است، لیکن به‌منظور ادامه عملیات موضوع پیمان، به امانت، تا موقع تحویل موقت یا فسخ یا خاتمه پیمان، در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد و کارفرما حق بازرسی آن را در هر زمان دارد.

6-37- مقادیر درج‌شده در صورت‌وضعیت‌های موقت و پرداخت‌هایی که بابت آن‌ها به عمل می‌آید، جنبه موقت و علی‌الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه‌گیری و محاسباتی و جز این‌ها، در صورت وضعیت‌های بعدی یا در صورت وضعیت قطعی اصلاح و رفع می‌شود. به‌منظور ایجاد امکان برای تهیه، رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در مهلت‌های تعیین‌شده در ماده (۴۰)، پیمانکار باید، ضمن اجرای کار و پس از اتمام هریک از اجزای آن، نسبت به تهیه متره­های قطعی و ارائه آن‌ها به مهندس مشاور برای رسیدگی، همراه با صورت‌مجلس‌ها و مدارک مربوط اقدام نماید. این اسناد باید در تهیه صورت‌وضعیت‌های موقت نیز مورد استفاده قرار گیرد.

7-37- هرگاه صورت وضعیت ارسالی از طرف مهندس مشاور مورد تأیید کارفرما قرار نگیرد، کارفرما باید حداکثر یک هفته پس از دریافت صورت وضعیت از مهندس مشاور، علت امر را به‌صورت مستند و مستدل در انطباق با اسناد و مدارک پیمان به مهندس مشاور و پیمانکار اعلام دارد و توضیح لازم را از مهندس مشاور خواستار شود. درهرحال کارفرما ظرف مدت ۳ هفته از تاریخ ارسال صورت وضعیت از طرف پیمانکار، ۷۰ درصد تفاوت مبلغ صورت وضعیت مورد تأیید مشاور پس از کسر مبلغ آخرین صورت وضعیت موقت تأییدشده قبلی و همچنین اعمال کسور قانونی و قراردادی به عنوان علی‌الحساب در وجه پیمانکار پرداخت می‌کند.

پاسخ مشاور به ایرادهای کارفرما همراه با اعمال اصلاحات لازم احتمالی، حداکثر یک هفته پس از تاریخ نامه کارفرما مجدداً برای وی ارسال می‌شود و تفاوت مبلغ، حسب نظر کارفرما تعیین و ملاک عمل قرار می‌گیرد. مهلت پرداخت باقی‌مانده مبلغ صورت وضعیت حداکثر ۵ هفته پس از تاریخ ارسال صورت وضعیت توسط پیمانکار است.

8-37- هرگاه پیمانکار نسبت به‌صورت وضعیت تأییدشده معترض باشد، پرداخت، حسب مورد، طبق بندهای قبلی انجام می‌شود، ولی پیمانکار می‌تواند اعتراض خود را به کارفرما اعلام دارد. در صورت عدم پذیرش یا عدم ارائه پاسخ کارفرما طی

مدت یک هفته از تاریخ اعتراض پیمانکار، وی می‌تواند طبق ماده ۵۳ اقدام نماید. برای رسیدگی به تأخیر در پرداخت، تاریخ نامه پیمانکار با موضوع طرح اختلاف در قالب ماده ۵۳، مبنای عمل خواهد بود.

9-37- اگر پیمانکار در موعد مقرر صورت وضعیت موقت را تهیه و تسلیم مهندس مشاور نکند، مهندس مشاور موضوع را به کارفرما اعلام و با تأیید کارفرما نسبت به تهیه صورت وضعیت اقدام می‌کند و یک نسخه از آن را برای کارفرما و نسخه‌ای دیگر را برای پیمانکار ارسال می‌دارد. هزینه این کار به علاوه ۱۵ درصد، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود. اقدامات بعدی برای رسیدگی و پرداخت صورت وضعیت، طبق مفاد این ماده می‌باشد. در این حالت هیچ مسئولیتی ازنظر تأخیر در پرداخت صورت وضعیت متوجه کارفرما نیست.

10-37- تأخیر در پرداخت

1-10-37- هرگاه در پرداخت تمام یا بخشی از صورت وضعیت تأییدشده، در مهلت‌های مقرر در این ماده به پیمانکار تأخیر شود، به‌منظور جبران خسارت عدم پرداخت صورت وضعیت تأییدشده در مهلت‌های مربوط، علاوه بر پرداخت اصل مبلغ بدهی بابت صورت وضعیت، کارفرما باید مجموع مبالغ حاصل از رابطه مندرج در بند (۳۷-۱۰-۱-۱) را به پیمانکار پرداخت کند:

1-1-10-37- مبلغ خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت در هر دوره ارائه صورت وضعیت، از رابطه زیر محاسبه می‌شود و مبلغ خسارت کل حاصل جمع این خسارات است.


a X d= مبلغ خسارت بابت تأخیر در پرداخت مطالبات در هر دوره کارکردd : مبلغ ناخالص مطالبات تأییدشده که پرداخت آن به تأخیر افتاده است.

الف: منظور از شاخص در رابطه فوق، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور منتشره از سوی مرکز آمار ایران است.

ب: در مواردی که a کوچک‌تر از صفر باشد، در رابطه بالا 0=a لحاظ خواهد شد.

2-10-37- در صورت تأخیر در پرداخت مطالبات صورت وضعیت‌های موقت تأییدشده، پیمانکار باید کار را طبق برنامه زمانی تفصیلی ادامه دهد، لیکن با تحقق هر یک از موارد زیر، با اعلام پیمانکار، حسب مورد و عدم رفع موانع ظرف ۲ هفته، با اعلام مجدد، پیمانکار خاتمه پیمان را طبق بند (48-2) اعلام می‌دارد.

1-2-10-37- درصورتی‌که میزان ناخالص مطالبات صورت‌وضعیت‌های موقت تأییدشده، از ۸ درصد مبلغ اولیه پیمان به علاوه نصف مبلغ مستهلک‌شده پیش‌پرداخت، یا ۲۰ درصد مبلغ اولیه پیمان (هر کدام کمتر است) بیشتر شود.

2-2-10-37- درصورتی‌که مبلغ خسارت وارده به پیمانکار براساس اعداد حاصل از بند (3۷-۱۰-۱) بیشتر از ۳ درصد مبلغ اولیه پیمان شود.

3-10-37- در صورت تحقق هر یک از موارد فوق، درصورتی‌که پیمانکار طبق بند (۳۷-۱۰-۲) خاتمه پیمان را اعلام نکند، حق او برای خاتمه تا ۲ ماه محفوظ است. در این حالت او ملزم به ادامه کار بوده و به‌هرحال محق به دریافت اصل مبلغ صورت وضعیت و خسارت تأخیر (تا سقف ۳ درصد مبلغ اولیه پیمان) می‌باشد. پس از سپری شدن ۲ ماه، حق خاتمه از پیمانکار سلب می‌شود.

11-37- برای پرداخت وجوه دیگری مانند پیش‌پرداخت‌ها که به موجب اسناد و مدارک پیمان باید به پیمانکار پرداخت شود، مهلت رسیدگی مهندس مشاور، کارفرما و پرداخت به پیمانکار، ۳ هفته از تاریخ دریافت صورت‌حساب یا درخواست پیمانکار بر طبق این ماده است. خسارت تأخیر در پرداخت این وجوه و سایر مطالبات نیز طبق بند (۳۷-۱۰) خواهد بود.

12-37- در پیمان‌های مشمول تعدیل، پس از تأیید هر صورت وضعیت موقت از سوی کارفرما، پیمانکار صورت وضعیت تعدیل آن صورت وضعیت را براساس آخرین شاخص‌های تعدیل اعلام‌شده محاسبه می‌نماید و به‌منظور بررسی و پرداخت به‌نحوی‌که در بند (۳۷-۱) تعیین‌شده است، برای مهندس مشاور ارسال می‌کند.

چنانچه به هر دلیلی، غیر از قصور پیمانکار، مبلغ تعدیل کارکردهای هر نیمه از سال (نیمه اول یا نیمه دوم) پس از سپری شدن ۳ ماه از آن نیمه، با شاخص‌های قطعی، پرداخت نشود، تأخیر در پرداخت این مبالغ مشمول ماده ۳۰ و بند (3۷-۱۰) است.

13-37- پرداخت‌های انجام‌شده، دلیل بدون عیب و نقص بودن کار نیست و در صورت بروز هر نوع عیب و نقص ناشی از قصور پیمانکار در طول مدت پیمان و تا پایان دوران تضمین، پیمانکار ملزم به رفع عیب و نقص و در صورت نیاز تخریب و اصلاح کارها به هزینه خود می‌باشد.

14-37- درصورتی‌که رسیدگی و تأیید صورت وضعیت پیمانکار حسب مورد طبق مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده، انجام نشود، یک ماه پس از اخطار کتبی پیمانکار به مهندس مشاور و کارفرما صورت وضعیت ارسالی پیمانکار تأییدشده تلقی می‌شود و ملاک محاسبه و پرداخت‌ها قرار می‌گیرد.

 

ماده 38- پرداخت‌های ارزی

هرگاه طبق اسناد و مدارک پیمان، پیمانکار برای بعضی از هزینه‌های اجرایی موضوع پیمان، نیاز به ارز داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌شود.

1-38- اگر در اجرای ماده ۱۷ برای استخدام متخصصان خارجی در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز توسط کارفرما تعهد شده باشد، کارفرما ارز موردنیاز را در مقابل دریافت معادل ریالی آن از پیمانکار، به نرخ رسمی فروش بانک مرکزی ایران در تاریخ پرداخت، در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد.

2-38- برای تهیه مصالح و تجهیزاتی که در اسناد و مدارک پیمان، پرداخت ارز توسط کارفرما تعهد شده است و باید از خارج کشور وارد و در عملیات موضوع پیمان مصرف شود و در کار باقی بماند، پیمانکار باید طبق مشخصات تعیین‌شده در اسناد و مدارک پیمان و با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، برای تهیه برگ پیشنهاد فروش (پروفرمای خرید) مصالح و تجهیزات یادشده، به‌طوری‌که دست‌کم دارای ۳ ماه اعتبار باشد، اقدام نماید. پیمانکار باید با مسئولیت خود، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادیر و مشخصات آن‌ها با اسناد و مدارک پیمان، کنترل نماید و پس از تأیید، به مهندس مشاور تسلیم کند. مهندس مشاور، اسناد دریافتی را بررسی می‌کند و پس از تأیید، ظرف مدت ۳ هفته از تاریخ وصول آن‌ها، نظر کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید. اسناد مربوط به خرید مصالح و تجهیزات پیش‌گفته باید به نام کارفرما صادر شود.

کارفرما براساس اسناد تأییدشده، به حساب پیمانکار اقدام به گشایش اعتبار می‌کند. پیمانکار با نظارت کارفرما، نسبت به ترخیص مصالح و تجهیزات سفارش شده از گمرک، به هزینه خود، اقدام می‌نماید. پس از آن‌که مصالح و تجهیزات یادشده وارد کارگاه شد و بهای آن به‌صورت کار یا مصالح و تجهیزات پای‌کار در صورت‌وضعیت‌ها منظور گردید، پرداخت‌های قبلی که به‌صورت اعتبار از طرف کارفرما انجام‌شده است، از طلب پیمانکار کسر می‌شود.

3-38- اگر در اجرای بندهای (38-1) و (38-2)، نرخ تسعیر ارز نسبت به نرخ آن در تاریخ تسلیم پیشنهاد قیمت پیمانکار تغییر کند، در صورت افزایش نرخ ارز، تفاوت نرخ تسعیر ارز به حساب بستانکاری پیمانکار و در صورت کاهش به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

4-38- نرخ کارهای موضوع بند (38-2)، در صورت شمول تعدیل به این پیمان، تابع مقررات تعدیل خاص طبق دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بها که در مورد این پیمان نافذ است، می‌باشد.

5-38- اگر برای خرید ماشین‌آلات و ابزار خاصی که برای اجرای کار موردنیاز است و تهیه آن‌ها در داخل میسر نیست و لازم است از خارج کشور وارد شود و تسهیلات ارزی از سوی کارفرما در اسناد و مدارک پیمان پیش‌بینی‌شده باشد، در این مورد، به ترتیب پیش‌بینی‌شده عمل می‌شود. پرداخت هزینه تأمین ماشین‌آلات و ابزار موضوع این بند، به عهده پیمانکار و مالکیت آن‌ها، متعلق به پیمانکار است.

 

ماده 39- تحویل موقت

1-39- موارد درخواست تحویل موقت

در هر یک از موارد زیر، هر یک از دو طرف می‌تواند حسب مورد برای تمام یا بخشی از موضوع پیمان، درخواست تحویل موقت نماید.

1-1-39- چنانچه مطابق اسناد و مدارک پیمان، موضوع پیمان تکمیل‌شده و پروژه قابل بهره‌برداری باشد.

درصورتی‌که موضوع پیمان بخشی از یک پروژه باشد، منظور از قابلیت بهره‌برداری، انجام کامل آن بخش مطابق اسناد و مدارک پیمان است.

2-1-39- آمادگی بخش‌هایی از موضوع پیمان، که موعد تحویل موقت آن‌ها در برنامه زمانی پیش‌بینی‌شده است.

3-1-39- بخش‌هایی از موضوع پیمان‌که قبل از موعد پیش‌بینی‌شده در برنامه زمانی، آماده تحویل موقت شود.

4-1-39- آماده شدن بخش‌هایی از موضوع پیمان‌که موعد تحویل موقت آن‌ها در برنامه زمانی پیش‌بینی‌نشده است، که در این حالت با توافق دو طرف عمل خواهد شد.

5-1-39- در صورت تصرف تمام یا بخش‌هایی از موضوع پیمان توسط کارفرما، قبل از انجام فرایند تحویل موقت.

6-1-39- بخشه‌ای کامل شده در مواردی که به پیمان خاتمه داده شود، در این حالت سایر بخش‌ها تحویل قطعی می‌شود.

7-1-39- درصورتی‌که در شرایط خصوصی، برای تحویل موقت بخشه‌ای مستقلی از کار، شرایطی مشخص‌شده باشد، یا دو طرف برای تحویل موقت این بخش‌ها، پیش از تکمیل کل کار، بدون بار مالی، توافق کنند، کارفرما با رعایت این ماده، نسبت به انجام تحویل موقت و فرآیندهای بعدی به تناسب بخشه‌ای تحویل‌شده، طبق اسناد و مدارک پیمان، اقدام می‌نماید.

2-39- پیش‌نیازهای تحویل موقت

پیش‌نیازهای تحویل موقت که حسب مورد باید توسط پیمانکار، کارفرما یا مهندس مشاور تأمین شود عبارت‌اند از:

1-2-39- ارسال درخواست تحویل موقت توسط کارفرما یا پیمانکار، به مهندس مشاور.

2-2-39- تأیید و اعلام مهندس مشاور مبنی بر آماده بودن کار برای تحویل موقت، پس از بررسی و کنترل‌های لازم.

3-2-39- برنامه زمانی اقدامات مربوط به تحویل موقت از جمله انجام آزمایش‌های لازم بر اساس مشخصات فنی، تعیین زمان و نوع آزمایش‌ها. در این برنامه که توسط مهندس مشاور تهیه می‌شود، لازم است وظایف و اقدامات دو طرف پیمان و مهندس مشاور مشخص شود.

4-2-39- تهیه و تدارک لازم نیروی انسانی، آب، برق، گاز، ابزار و وسایل، مواد، مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات، دستگاه‌ها، خودرو و غیر آن، توسط هریک از دو طرف با مهندس مشاور، حسب اسناد و مدارک پیمان. پس از تقاضای پیمانکار برای تحویل موقت، درصورتی‌که آماده بودن کار برای تحویل موقت مورد تأیید مهندس مشاور باشند ولی تدارکات لازم برای راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های موردنیاز مانند آب و برق که باید از سوی کارفرما تأمین شود فراهم نباشد، نحوه تحویل موقت و تحویل قطعی و آزاد کردن تضمین‌های پیمانکار با رعایت حقوق دو طرف طبق نظر هیاتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، نماینده کارفرما، نماینده مشاور و نماینده پیمانکار است. نظر این هیات قطعی و لازم‌الاجرا است. در طی این مرحله، مدت تضمین‌ها با هزینه کارفرما تمدید می‌شود.

5-2-39- نتایج و مدارک آزمایش‌هایی که طبق مشخصات فنی برای کنترل کیفیت، در حین اجرای کار انجام‌شده است، باید توسط مهندس مشاور جمع‌آوری‌شده و قابل ارائه باشد.

1-5-2-39- در صورت عدم انجام آزمایش‌های لازم با عدم ارائه نتایج و مدارک آن‌ها برای تحویل، می‌توان اقدامات مربوط به تشکیل هیات و حضور در جلسه تحویل را دنبال نمود. در این حالت آزمایش‌های لازم در مدت زمان تعیین‌شده توسط هیات تحویل انجام و در صورت حصول نتایج مطلوب این آزمایش‌ها، تحویل موقت صورت می‌گیرد.

6-2-39- دستورالعمل‌های تعمیر، نگهداری، راهبری و بهره‌برداری که باید بر طبق اسناد و مدارک پیمان، توسط پیمانکار تهیه‌شده و آماده ارائه باشد.

1-6-2-39- دستورالعمل‌های تکمیلی با توجه به نیازهای حاصل از دوره بهره‌برداری آزمایشی، طبق مشخصات فنی و برنامه زمانی کلی پس از طی دوره یادشده ارائه می‌شود.

7-2-39- ارائه نسخه‌ای از نقشه‌های چون ساخت که توسط پیمانکار تهیه و با عبارت "تأییدشده" توسط مهندس مشاور مهرشده است.

8-2-39- نقشه‌های چون ساخت باید طی مدت ۲ ماه توسط مهندس مشاور بررسی و ابلاغ شود، در غیر این صورت پس مدت فوق، تأییدشده تلقی می‌گردند.

3-39- فرآیند تحویل موقت

1-3-39- مهندس مشاور پس از وصول درخواست تحویل موقت توسط هریک از دو طرف، با توجه به بندهای (39-1) و (39-2)، در مدت یک هفته، آمادگی تمام یا بخشه‌ای مورد درخواست برای تحویل موقت را بررسی و در صورت تأیید، موضوع را به کارفرما اعلام می‌نماید. کارفرما تاریخ حضور هیات تحویل موقت در محل انجام کار را با توجه به مهلت ذکرشده در این بند به مهندس مشاور و پیمانکار اعلام می‌کند. برای تشکیل هیات تحویل موقت و شرکت در جلسه تحویل که باید در محل انجام کار برگزار شود، دو طرف، نمایندگان رسمی خود را به مهندس مشاور معرفی می‌کنند. تاریخ تشکیل جلسه تحویل موقت، حداکثر ۲ هفته پس از تاریخ ارسال درخواست مهندس مشاور برای معرفی نمایندگان دو طرف خواهد بود.

2-3-39- هیأت تحویل موقت منحصراً ۳ نفر و متشکل از نمایندگان رسمی کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار است، که برای تحویل موقت تعیین و معرفی می‌شوند.

3-3-39- نتایج آزمایش‌هایی که برای کنترل کیفیت و تأیید تأمین مشخصات فنی کار تحت نظر هیات در محل انجام می‌شوند، در صورت‌مجلس تحویل موقت درج می‌شود. چنانچه برای انجام این آزمایش‌ها نیاز به زمان بیشتری (به تشخیص هیات) نیاز باشد، لازم است برنامه زمانی انجام آزمایش‌ها و تعیین نتیجه آن توسط مهندس مشاور به نحوی پیگیری شود که جلسه تحویل موقت حداکثر یک هفته پس از آماده شدن نتایج آزمایش‌ها تشکیل شود و هیات پس از بررسی نتایج نسبت به تحویل موقت اعلام نظر نماید.

4-3-39- درصورتی‌که مهندس مشاور تمام یا بخشه‌ای مورد درخواست را آماده تحویل موقت نداند، حداکثر ۲ هفته از تاریخ دریافت درخواست تحویل، نقایصی که لازم است پیش از تحویل موقت رفع شوند (از جمله نتایج آزمایش‌هایی که تأییدکننده اجرای صحیح کار طبق مشخصات فنی باشد) و سایر نیازهای اعلام‌شده برای انجام تحویل موقت را به اطلاع کارفرما و پیمانکار می‌رساند. پس از رفع نقایص یادشده و آمادگی مدارک و پیش‌نیازها، فرآیند تحویل ادامه می‌یابد.

5-3-39- در مواردی که لازم است تحویل موقت بخش‌هایی از کار در زمان ویژه‌ای صورت گیرد، طبق شرایط خصوصی عمل خواهد شد. در این حالت آماده‌سازی بخش­های یادشده (از قبیل پیش راه‌اندازی، تنظیم و ...) باید به نحوی باشد، که امکان انجام تحویل موقت، در زمان مقرر، برای هیات فراهم شود. موکول شدن تحویل موقت این بخش‌ها به زمان مقرر دیگر، مانع تحویل موقت دیگر بخشه‌ای آماده تحویل نمی‌باشد و آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها به تحویل موقت آخرین بخش موکول می‌شود.

6-3-39- درصورتی‌که تکمیل و تحویل موقت بخشه‌ای مستقلی از کار انجام شود، آزاد نمودن تضمین انجام تعهدات، شروع دوره تضمین، تحویل قطعی، آزادسازی تضمین (یا سپرده) حسن انجام کار به تناسب آن بخش از کار که تحویل موقت شده است، طبق سایر موارد این بیمان، به‌صورت مستقل، انجام می‌شود.

7-3-39- هرگاه هیات تحویل، عیب یا نقصی در کارها مشاهده نکند، مهندس مشاور اقدام به تنظیم صورت‌مجلس تحویل موقت می‌نماید. صورت‌مجلس تحویل موقت همراه نتیجه آزمایش‌های انجام‌شده توسط مهندس مشاور، طی نامه‌ای برای کارفرما ارسال می‌شود و هم‌زمان نسخه‌ای از صورت‌مجلس در اختیار پیمانکار قرار می‌گیرد. کارفرما حداکثر ۲ هفته پس از تاریخ‌نامه فوق، انجام تحویل موقت را با ارسال صورت‌مجلس مربوط به پیمانکار ابلاغ می‌نماید و فرآیند تحویل موقت پایان می‌یابد. در صورت عدم ابلاغ صورت‌مجلس انجام تحویل موقت طی مهلت فوق، پیمانکار با ارسال نامه‌ای به کارفرما، انجام تحویل موقت را براساس صورت‌مجلس یادشده اعلام می‌کند و نسخه‌ای از آن را به مهندس مشاور ارائه می‌دهد و نسبت به حفاظت و نگهداری کار تحویل‌شده به هزینه کارفرما و حداکثر تا 3 ماه اقدام می‌نماید. میزان این هزینه ۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه برای هر ماه، به تناسب مبلغ کار تأخیر شده است. پس از این ملت، پیمانکار بابت حفاظت و نگهداری کار مسئولیتی ندارد.

8-3-39- هرگاه هیات تحویل موقت، عیب یا نقصی در کارها مشاهده نماید، ضمن اقدام به تنظیم صورت‌مجلس تحویل موقت، مهلتی برای رفع نقص تعیین می‌کند و فهرستی از نقایص، کارهای ناتمام و آزمایش‌هایی را که نتایج آن بعداً مشخص می‌شود، توسط مهندس مشاور تنظیم‌شده است، همراه صورت‌مجلس تحویل موقت به پیمانکار ارائه می‌دهد تا ظرف مدت یک هفته پس از تاریخ صورت‌مجلس از سوی کارفرما ابلاغ شود. در صورت عدم ابلاغ، صورت‌مجلس نقایص ابلاغ‌شده تلقی می‌شود. پس از اعلام رفع نقص توسط پیمانکار، مهندس مشاور به اتفاق نماینده کارفرما عملیات را مجدداً بازدید می‌کنند. چنانچه براساس فهرست نقایص، عیب یا نقصی باقی نمانده باشد، مهندس مشاور، صورت‌مجلس تحویل موقت و گواهی رفع عیب و نقص را که به امضای نمایندگان کارفرما، مهندس مشاور و پیمانکار رسیده است، همراه نتایج آزمایش‌های مربوط، برای کارفرما ارسال می‌کند تا پس از تأیید، طبق بند (۲۹-۳-۷) به پیمانکار ابلاغ شود.

4-39- عدم درخواست تحویل موقت

چنانچه هر یک از دو طرف از درخواست تحویل موقت و یا همراهی در فرآیند انجام آن خودداری کنند، حسب مورد طبق بندهای زیر عمل خواهد می‌شود.

1-4-39- چنانچه کارهای موضوع پیمان طبق این ماده آماده تحویل موقت باشد و پیمانکار درخواست تحویل موقت نکند، مهندس مشاور آماده بودن کار برای تحویل را به کارفرما اعلام می‌دارد، تا کارفرما نسبت به تشکیل هیأت تحویل موقت اقدام نماید. اگر تا ۲ هفته پس از ابلاغ کارفرما، پیمانکار نماینده خود را معرفی نکند، یا نماینده او در جلسه تحویل حضور نیابد، کارفرما با تأمین دلیل توسط مراجع قضایی برای صورت‌برداری، اقدام به تحویل موقت می‌نماید و معایب و نقایص را با تعیین مهلت رفع آن به پیمانکار اعلام می‌کند. در این حالت تاریخ شروع دوره تضمین، تاریخ رفع نقایص توسط پیمانکار است. در صورت عدم رفع نقایص توسط پیمانکار در مهلت مقرر و یا کوتاهی و تعلل پیمانکار در این مورد، کارفرما نسبت به رفع معایب و نقایص بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی منضم به پیمان اقدام و هزینه تمام‌شده مبتنی بر اسناد مثبته را به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌کند. در این حالت تاریخ تحویل موقت و شروع دوره تضمین ۳ ماه پس از تاریخ تشکیل جلسه تأمین دلیل و یا رفع کامل معایب و نقایص توسط کارفرما (هر کدام که زودتر محقق شود) می‌باشد.

2-4-39- چنانچه پیمانکار طبق اسناد و مدارک پیمان، با اعلام آمادگی کار، درخواست تحویل موقت نماید و کارفرما نماینده خود را معرفی نکند یا نماینده کارفرما در جلسه تحویل موقت حضور نیاید، پیمانکار موظف است تا ۳ ماه کار را حفاظت و نگهداری کند. درصورتی‌که کارفرما پس از گذشت ۳ ماه، فرآینده­های تحویل موقت را انجام ندهد، پیمانکار با ارائه مستندات و دلایل کافی مبنی بر آماده بودن کار، از بالاترین مقام سازمان کارفرما، درخواست رسیدگی و اعلام نظری توسط هیأت ۳ نفره موضوع ماده ۴۸ را می‌نماید. در صورت تأیید نظر پیمانکار توسط هیأت ۳ نفره در زمان تعیین‌شده، بابت هزینه‌های نگهداری و حفاظت کار، به میزان ۵ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه به ازای هر ماه، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود. در این حالت شروع دوره تضمین، تاریخ تأیید مهندس مشاور مبنی بر آماده تحویل بودن کار است در غیر این حالت، حسب نظر کارفرما تا رفع کامل نقایص و معایب، کارها ادامه می‌یابد و مبلغی بابت هزینه حفاظت و نگهداری کار به پیمانکار تعلق نمی‌گیرد.

3-4-39- اگر هیأت تحویل موقت، دیرتر از موعد مقرر (۳ هفته از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است) در محل حاضر شود و برای تحویل موقت اقدام نماید، تاریخ تحویل موقت، تاریخ تشکیل هیات در محل و تحویل کار به کارفرما است. در این حالت، اگر هیأت نقصی در کار مشاهده نکند یا نقایص در مهلتی که از سوی هیات تعیین‌شده است رفع شود، تاریخ شروع دوره تضمین، 3 هفته پس از تاریخ اعلام آمادگی کار از سوی پیمانکار که به تأیید مهندس مشاور رسیده است می‌باشد، مگر آن‌که زمانی که پیمانکار صرف رفع نقص می‌کند، بیش از مهلت تعیین‌شده باشد که در این صورت، تاریخ شروع دوره تضمین، برابر تاریخ رفع نقص که به تأیید مهندس مشاور رسیده است، منهای مدت تأخیر تشکیل هیأت در محل (نسبت به مهلت ۳ هفته) است. کارفرما باید هزینه‌های حفظ و نگهداری از کار را برای مدت تأخیر در تحویل موقت (نسبت به مدت ۳ هفته) به پیمانکار پرداخت کند.

4-4-39- پس از درخواست هر یک از دو طرف برای تحویل موقت، درصورتی‌که مراتب مورد تأیید مهندس مشاور باشد، ولی تدارکات لازم برای راه‌اندازی و انجام آزمایش‌های موردنیاز مانند آب، برق و گاز (که باید طبق شرایط خصوصی توسط کارفرما تأمین شود) فراهم نباشد، به شرح زیر عمل می‌شود.

1-4-4-39- چنانچه تأمین تدارکات به‌صورت موقت و محدود، در صورت صلاحدید و به هزینه کارفرما توسط پیمانکار ممکن باشد، فرآیند تحویل موقت ادامه می‌یابد.

2-4-4-39- در صورت عدم امکان تأمین تدارکات طبق بند (۳۹-۴-۴-۱)، کار حداکثر ۳ ماه در اختیار پیمانکار باقی خواهد ماند و بابت هزینه حفاظت و نگهداری، به میزان ۵ درصد هزینه کارکرد فرضی ماهانه به حساب بستانکاری وی منظور می‌شود و کارفرما به محض آماده شدن شرایط برای تحویل، مراتب را به پیمانکار اعلام می‌دارد، تا ظرف ۲ هفته طبق مفاد این ماده انجام شود. در این حالت، شروع دوره تضمین تاریخ اعلام آمادگی کار برای تحویل توسط مهندس مشاور است.

3-4-4-39- در صورت عدم تأمین تدارکات لازم تا پایان مدت ۳ ماهه تعیین‌شده در بند (۲۹-۴-۴-۲)، نحوه تحویل موقت، تحویل قطعی و آزادسازی تضمین‌های پیمانکار، با رعایت حقوق دو طرف پیمان، طبق نظر هیاتی متشکل از نماینده وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما، کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌باشد. نظر این هیات قطعی و لازم‌الاجرا است.

6-4-39- چنانچه کارفرما قبل از انجام فرایند تحویل موقت، تمام یا بخشی از کار را تصرف کند یا مورد بهره‌برداری قرار دهد و تا یک هفته پس از اخطار پیمانکار کارفرما مبادرت به انجام فرایند تحویل موقت ننماید، پیمانکار اقدام به تأمین دلیل می‌کند و اگر همچنان کارها در اختیار پیمانکار قرار نگیرد، از تاریخ تأمین دلیل کارهای یادشده بدون عیب و نقص، تحویل موقت شده تلقی می‌شوند. تاریخ تحویل موقت و دوره تضمین از زمان یادشده شروع می‌شود و اقدامات ادامه می‌یابد.

7-4-39- مبالغ مربوط به تأخیرات ناشی از قصور پیمانکار در تحویل موقت که به حساب بدهکاری وی منظور خواهد شد طبق ماده ۵۰ محاسبه می‌شود. تاریخ آمادگی کار برای تحویل موقت توسط مهندس مشاور ملاک محاسبه تأخیرهای فوق است.

چنانچه طی ملت مربوط، پیمانکار رفع نقص نکند، به استثنای موارد مذکور در بند (3۹-۴-1)، تاریخ رفع نقص ملاک محاسبه تأخیرها است.

8-4-39- پیمانکار موظف است پس از تحویل موقت، تمام وسایل، ماشین‌آلات و ابزار و مصالح اضافی متعلق به خود را ظرف مدت مناسبی که مورد قبول مهندس مشاور باشد، از محله‌ای تحویلی کارفرما خارج کند. پیمانکار باید ظرف مدت معینی که توسط مهندس مشاور تعیین می‌شود، ساختمان‌ها و تأسیسات موقتی را که برای اجرای کار در محله‌ای تحویلی کارفرما ساخته است تخریب یا پیاده کرده، مصالح و مواد زاید آن را از محل کار خارج و کارگاه را به هزینه خود تمیز کند.

در غیر این صورت، کارفرما یک هفته پس از اخطار کتبی به پیمانکار می‌تواند برای خارج نمودن آن‌ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را به اضافه ۵ درصد به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این صورت، پیمانکار حق اعتراض و ادعای ایجاد خسارت توسط کارفرما به اموال و دارایی‌های خود را ندارد.

9-4-39- مالکیت ساختمان‌های پیش‌ساخته و مصالح بازیافتی و قطعات پیش‌ساخته ساختمان‌ها و تأسیسات تجهیز کارگاه، که به‌وسیله پیمانکار در محله‌ای تحویلی کارفرما نصب یا احداث‌شده است، متعلق به پیمانکار است. هرگاه تمام یا قسمتی از این ساختمان‌ها و تاسیسات موقت پیمانکار موردنیاز کارفرما باشد، قیمت آن با توافق دو طرف، پس از کسر هزینه برچیدن کارگاه (که در این حالت توسط پیمانکار انجام نمی‌شود) تعیین می‌گردد. در صورت عدم توافق، قیمت روز این تاسیسات و ساختمان از سوی کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

5-39- دوره تضمین

1-5-39- چنانچه طبق بند (3۹-۳-۷) هیات تحویل، عیب یا نقصی در کار مشاهده نکند، شروع دوره تضمین، تاریخ حضور هیأت یادشده در جلسه تحویل موقت است.

2-5-39- چنانچه طبق بند (۳۹-۳-8) هیأت تحویل، عیب یا نقصی در کار مشاهده کند، شروع دوره تضمین، تاریخ امضای صورت‌مجلس رفع نقایص توسط هیأت تحویل موقت است.

 

ماده 40- صورت وضعیت قطعی

1-40- پیمانکار باید حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت، صورت وضعیت قطعی کارهای انجام‌شده را براساس اسناد و مدارک پیمان، بدون منظور نمودن مصالح و تجهیزات پای‌کار تهیه کند و همراه با تمامی صورت‌جلسات، دستور کارها و مدارک حاوی اندازه‌گیری‌ها، مقادیر و مشخصات و نسخه کاملی از نقشه‌هایی چون ساخت که مطابق بند (22-1-6) تهیه‌شده است، برای رسیدگی به مهندس مشاور ارائه نماید. مهندس مشاور صورت وضعیت دریافتی و ضمایم آن را رسیدگی و حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ دریافت، برای تصویب کارفرما ارسال می‌کند.

کارفرما صورت وضعیت یادشده را حداکثر تا ۲ ماه از تاریخ وصول، رسیدگی و نظر نهایی خود را به پیمانکار اعلام می‌کند تا پیمانکار حداکثر طی مهلت یک ماه نسبت به آن اعلام نظر نماید.

2-40- چنانچه پیمانکار، در مهلت تعیین‌شده، برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند، مهندس مشاور با تأیید کارفرما، آن را تهیه و پس از امضای پیمانکار، برای تصویب کارفرما ارسال می‌دارد. درصورتی‌که پیمانکار از امضای صورت وضعیت خودداری کند، مهندس مشاور، صورت وضعیت را بدون امضای پیمانکار، برای کارفرما ارسال می‌کند.

1-2-40- کارفرما هزینه تهیه صورت وضعیت را به مهندس مشاور پرداخت می‌کند. این هزینه به اضافه ۱۵ درصد به حساب بدهی پیمانکار منظور می‌شود.

3-40- چنانچه پیمانکار اعتراضی نسبت به‌صورت وضعیت قطعی اصلاح یا تهیه‌شده توسط کارفرما داشته باشد، (اعم از آن‌که صورت وضعیت را قبلاً امضا کرده یا نکرده باشد) اعتراض خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورت وضعیت با ارائه دلیل و مدرک، در یک نوبت به اطلاع کارفرما می‌رساند. کارفرما نیز حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول، به موارد اعتراض پیمانکار رسیدگی، قبول یا رد آن‌ها را اعلام می‌نماید و آنچه را مورد قبول است به حساب بستانکار پیمانکار منظور می‌دارد.

پیمانکار می‌تواند برای تعیین تکلیف آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نشده است، طبق ماده ۵۳ اقدام کند. عدم اعتراض پیمانکار در مدت تعیین‌شده، به منزله پذیرش صورت وضعیت قطعی است.

4-40- مقادیر کارهای درج‌شده در صورت وضعیت قطعی، به تنهایی مبنای تسویه‌حساب است، هر چند که بین آن‌ها و مقادیر درج‌شده در صورت‌وضعیت‌های موقت اختلاف باشد.

1-4-40- هرگاه با توجه به‌صورت وضعیت قطعی تصویب‌شده و سایر حساب‌های دو طرف، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف مبلغ سپرده با تضمین حسن انجام کار او حسب مورد، آزاد می‌شود. در صورت تأخیر مهندس مشاور یا کارفرما در اعلام با اقدام به آزادسازی تضمین یادشده، هزینه‌های مربوط به برقرار ماندن تضمین در مدت تأخیر، براساس صورتحساب ارائه‌شده توسط بانک، بر عهده کارفرما است.

2-4-40- در مواردی که طبق مواد ۴۷ یا ۴۸، لازم است پس از فسخ یا خاتمه پیمان، صورت وضعیت قطعی تهیه شود، مهلت تهیه صورت وضعیت قطعی، به ترتیب از تاریخ صورت‌برداری با تاریخ تحویل کارهای انجام‌شده می‌باشد.

3-4-40- نسبت به مهلت‌های تعیین‌شده در این ماده، هر نوع تأخیر که ناشی از قصور پیمانکار نباشد، به عنوان تأخیر در پرداخت تلقی و خسارت ناشی از آن در مدت تأخیر طبق بند (۳۷-۱۰) تعیین می‌شود.

 

ماده 41- مسئولیت‌های دوره تضمین

1-41- اگر در دوره تضمین، معایب و یا نقایصی در کار بروز کند که ناشی از کار پیمانکار باشد، پیمانکار متعهد است که آن معایب و نقایص را به هزینه خود رفع کند. برای این منظور، کارفرما موارد و محل آن‌ها را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و پیمانکار باید حداکثر دو هفته پس از ابلاغ کارفرما، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آن‌ها را طی مدت مناسبی که مورد قبول کارفرما است، رفع نماید. پس از اتمام رفع معایب و نقایص، کارفرما و مشاور از نتیجه کار بازدید می‌کنند و صورت‌مجلس رفع معایب و یا نقایص که یکی از اسناد صورت‌مجلس تحویل قطعی در پایان دوره تضمین است، تهیه و مبادله می‌شود.

2-41- هرگاه پیمانکار از انجام این تعهد خودداری، یا تأخیر کند، کارفرما حق دارد آن معایب و یا نقایص را به ترتیبی که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور و از محل باقیمانده سپرده با تضمین حسن انجام کار با سایر مطالبات وی برداشت کند.

3-41- مسئولیت و هزینه‌های حفاظت، نگهداری و بهره‌برداری از کارهای تحویل موقت شده در دوره تضمین به عهده کارفرما است. در صورت توافق کارفرما و پیمانکار، پیمانکار نسبت به بازدیدهای دوره‌ای برای تشخیص معایب و نقایص اقدام می‌کند.

4-41- کارفرما یا مهندس مشاور باید حداکثر دو هفته پس از مشاهده، رفع معایب و یا نقایص را به پیمانکار ابلاغ نمایند، در غیر این صورت، پیمانکار موظف به رفع معایب مازاد ایجادشده، بر اثر این نقایص نیست.

5-41- پیمانکار پس از تحویل موقت، براساس شرایط خصوصی نسبت به انجام آموزش‌های لازم به افراد معرفی‌شده توسط کارفرما اقدام می‌نماید.

 

ماده 42- تحویل قطعی

1-42- یک ماه قبل از پایان دوره تضمین، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تأیید مهندس مشاور، اعضای هیأت تحویل قطعی و تاریخ تشکیل هیأت را، به همان‌گونه که در ماده (۳۹) برای تحویل موقت پیش‌بینی‌شده است، معین و به پیمانکار ابلاغ می‌کند. هیأت تحویل قطعی، پس از بازدید کارها، هرگاه عیب و نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد، مشاهده ننماید، موضوع پیمان را تحویل قطعی می‌گیرد و بی‌درنگ صورت‌مجلس آن را تنظیم و برای کارفرما ارسال و نسخه‌ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار ارائه می‌کند. پس از آن، کارفرما تصویب تحویل قطعی کار را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید نحوه فراهم‌سازی امکانات تحویل قطعی، در شرایط خصوصی معین‌شده است.

2-42- هرگاه هیات تحویل قطعی، عیب و نقصی ناشی از کار پیمانکار مشاهده کند، برای رفع آن‌ها طبق ماده ۴۱ عمل می‌شود.

3-42- رفع معایب ناشی از بهره‌برداری نامناسب، بر عهده پیمانکار نیست.

4-42- اگر پیمانکار، در پایان دوره تضمین، تقاضای تحویل قطعی کار را ننماید یا علی‌رغم اعلام کارفرما، در محل و جلسه تحویل حضور نیاید، مهندس مشاور و کارفرما می‌توانند اقدامات تحویل قطعی را انجام دهند. پیمانکار مکلف به رفع نقایص ناشی از کار خود (که به او اعلام‌شده است) می‌باشد. در صورت عدم اقدام او، کارفرما نقایص یادشده را رفع و هزینه مربوط به اضافه 1۵ درصد از محل باقیمانده سپرده یا تضمین حسن انجام کار یا سایر مطالبات وی برداشته می‌نماید.

5-42- اگر کارفرما با وجود تقاضای پیمانکار، اقدام به تعیین یا اعزام هیات تحویل نکند یا هیات علی‌رغم بدون نقص بودن (یا پس از رفع نقص) کار مبادرت به تحویل گیری، ننماید و این تأخیر بیش از دو هفته به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پیمانکار و انقضای ۳ هفته از تاریخ تقاضای مجدد نیز، کارفرما در مورد تحویل قطعی اقدامی نکند، عملیات موضوع پیمان تحویل قطعی شده تلقی می‌شود و باید اقدامات پس از تحویل قطعی در مورد آن انجام گردد.

در این حالت، چنانچه کارفرما از ابلاغ صورت‌جلسه تحویل قطعی خودداری کند، نیز با گذشت ۴ هفته از تاریخ جلسه تحویل قطعی باید اقدامات پس از تحویل قطعی انجام شود.

 

 

فصل پنجم - حوادث قهری، ممنوعیت قانونی، حقوق انحصاری

 

 

ماده 43- حوادث قهری

1-43- جنگ اعم از اعلام‌شده یا نشده، انقلاب، اعتصاب عمومی، شیوع بیماری واگیردار، زلزله، سیل و طغیان غیرعادی، آتش‌سوزی دامنه‌دار و مهارنشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان، که در منطقه اجرای کار اتفاق افتد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، حادثه قهری به شمار می‌رود. در صورت وقوع حادثه قهری هیچ‌یک از دو طرف، مسئول خسارت وارد شده به طرف دیگر نیست.

2-43- پیمانکار موظف است وقوع حادثه قهری را فوراً به کارفرما اطلاع دهد و در حد امکان تمام کوشش خود را برای حفاظت از کارهای اجراشده و انتقال مصالح و تجهیزات پای‌کار به محله‌ای مطمئن و ایمن که رها کردن آن‌ها در وضعیت قهری موجب زیان جدی می‌شود، به کار برد. کارفرما نیز باید تمام امکانات موجود خود در محل را، در حد امکان، برای تسریع در این امر، در اختیار پیمانکار قرار دهد.

3-43- در مورد خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، تأسیسات و ساختمان موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل پیمانکار، به ترتیب زیر عمل می‌شود.

1-3-43- هرگاه خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند (۲۱-۴-1)، باشد، طبق همان بند اقدام می‌شود.

2-3-43- اگر خسارت‌های وارد شده به کارهای موضوع پیمان، مشمول بیمه موضوع بند (۲۱-۴-1) نبوده، یا میزان پرداختی توسط بیمه‌گر برای جبران خسارت‌ها کافی نباشد، جبران خسارت مازاد به عهده کارفرما است.

منظور از جبران خسارت‌های یادشده در بندهای (۴۳-3-1) و (۴۳-۳-۲)، اعادة کارها به‌صورت پیش از وقوع حادثه است.

3-3-43- جبران خسارت‌های وارد شده به ساختمان‌ها و تأسیسات موقت، ماشین‌آلات و ابزار و وسایل کارگاه، که متعلق به پیمانکار یا در اختیار وی می‌باشد، با توجه به بند (۲1-۴-۲)، به عهده پیمانکار است.

4-34- پس از رفع وضعیت قهری، اگر کارفرما اعاده کارها را به حالت پیش از وقوع حادثه لازم و میسر بداند، پیمانکار مکلف است که اجرای کارها را بی‌درنگ آغاز کند. در این صورت، علاوه بر مدت تعطیلی کار به علت حادثه قهری، تمدید مدت مناسبی نیز برای اعاده کارها به وضع اولیه، بر اساس پیشنهاد پیمانکار، پس از تأیید مهندس مشاور و تصویب کارفرما، به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

5-34- چنانچه کارفرما ادامه کار یا اعادة کارها به وضع اولیه را ضروری تشخیص ندهد، با وضعیت قهری بیش از شش ماه ادامه یابد، پیمان طبق ماده ۴۸، بدون رعایت بند (۴۸-1-5-۴) خاتمه می‌یابد.

6-34- هزینه‌های توقف بخش متوقف‌شده کار برای مدت مازاد بر یک ماه، بر اساس بند (۴۹-۳) و 8۰ درصد مبلغ حاصل از اعمال بند (49-2) محاسبه می‌شود.

 

ماده 44- ممنوعیت قانونی

1-44- پیمانکار اعلام کرده است که هنگام عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی (مصوب بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت) نیست. درصورتی‌که خلاف آن برای کارفرما محرز شود، پیمان فسخ و طبق بند (۴۷-1) رفتار می‌شود.

2-44- هرگاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، مشمول قانون پیش‌گفته شود، چنانچه تغییراتی در صاحبان سهام، میزان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید، پیمان طبق بند (۴۷-۱) فسخ می‌شود.

درصورتی‌که تغییراتی در دستگاه‌های دولت یا کارفرما پیش آید که پیمانکار مشمول این ممنوعیت شود، پیمانکار مکلف است در اسرع وقت مراتب را به کارفرما اعلام کند و درصورتی‌که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما طبق بند (۴۸-۱) به پیمان خاتمه می‌دهد. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان طبق بند (۴۷-۱) فسخ می‌شود.

 

ماده 45- حقوق انحصاری ثبت‌شده

1-45- مسئولیت پاسخگویی به تمام دعاوی، خسارت‌ها و مطالبات مربوط به نقض احتمالی حقوق ثبت‌شده از قبیل حق تألیف، حق اختراع، حق امتیاز دانش فنی، علایم با نام‌های تجاری و دیگر حقوق حمایت‌شده صنعتی و معنوی که در اجرای عملیات موضوع پیمان ایجاد نشود، با پیمانکار است و کارفرما از این بابت مصون می‌باشد.

2-45- کارفرما تأیید می‌نماید که مفاد اسناد و مدارک پیمان موجب نقض حقوق حمایت‌شده‌ای نمی‌شود. درصورتی‌که برای پیمانکار معلوم شود که رعایت اسناد و مدارک پیمان در مواردی حقوق حمایت‌شده را نقض می‌کند، باید پیش از هر اقدام در مورد آن‌ها، مراتب را به مهندس مشاور و کارفرما اعلام کند تا کارفرما نسبت به انجام تغییرات لازم، به گونه‌ای که نقض حقوق حمایت‌شده برطرف شود، اقدام و نتیجه را به پیمانکار ابلاغ کند.

3-45- درصورتی‌که کارفرما علیرغم اعلام پیمانکار مبنی بر احتمال نقض حقوق حمایت‌شده، بر انجام عملیات اجرایی تاکید نماید، پیمانکار از هرگونه دعاوی، مطالبات و خسارت‌های مربوط به این حقوق مصون است.

کارفرما نیز پیمانکار را از هرگونه دعاوی، مطالبات و خسارت‌های مربوط به این حقوق، چنانچه تخلف غیرقابل اجتناب پیمانکار ناشی از اعمال اسناد و مدارک پیمان باشد، مصون می‌دارد.

4-45- هر یک از دو طرف باید ظرف ۲ هفته پس از دریافت هر دعوی مربوط به حقوق ثبت یا حمایت‌شده، دریافت آن را به طرف دیگر اعلام کند. عدم اعلام هر طرف به منزله صرف‌نظر از حق مصونیت خود است.

5-45- هر یک از دو طرف برای صیانت از حقوق یادشده در بندهای فوق (چنانچه این امر جزو تعهدات او باشد) موظف است راسا به هزینه خود و با همکاری طرف دیگر اقدام نماید.

 

 

فصل ششم - موارد فسخ پیمان، اقدامات پس از فسخ، خاتمه پیمان، توقف و تعلیق

 

 

ماده 46- فسخ پیمان، موارد فسخ پیمان و خاتمه پیمان

1-46- فسخ پیمان از سوی کارفرما

کارفرما می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد بند زیر، پیمان را طبق ترتیبی که در ماده ۴۷ مشخص‌شده است، فسخ کند. چنانچه کارفرما در مقاطع زمانی پیش‌بینی‌شده برای تحقق هر بند، اقدام به فسخ پیمان نکند و پیمانکار تعهد مربوط را انجام دهد و مورد تأیید قرار گیرد، حق فسخ مربوط به آن بند، در آن نوبت منتهی می‌شود.

1-1-46- تأخیر پیمانکار در ارائه برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مهلت تعیین‌شده طبق بند ۱۸-۲-۲

2-1-46- تأخیر پیمانکار در تحویل گرفتن کارگاه، بیش از مهلت تعیین‌شده در بند (۲۸-3).

3-1-46- تأخیر پیمانکار در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین‌شده در بند (ج) ماده ۴ موافقت‌نامه، درصورتی‌که کارفرما آن قسمت از پیش‌پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.

4-1-46- تأخیر پیمانکار در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک‌دهم مدت اولیه پیمان یا ۲ ماه، هر کدام کمتر است.

5-1-46- تأخیر پیمانکار در اتمام بخش مستقلی از کار (که در شرایط خصوصی مشخص‌شده است)، بیش از ۵۰ درصد مدت مربوط به آن طبق آخرین برنامه زمانی تفصیلی پس از اعمال ماده ۳۰، یا ۲ ماه، هر کدام بیشتر است.

6-1-46- تأخیر پیمانکار طبق بند (3۰-۱-۱۶) بیش از مدت اولیه پیمان.

7-1-46- عدم شروع کار توسط پیمانکار پس از رفع وضعیت قهری (موضوع ماده ۴۳)، یا اتمام مدت تعلیق (موضوع ماده ۴۹) و سپری شدن بیش از یک ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما برای شروع کار.

8-1-46- تعطیل کردن کار توسط پیمانکار، بدون اجازه کارفرما بیش از ۴ هفته براساس گزارش‌های مستند کارگاهی.

9-1-46- بدون سرپرست گذاشتن کارگاه (رییس کارگاه یا جانشین او) بیش از ۲ هفته متوالی.

10-1-46- عدم احراز بند (۳۲- ۹) توسط پیمانکار، علیرغم دستور مهندس مشاور.

11-1-46- تأخیر پیمانکار در پرداخت دستمزد کارکنان خود، با توجه به ماده (۱۷).

12-1-46- واگذاری کارهای موضوع پیمان به شخص ثالث توسط پیمانکار، به استثنای موارد مشخص‌شده در ماده (۲۴)

13-1-46- انحلال شرکت پیمانکار.

14-1-46- اعلام ورشکستگی پیمانکار از سوی مراجع قضایی.

15-1-46- عدم رعایت موازین ایمنی، بهداشت یا حفظ محیط‌زیست (HSE) طبق بند (۲۱-۲) توسط پیمانکار.

2-46- الزام به فسخ پیمان

در صورت تحقق هر یک از موارد زیر پیمان فسخ و بر اساس بند (۴۷-۲) عمل می‌شود.

1-2-46- پیمانکار در هنگام ارجاع کار و عقد پیمان مشمول ممنوعیت قانونی موضوع ماده ۴۴ بوده یا بعداً مشمول شود و ظرف یک ماه اقدامی برای رفع ممنوعیت و یا اعلام به کارفرما برای خاتمه دادن پیمان بر طبق بند (48-2) را ننماید.

2-2-46- هرگاه با تشخیص هیات رسیدگی به شکایات قانون مناقصات یا مرجع قضایی، در ارجاع یا انعقاد پیمان تبانی یا ارتشا صورت گرفته باشد.

3-46- خاتمه پیمان

1-3-46- خاتمه پیمان از سوی کارفرما

کارفرما می‌تواند بدون آن‌که قصوری متوجه پیمانکار باشد، پس از تأیید بالاترین مقام سازمان کارفرمایی یا هیأت سه نفره منتخب ایشان (یا هیات چهار نفره استانی)، طبق بند ۴۸-۱ به پیمان خاتمه دهد.

2-3-46- موارد خاتمه پیمان از سوی پیمانکار

پیمانکار می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر و در مهلت‌های تعیین‌شده در این شرایط عمومی، خاتمه پیمان را طبق بند (48-2) به کارفرما اعلام دارد. در این حالت دو طرف باید وظایف خود را طبق (48-2) انجام دهند.

1-2-3-46- عدم موافقت پیمانکار با کاهش مقادیر کار پیش از میزان مشخص‌شده در ماده ۲۹.

2-2-3-46- عدم تحویل کارگاه، محل کار یا بخش‌هایی از کار موضوع پیمان توسط کارفرما، یا پیدایش معارض طبق بندهای (۲۸-۵-۱)، (28-5-3) و (۲۸-۶).

3-2-3-46- تأخیر کارفرما در پرداخت‌های پیمانکار، طبق مواد ۳۶ و ۳۷.

4-2-3-46- ادامه وضعیت ناشی از حوادث قهری (موضوع ماده ۴۳) بیش از سه ماه. درصورتی‌که این حالت بیش از ۳ ماه ادامه یابد، در صورت موافقت پیمانکار، این مدت حداکثر تا 3 ماه دیگر قابل تمدید است.

5-2-3-46- افزایش مدت توقف یا تعلیق پیش از میزان مشخص‌شده در ماده ۴۹، یا عدم موافقت پیمانکار با ادامه کار پس از پایان مهلت‌های مذکور در ماده ۴۹.

 

ماده 47- اقدامات مربوط به فسخ پیمان

1-47- اقدامات مربوط به فسخ پیمان از طرف کارفرما

1-1-47- اقدامات قبل از فسخ

1-1-1-47- چنانچه کارفرما به استناد هر یک از موارد درج‌شده در بند (۴۶-۱)، پیمان را مشمول فسخ بداند، به پیمانکار اخطار می‌کند که ظرف حداقل ۲ هفته (یا هر مدت بیشتری با تشخیص کارفرما) نسبت به رفع موارد فسخ، اقدام نماید.

پیمانکار مکلف است ظرف مهلت مقرر، دلایل حاکی از عدم انطباق موارد اعلام‌شده را، با وضعیت پیمان به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین‌شده، پاسخی توسط پیمانکار ارائه نشود، یا کارفرما دلایل او را نپذیرد و بر انطباق وضعیت با موارد فسخ تأکید داشته باشد، فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌نماید.

درصورتی‌که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج‌شده در بند ۴۶-۱ باشد، موضوع فسخ پیمان باید بدواً به‌وسیله هیاتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (در مورد سازمان‌هایی که تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود.

در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین اعتبار و طرح‌های ملی که اختیارات آن به دستگاه‌های اجرایی استانی واگذار و اجرا می‌شوند، هیات موضوع این بند متشکل از هیات سه نفره استانی با صلاحدید وزیر خواهد بود. مصوبات هیات فوق‌الذکر، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفویض رییس سازمان برنامه‌وبودجه استان) نهایی شده و سپس به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

2-1-1-47- تا زمان ابلاغ فسخ پیمان براساس بند (۴۷-۱-۱-1)، هر یک از دو طرف باید به مسئولیت‌ها، وظایف و تعهدات خود عمل کنند و هر نوع تخلف از این وظایف قابل‌پیگیری برای جبران خسارات احتمالی وارده می‌باشد.

2-1-47- اقدامات پس از فسخ

1-2-1-47- پس از ابلاغ فسخ به نحو فوق، کارفرما تضمین‌های انجام تعهدات و حسن انجام کار (کسر شده) را ضبط و به حساب خزانه واریز می‌کند و اقدامات مربوط به فسخ بر اساس این ماده ادامه می‌یابد.

2-2-1-47- کارفرما با ابلاغ فسخ پیمان طبق بند (4۷-۱-۱-1)، کارهای انجام‌شده، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین‌آلات، مصالح، تجهیزات، ابزار، تدارکات و وسایل موجود در کارگاه را در اختیار می‌گیرد و برای حفاظت آن اقدام لازم به عمل می‌آورد. کارکنان موردنیاز پیمانکار، به ویژه نگهبانان، نیز می‌توانند تا زمان تهیه صورت‌جلسه تحویل قطعی در کارگاه حضورداشته باشند. در این مقطع مهندس مشاور نیز با حضور در کارگاه، گزارش نظارتی روزانه را تهیه می‌کند. دو طرف تا قبل از تکمیل صورت‌برداری، حق هر نوع دخل و تصرف (به‌جز در موارد تأمین ایمنی با تشخیص مهندس مشاور) در کارگاه را ندارند.

3-2-1-47- چنانچه با تشخیص مهندس مشاور، رها کردن برخی از کارهای نیمه‌تمام، خارج از قصور پیمانکار بتواند موجب بروز خطر جانی و یا خسارت مالی عمده شود، کارفرما می‌تواند انجام اقدامات لازم را طی دستور کاری به پیمانکار ابلاغ نماید، که در این حالت موضوع، مقدار و مدت کار مربوط باید حداکثر ظرف یک هفته پس از تاریخ ابلاغ فسخ، با پیمانکار توافق شود. مبلغ این کارها پس از انجام، در صورت وضعیت قطعی پیمانکار منظور می‌شود.

4-2-1-47- کارفرما در ابلاغ فسخ پیمان، به پیمانکار اعلام می‌کند که نماینده خود را ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای حضور در جلسه صورت‌برداری و اندازه‌گیری کارهای انجام‌شده و فهرست برداری از نوع، تعداد و مقدار لوازم، تجهیزات، ماشین‌آلات، مصالح و مواد باقیمانده به کارفرما معرفی کند. تاریخ تشکیل جلسه صورت‌برداری نسبت به تاریخ ابلاغ فسخ نمی‌تواند زودتر از ۲ هفته و دیرتر از ۳ هفته باشد.

5-2-1-47- پیمانکار و مهندس مشاور باید ظرف یک هفته از ابلاغ فسخ، نماینده خود را برای انجام اقدامات بند (۴- ۲ - ۱ - ۴۷) به کارفرما معرفی نمایند. با این اقدام، نمایندگان دو طرف و مهندس مشاور در تاریخ مقرر برای صورت‌برداری در کارگاه حضور می‌یابند، تا صورت‌برداری‌ها و اندازه‌گیری‌ها انجام و صورت‌مجلس شود. این صورت‌مجلس به عنوان صورت‌جلسه تحویل قطعی تلقی می‌شود.

چنانچه در امر صورت‌برداری و اندازه‌گیری بین دو طرف اختلاف‌نظر بروز کند، موضوع از طریق تأمین دلیل مورد اقدام قرار می‌گیرد و هزینه آن به‌طور مساوی برعهده دو طرف است.

در صورت عدم شروع تنظیم صورت‌جلسه در مهلت مقرر (از جمله به دلیل عدم معرفی یا عدم حضور نماینده، یا ...) هر یک از دو طرف می‌توانند با تأمین دلیل از طریق مراجع قضایی، مبادرت به‌صورت‌برداری و اندازه‌گیری نمایند، در این صورت هزینه‌های تأمین دلیل بر عهده طرفی است که برای صورت‌برداری و اندازه‌گیری نماینده­ای معرفی نکرده و یا نماینده او برای این امر حضور نیافته است. صورت‌جلسه تأمین دلیل نیز، صورت‌جلسه تحویل قطعی تلقی می‌شود.

6-2-1-47- با اتمام صورت‌برداری و اندازه‌گیری‌ها و امضای صورت‌مجلس، کارگاه به‌طور کامل در اختیار کارفرما قرار می‌گیرد و عوامل پیمانکار کارگاه را ترک می‌کنند.

7-2-1-47- پس از انجام موارد فوق، پیمانکار باید طبق ضوابط پیمان نسبت به تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نماید.

8-2-1-47- نظر به این‌که کارگاه، شامل کارهای انجام‌شده، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، ماشین‌آلات، مصالح تجهیزات، ابزار، تدارکات و وسایل موجود، در اختیار کارفرماست، برای تعیین تکلیف آن‌ها به شرح زیر عمل می‌شود:

الف) استفاده از ماشین‌آلات و ابزار عمومی و وسایل پیمانکار، به‌جز در صورت توافق دو طرف مجاز نیست و بلافاصله پس از صورت‌برداری باید مجوز خروج آن‌ها به پیمانکار داده شود. پیمانکار باید ظرف ۲ هفته آن‌ها از کارگاه خارج کند.

 به‌منظور لزوم رعایت موارد ایمنی و در صورت احتمال بروز خطر جانی یا خسارات عمده مالی، که استفاده از ماشین‌آلات عمومی پیمانکار توسط کارفرما را ناگزیر سازد، نرخ اجاره این ماشین‌آلات توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و تعیین می‌شود. بعد از رفع این موارد کارفرما حداکثر ظرف مدت ۲ هفته مجوز خروج ماشین‌آلات عمومی پیمانکار از کارگاه را صادر می‌کند.

ب) اگر پیمانکار به کارفرما بدهکار باشد، کارفرما به میزان طلب خود، اقلامی از ماشین‌آلات و ابزار و وسایل پیمانکار را که توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب دو طرف ارزیابی می‌شود، در اختیار می‌گیرد و با رعایت قوانین جاری کشور، به تملک قطعی خود درمی‌آورد.

پ) در مورد ماشین‌آلات و ابزار ویژه متعلق به پیمانکار (اعم از تابت و متحرک) که در کارگاه موجود و فهرست آن‌ها در شرایط خصوصی پیش‌بینی‌شده است، با تشخیص کارفرما زمان لازم برای جایگزینی تعیین می‌شود و اجاره‌بهای آن‌ها در صورت عدم توافق، با نظر کارشناس رسمی دادگستری معین و به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.

حداکثر مدتی که ماشین‌آلات و ابزار یادشده می‌تواند در اختیار و اجاره کارفرما باشد ۶ ماه است.

ماشین‌آلات و ابزاری که در شرایط خصوصی به عنوان ویژه ذکر نشده‌اند، ماشین‌آلات و ابزار عمومی تلقی می‌شوند.

ت) در صورت نیاز کارفرما به تاسیسات و تجهیزات و ساختمان‌های موقت، که در قالب تجهیز در کارگاه موجود یا توسط پیمانکار در کارگاه احداث‌شده است، برابر لرزش مصالح و تجهیزات بازیافتی بر مبنای قیمت روز بین دو طرف توافق و به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود و به تملک کارفرما درمی‌آید. در صورت عدم توافق، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل است. در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود. چنانچه کارفرما بخواهد از ساختمان‌ها و تأسیسات خارج از کارگاه که متعلق به پیمانکار است، استفاده کند، اجاره‌بهای آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.

9-2-1-47- پیمانکار پس از دریافت ابلاغ فسخ پیمان، حداکثر ظرف یک هفته، فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده برای اجرای کار را، همراه با شرایط خرید آن‌ها، برای کارفرما ارسال می‌کند. کارفرما تا ۲ هفته پس از دریافت فهرست پیش‌گفته، اقلامی از مصالح و تجهیزات سفارش شده را که موردنیاز تشخیص دهد به پیمانکار اعلام می‌کند تا پیمانکار قرارداد خرید آن‌ها را به کارفرما منتقل نماید. مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات توسط پیمانکار پرداخت‌شده است، در مقابل تسلیم اسناد و مدارک آن، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود. تأدیه بقیه مبلغ خرید و هر نوع تعهد مربوط به آن‌ها به عهده کارفرما خواهد بود.

10-2-1-47- کارفرما قیمت آن بخش از مصالح و تجهیزات پای‌کار را که طبق مشخصات باشد و برای اجرای پیمان لازم تشخیص دهد، براساس نرخ متعارف روز، در تاریخ ورود به کارگاه، که مورد توافق دو طرف باشد، با اعمال (اضافه نمودن کسور قانونی به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌نماید. در صورت عدم توافق، نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل است.

11-2-1-47- پیمانکار موظف است مازاد مصالح، تجهیزات، ماشین‌آلات و دیگر تدارکات خود را که در محله‌ای تحویلی کارفرما باقی‌مانده است، طی مهلت مورد توافق دو طرف و حداکثر ۳ ماه از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان، از محله‌ای یادشده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آن‌ها به هر نحو مقتضی عمل نماید و هزینه آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این حالت، پیمانکار نمی‌تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارایی‌های خود، ادعایی را مطرح سازد.

12-2-1-47- از تاریخ ابلاغ فسخ پیمان تا تاریخی که صورت‌برداری‌ها و ارزیابی طبق این ماده پایان می‌یابد، نیمی از هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کارفرما و نیمه دیگر به عهده پیمانکار است. این مدت نباید از ۳ ماه بیشتر شود، در غیر این صورت، هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه برای ایام بیش از ۳ ماه، به عهده کارفرما است. هزینه‌های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

13-2-1-47- مهلت پیمانکار برای خارج کردن ماشین‌آلات و ابزار ویژه‌ای که در اجاره کارفرما قرار می‌گیرد، یک ماه پس از اتمام دوره اجاره است.

14-2-1-47- پیمانکار موظف است نقشه‌های چون ساخته و دیگر اسناد و مدارک فنی موردنیاز برای بهره‌برداری یا ادامه کار را، مطابق دیگر اسناد و مدارک پیمان، همراه با تأییدیه مهندس مشاور هم‌زمان با تحویل کارگاه و یا هر زمان دیگر با توافق طرفین، به کارفرما تحویل دهد.

2-47- فرآیند الزام به فسخ پیمان

1-2-47- چنانچه پیمان مشمول بند (۲۴۶) شود، کارفرما نسبت به ابلاغ فسخ اقدام می‌کند. در این حالت سایر اقدامات طبق بند (۴۷-۱-۲) صورت می‌گیرد.

 

ماده 48- اقدامات مربوط به خاتمه پیمان

1-48- اقدامات مربوط به خاتمه پیمان از سوی کارفرما

1-1-48- کارفرما براساس بند (۴۶-۳-۱) می‌تواند خاتمه پیمان را به پیمانکار ابلاغ نماید، در این صورت پیمانکار موظف است با توجه به بند (۴۸-۱-۲)، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، کارگاه و کارهای انجام‌شده را آماده تحویل نماید و مراتب را با تعیین تاریخ آمادگی کار برای تحویل که نباید دیرتر از مهلت یادشده باشد، به کارفرما اعلام دارد.

چنانچه هر یک از اقدام‌های فوق از سوی پیمانکار انجام نشود، موضوع از طریق تأمین دلیل قابل‌پیگیری است.

2-1-48- درصورتی‌که به تشخیص مهندس مشاور در وضعیت برخی از کارهای نیمه‌تمام، احتمال بروز خطرات جانی یا زیان عمده مالی باشد و ازنظر ضوابط ایمنی مورد پذیرش نباشد، کارفرما هم‌زمان با ابلاغ خاتمه پیمان، انجام اقدامات لازم را طی دستور کار با تعیین موضوع و برنامه زمانی به پیمانکار ابلاغ می‌نماید و پیمانکار باید طبق دستور کار، این موارد را تکمیل، کارگاه و کار را تحویل نماید.

3-1-48- با ابلاغ خاتمه پیمان، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است، طبق ماده ۴۲ تحویل قطعی و آن قسمت را که پایان‌یافته طبق مراتب تعیین‌شده در ماده ۳۹ تحویل موقت می‌گیرد. اگر معایب و نقایصی ناشی از عملکرد پیمانکار مشاهده شود، پیمانکار مکلف است، به هزینه خود، آن‌ها را رفع عیب نماید تا طبق ماده ۴۲ با طی دوره تضمین آن را تحویل قطعی دهد.

در مورد تحویل موقت بخش‌هایی پایان‌یافته پیمانکار باید مدارک موضوع ماده ۳۹ را به کارفرما تحویل دهد و در مورد بخش‌هایی که تحویل قطعی می‌شود، نقشه‌ها و دیگر مدارک لازم و نیز کاتالوگ‌ها و قراردادهای پیمانکاران فرعی و جزء، سازندگان و فروشندگان و اسناد مربوط به آن باید به کارفرما تحویل شود.

4-1-48- صورت وضعیت قطعی کارهای انجام‌شده با ملحوظ داشتن مصالح و تجهیزات پای‌کار، طبق ماده ۴۰ تهیه می‌شود.

5-1-48- در مورد مصالح و تجهیزات موجود در کارگاه و سفارش شده و پیمانکاران فرعی و جزء به شرح زیر عمل می‌شود.

1-5-1-48- کارفرما آن بخش از مصالح و تجهیزات را که طبق مشخصات فنی مربوط بوده و برای اجرای موضوع پیمان طبق برنامه زمانی یا مجوزهای صادره، تهیه‌شده و در کارگاه موجود است، ظرف یک هفته از ابلاغ خاتمه پیمان در معیت نماینده پیمانکار اندازه‌گیری و تملک می‌نماید. مبلغ مربوط به تجهیزات و مصالح فوق بر اساس نرخ متعارف روز در تاریخ ورود به کارگاه با اعمال ضریب بالاسری مربوط در پیمان (حسب مورد) در صورت وضعیت قطعی پیمانکار منظور می‌شود.

2-5-1-48- فهرست مصالح و تجهیزات سفارش شده که دارای همان شرایط موضوع بند (۴۸-1-5-1) بوده، لیکن هنوز به کارگاه وارد نشده است نیز ظرف یک هفته از سوی پیمانکار به کارفرما اعلام می‌شود، تا پیمانکار قرارداد خرید آن‌ها را به کارفرما منتقل کند.

مبالغی که بابت خرید این مصالح و تجهیزات از سوی پیمانکار تأدیه شده است با احتساب ضریب بالاسری آن در مقابل تسلیم اسناد و مدارک مثبته، در صورت وضعیت قطعی پیمانکار منظور می‌شود، لیکن تأدیه بقیه بهای خرید و هر نوع تعهد دیگر مربوط به آن، بر عهده کارفرما است.

3-5-1-48- پیمانکار ظرف یک هفته پس از ابلاغ خاتمه پیمان تمام قراردادهای خود با پیمانکاران فرعی و جزء، در ارتباط با این پیمان را خاتمه و مدارک مربوط را به کارفرما ارائه می‌دهد، مگر آن‌که کارفرما ادامه کار تمام و برخی از پیمانکاران

جزء و فرعی را موردنیاز خود بداند، که لازم است این امر را در ابلاغیه خاتمه پیمان معین کند. در این صورت قرارداد این پیمانکاران به کارفرما منتقل می‌شود و تسویه‌حساب فی‌مابین سه طرف بر مبنای قراردادهای مربوط صورت می‌گیرد.

4-5-1-48- درصورتی‌که در موارد بندهای (۴۸-۱-۵-۱)، (۴۸-1-۵-۲) تجهیزات و مصالح مربوط موردنیاز کارفرما نباشد و خاتمه دادن به پیمان موجب ضرر و زیان از ناحیه تهیه مصالح و تجهیزات فوق به پیمانکار بشود، این هزینه‌ها و خسارت‌ها پس از رسیدگی و تأیید کارفرما به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.

5-5-1-48- پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محله‌ای تحویلی کارفرما باقی‌مانده است، ظرف مدت ۲ ماه (یا هر مدت بیشتر با توافق دو طرف) از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محله‌ای یادشده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می‌تواند برای خارج کردن آن‌ها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه‌های آن را به حساب بدهی پیمانکار منظور دارد.

6-1-48- کارفرما تأسیسات و ساختمان‌های موقت غیرقابل انتقال را که برای تجهیز کارگاه ایجادشده است، در اختیار می‌گیرد. بهای این تأسیسات و ساختمان‌ها معادل قیمت روز ساخت با کسر پرداخت‌هایی که از این بابت در قالب تجهیز کارگاه انجام‌شده است، در صورت‌حساب نهایی به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود و بابت آن‌ها وجهی به عنوان برچیدن کارگاه پرداخت نمی‌شود. اگر تأسیسات و ساختمان‌های پیش‌گفته در خارج از محله‌ای تحویلی کارفرما ایجادشده باشد، کارفرما اجاره‌بهای آن‌ها را که با توافق دو طرف تعیین می‌شود، برای مدتی که به‌منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می‌کند.

7-1-48- در مورد تأسیسات و ساختمان‌های قابل‌انتقال مانند کانکس‌ها و نظایر آن پیمانکار می‌تواند آن‌ها را از کارگاه خارج کند، در این صورت مبلغ برچیدن آن به حساب بستانکاری پیمانکار در صورت وضعیت قطعی منظور می‌شود.

8-1-48- در مورد تضمین‌های پیمانکار به شرح زیر عمل می‌شود:

1-8-1-48- تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق ماده ۳۴ آزاد می‌شود.

2-8-1-48- تضمین یا سپرده حسن انجام کار بخش تحویل موقت شده و بخش تحویل قطعی شده، هریک جداگانه، طبق ماده ۳۵ آزاد می‌شود.

2-48- اقدامات مربوط به خاتمه پیمان از سوی پیمانکار

1-2-48- درصورتی‌که با تشخیص و اعلام پیمانکار هر یک از موارد بند (۴۶-3-۲) محقق شود، او می‌تواند ظرف مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در موارد یادشده، تصمیم خود مبنی بر خاتمه دادن به پیمان را با تعیین مورد تحقق‌یافته، همراه با توضیح و استدلال لازم، به کارفرما اعلام دارد.

2-2-48- کارفرما پس از دریافت نامه پیمانکار دال بر اعلام تصمیم او بر خاتمه پیمان و پس از بررسی مستندات و استدلال‌های او، حداکثر ظرف سه هفته از تاریخ اعلام فوق، نظر خود مبنی بر پذیرش یا رد نظر پیمانکار را با دلیل به وی اعلام می‌دارد.

3-2-48- چنانچه کارفرما ظرف مهلت مقرر در بند فوق، پاسخی ارسال نکند یا پیمانکار با دریافت نظر کارفرما مبنی بر رد خاتمه پیمان کماکان بر تشخیص خود در استحقاق برای خاتمه پیمان باقی بماند، پیمانکار ظرف یک هفته، خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام می‌دارد. در صورت پذیرش نظر پیمانکار، کارفرما ظرف مدت ۲ ماه نسبت به ابلاغ خاتمه پیمان با رعایت بندهای (۴۶-۳-۱) و (۴۸-۱) اقدام می‌کند. در صورت عدم ابلاغ خاتمه پیمان توسط کارفرما در این مدت، پیمانکار ظرف مدت یک هفته خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام می‌نماید.

4-2-48- پیمانکار ظرف ۲ هفته از تاریخ اعلام خاتمه پیمان به کارفرما، باید کار و کارگاه را آماده تحویل و طی نامه‌ای حضور نماینده کارفرما برای تحویل گیری را درخواست نماید. درصورتی‌که کارفرما در این مورد اقدامی نکند پیمانکار مراتب را از طریق تأمین دلیل پیگیری خواهد کرد.

5-2-48- اقدامات مربوط به خاتمه پیمان طبق بندهای (۴۸-۱-۲) تا (۴۸-۱-۷) صورت می‌گیرد.

6-2-48- در مورد سپرده و تضمین‌های پیمانکار، درصورتی‌که خاتمه پیمان موردپذیرش و ابلاغ کارفرما باشد، طبق بند (۴۸-1-8) عمل می‌شود.

7-2-48- درصورتی‌که دلایل خاتمه پیمان موردپذیرش کارفرما نباشد، کارفرما با دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تضامین پیمانکار را نگهداری و ارجاع به داوری را حداکثر ظرف مدت یک ماه درخواست می‌کند، در این صورت

1-7-2-48- چنانچه طبق رأی داور خاتمه دادن به پیمان از سوی پیمانکار تأیید نشود، خسارت وارد شده به کار موضوع پیمان، طبق رأی داور تعیین می‌شود. کارفرما خسارت تعیین‌شده توسط داور را از محل سپرده‌ها، تضامین و سایر دارایی‌های پیمانکار وصول می‌کند.

2-7-2-48- چنانچه داور خاتمه دادن به پیمان از سوی پیمانکار را تأیید کند، علاوه بر آزادسازی سپرده‌ها و تضامین، هزینه تمدید آن‌ها نیز به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود.

 

ماده 49- توقف، تعلیق

1-49- توقف

1-1-49- چنانچه انجام تمام کار، در بخش تحویل‌شده کارگاه، با تأیید مهندس مشاور و خارج از قصور پیمانکار دچار توقف شود، مدت توقف، جزو تأخیر خارج از قصور پیمانکار است. در این حالت تمدید مدت پیمان، در صورت لزوم طبق ماده ۳۰ و هزینه‌ها و خسارت‌های دوران توقف طبق بند (۵۰-۴) تعیین می‌شود.

2-1-49- جمع مدت‌های توقف که صرفاً براساس گزارش‌های روزانه کارگاهی و دیگر مدارک و مستندات، تعیین می‌شود حداکثر تا ۳ ماه است.

3-1-49- هزینه‌های دوران توقف به‌صورت زیر تعیین و به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود:

1-3-1-49- هزینه‌های مستقیم، شامل هزینه‌های نیروی انسانی و ماشین‌آلات که مطابق با برنامه زمانی آماده کار هستند طبق بند (۵۰-۴).

2-3-1-49- هزینه‌های غیرمستقیم (بالاسری) طبق بند (۵۰-۴).

2-49- تعلیق

1-2-49- کارفرما می‌تواند، تمام یا بخشی از کار را برای یک‌بار و حداکثر برای مدت ۳ ماه به حالت تعلیق درآورد. در این صورت باید مراتب را با تعیین تاریخ شروع تعلیق، به پیمانکار ابلاغ کند. در مدت تعلیق، پیمانکار مکلف است که تمام‌کارهای انجام‌شده، مصالح و تجهیزات پای‌کار، تأسیسات و ساختمان‌های موقت، و ماشین‌آلات اجرای کار را براساس اسناد و مدارک پیمان و با ایجاد وضعیت ایمن و مطلوب، حفاظت کند.

2-2-49- دوران تعلیق به‌صورت زیر تعیین و به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می‌شود:

1-2-2-49- هزینه‌های مستقیم، شامل هزینه‌های ماشین‌آلات که طبق برنامه زمانی آماده کار هستند طبق بند (۵۰-۴).

2-2-2-49- هزینه‌های غیرمستقیم (بالاسری)، طبق بند (۵۰-۴).

3-2-49- خروج ماشین‌آلات از کارگاه صرفاً بر اساس درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما و بدون پرداخت هیچ نوع هزینه‌ای، میسر خواهد بود.

4-2-49- هزینه‌های مترتب بر ماشین‌آلاتی که طبق برنامه زمانی برای انجام کار مورد لزوم هستند و در کارگاه باقی می‌مانند، بر مبنای نرخ‌های کرایه ساعتی ماشین‌آلات مندرج در اسناد و مدارک پیمان در حالت توقف و در صورت عدم وجود بر اساس توافق طرفین، طبق بند (۵۰-۴) به پیمانکار پرداخت می‌شود.

5-2-49- درصورتی‌که به تشخیص کارفرما، تعلیق بیش از یک نوبت ضروری باشد، کارفرما می‌تواند با موافقت پیمانکار، تعلیق را برای یک‌بار دیگر و حداکثر ۳ ماه، با شرایط این ماده، به پیمانکار ابلاغ کند. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق برای بار دوم، پیمانکار باید ظرف یک هفته عدم موافقت خود را اعلام دارد. چنانچه مبلغ بخش مورد تعلیق بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمان با اعلام مخالفت پیمانکار با تعلیق نوبت دوم طبق بند (۴۸-۲) خاتمه می‌یابد. و درصورتی‌که بخشه‌ای تعلیق یافته (با احتساب مبالغ ناشی از کاهش مقادیر کار) کمتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می‌تواند این بخش از کار را حذف کند و اجرای کارهای موضوع پیمان در سایر بخشه‌ای ادامه می‌یابد. عدم اعلام مخالفت پیمانکار، به معنی موافقت با تعلیق نوبت دوم است.

6-2-49- چنانچه تعلیق برای نوبت دوم تحقق یابد پس از پایان مدت این تعلیق، درصورتی‌که شروع مجدد کار ابلاغ نشود و مبلغ بخشه‌ای تعلیق یافته بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمان با اعلام پیمانکار طبق بند ۴۸-۲ خاتمه می‌یابد و درصورتی‌که بخشه‌ای تعلیق یافته (با احتساب مبالغ ناشی از کاهش مقادیر کار) کمتر از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد، پیمانکار می‌تواند این بخش از کار را حذف کند و اجرای کارهای موضوع پیمان در سایر بخش‌ها ادامه می‌یابد.

7-2-49- هرگاه عوامل موجب تعلیق کار برطرف شود و کارفرما بخواهد پیش از پایان دوره، تعلیق را پایان دهد، باید با تعیین مهلت حداقل ۲ هفته، پایان تعلیق و شروع مجدد کار را به پیمانکار ابلاغ کند.

8-2-49- با پایان دوره تعلیق، برنامه زمانی تفصیلی کار طبق ماده ۱۸ به روز می‌شود. در این صورت برنامه زمانی تفصیلی جدید، حسب تغییر زمان فعالیت‌ها به فصل‌های مساعد یا نامساعد و زمان جدید موردنیاز برای انجام کار، تابع وضعیت جدید است، که در محاسبه زمان‌ها و مدت تمدید پیمان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

3-49- سایر موارد مربوط به توقف و تعلیق

1-3-49- در حالتی که بخشی از کار تعلیق شود، پیمانکار محق به دریافت هزینه‌های مربوط نسبت به مبلغ و مدت بخش تعلیق شده، طبق ماده ۵۰ است.

2-3-49- هزینه‌های تعلیق و توقف، با عنوان خسارت و در قالب صورت‌حساب ماهانه به پیمانکار قابل پرداخت است. جمع مبالغ این صورت‌حساب‌ها در صورت‌حساب نهایی منظور می‌شود.

 

 

فصل هفتم - تسریع و تأخیر در کار، صورت‌حساب نهایی، تسویه‌حساب

 

 

ماده 50- پاداش و هزینه تسریع و خسارت مربوط به تأخیر، توقف و تعلیق کار

1-50- تسریع در کار

1-1-50- اگر در مقابل اتمام پیش از موعد کار، در شرایط خصوصی پیمان، پرداخت پاداش و هزینه تسریع کار به پیمانکار پیش‌بینی‌شده باشد و پیمانکار پیش از سپری شدن مدت اولیه پیمان عملیات موضوع پیمان را تکمیل کند و آماده تحویل نماید، پیمانکار محق به دریافت پاداش و هزینه تسریع در چارچوب این ماده خواهد بود.

2-1-50- تسریع در کار، بنا به پیشنهاد هر یک از دو طرف و موافقت طرف دیگر موضوعیت می‌یابد.

3-1-50- مبلغ پاداش و هزینه تسریع و مدت آن، حداکثر تا سقف ۳ درصد مبلغ اولیه پیمان و ۱۵ درصد مدت اولیه پیمان مطابق با شرایط تعیین‌شده در شرایط خصوصی پیمان محاسبه می‌شود.

2-50- تأخیر در کار

1-2-50- تأخیر در کار ممکن است ناشی از قصور، یا خارج از قصور پیمانکار حادث شود.

2-2-50- نوع و مدت تأخیر در دوره‌های سه‌ماهه، براساس اسناد و مدارک پیمان از قبیل برنامه زمانی تفصیلی گزارش‌ها، مستندات، مدارک کارگاهی، صورت‌جلسات و مکاتبات قراردادی و همچنین دلایل پیمانکار، توسط مهندس مشاور رسیدگی و مراتب طی گزارشی به کارفرما ارائه می‌شود تا پس از تصویب کارفرما ملاک عمل قرار گیرد.

50-2-50- مدت تأخیر تعیین‌شده در دوره‌های سه‌ماهه قطعی و غیرقابل تغییر است، در صورت عدم پذیرش پیمانکار، طبق ماده ۵۳ عمل می‌شود.

3-50- خسارت تأخیر ناشی از قصور پیمانکار

1-3-50- در مدت تأخیر ناشی از قصور پیمانکار، برای هر روز تأخیر، به میزان ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی روزانه، خسارت تأخیر به حساب بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود.

2-3-50- هرگاه جمع مدت تأخیر تاشی از قصور پیمانکار از یک‌چهارم مدت پیمان بیشتر شود، کارفرما می‌تواند طبق بند (46-1) عمل نماید. چنانچه پیمان ادامه یابد، مدت اضافه بر یک‌چهارم مدت پیمان برای ادامه و اتمام کار، بدون دریافت خسارت منظور می‌شود.

3-3-50- چنانچه تحویل موقت کار در مدت اولیه پیمان بعلاوه مدت تأخیرات مجاز انجام نشود، خسارت‌های تأخیر کسر شده، قطعی است.

4-3-50- چنانچه تحویل بخشه‌ای مستقلی از کار در شرایط خصوصی پیمان پیش‌بینی‌شده باشد، خسارت‌های تأخیر ناشی از قصور پیمانکار، در هر بخش متناسب محاسبه می‌شود.

5-3-50- درصورتی‌که پیمان طبق ماده ۴۶ فسخ گردد یا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه داده شود، میزان تأخیر در کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی محاسبه می‌شود.

6-3-50- چنانچه خسارت تأخیر بیش از ارقام درج‌شده در این ماده ضروری باشد، لازم است موضوع و نحوه محاسبه آن در شرایط خصوصی پیمان، درج‌شده باشد.

4-50- خسارت توقف و تعلیق

1-4-50- خسارت توقف

پیمانکار در مورد هزینه‌های توقف تمام یا بخشی از کار، موضوع بند (49-1) که بر پیمان تحمیل می‌شود محق به دریافت هزینه است. هزینه تأخیرها و توقف‌های خارج از قصور پیمانکار اعم از اینکه در مواد مختلف این شرایط عمومی یا شرایط خصوصی و دیگر اسناد پیمان لحاظ شده است، یا نتوان به‌طور منطقی آن را به قصور پیمانکار منتسب نمود، در دو بخش زیر قابل‌محاسبه است که باید به پیمانکار پرداخت شود.

1-1-4-50- هزینه‌های غیرمستقیم (بالاسری)

خسارت هزینه‌های غیرمستقیم (بالاسری) به میزان ۱۰ درصد مبلغ متوسط کارکرد فرضی ماهانه، برای هر ماه.

2-1-4-50- نیروی انسانی

خسارت ناشی از بیکاری نیروی انسانی شاغل در کارگاه براساس گزارش مهندس مشاور و تأیید کارفرما

3-1-4-50- ماشین‌آلات

خسارت توقف ماشین‌آلاتی که طبق برنامه زمانی در کارگاه موجود است، بر اساس پیشنهاد پیمانکار، رسیدگی مهندس مشاور و تأیید کارفرما

2-4-50- خسارت تعلیق

 پیمانکار از تاریخ شروع تعلیق تمام یا بخشی از کار، تا تاریخ شروع مجدد کار محق به دریافت خسارت تعلیق به شرح زیر است:

1-2-4-50- هزینه‌های غیرمستقیم (بالاسری)

خسارت هزینه بالاسری (غیرمستقیم) به میزان ۱۰ درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، برای هر ماه

2-2-4-50- نیروی انسانی

خسارت ناشی از بیکاری نیروی انسانی ماهر موردنیاز در دوره تعلیق، براساس گزارش مهندس مشاور و تأیید کارفرما تا 5/3 درصد متوسط کارکرد فرضی ماهانه، برای هر ماه.

3-2-4-50- ماشین‌آلات

خسارت ناشی از توقف ماشین‌آلاتی که در دوره تعلیق، کارفرما اجازه خروج آن‌ها از کارگاه را نداده است، بر اساس پیشنهاد پیمانکار، پس از رسیدگی مهندس مشاور و تأیید کارفرما.

5-50- خسارت عدم تحویل کارگاه

در مورد عدم تحویل کارگاه، محل کار و تأخیر در تحویل آن صرفاً خسارات زیر به پیمانکار پرداخت می‌شود:

1-5-50- چنانچه پس از گذشت دو هفته از تاریخ ابلاغ پیمان، هیچ بخشی از کارگاه محل کار تحویل نشود، ۲ درصد مبلغ متوسط کارکرد فرضی ماهانه، برای هر ماه و حداکثر به مدت سه ماه یا ۲۵ درصد مدت اولیه پیمان (هر کدام کمتر است) می‌باشد.

2-5-50- درصورتی‌که در بخش تحویل نشده، تمام ماشین‌آلات لازم برای انجام کار آماده باشند، خسارت تأخیر متناسب با با بخش­های تحویل نشده طبق بند (۵۰-۴-1-3) محاسبه می‌شود.

 

ماده 51- صورتحساب نهایی

1-51- صورت‌حساب نهایی که لازم است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی، توسط پیمانکار تهیه و به کارفرما تسلیم شود، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده ۴۰ تهیه و تصویب می‌شود و مبالغی که براساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می‌شود و یا هر نوع وجهی که دو طرف محق به پرداخت یا دریافت آن باشند. در صورت عدم تسلیم صورتحساب نهایی توسط پیمانکار در مهلت مقرر، کارفرما نسبت به تهیه آن اقدام می‌کند.

2-51- صورتحساب نهایی تهیه‌شده توسط پیمانکار، درصورتی‌که مورد قبول کارفرما باشد، توسط کارفرما و پیمانکار امضاء می‌شود. اگر صورتحساب مورد تأیید کارفرما نباشد آن را ظرف مدت یک ماه اصلاح می‌کند و با مدارک و مستندات لازم برای پیمانکار ارسال می‌دارد، چنانچه پیمانکار به‌صورت حساب نهایی اصلاح‌شده توسط کارفرما معترض باشد و آن را امضاء نکند، باید ظرف یک ماه، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما اعلام دارد، در این صورت کارفرما مجدداً به موضوع رسیدگی و ظرف یک ماه صورتحساب نهایی مورد تأیید خود را به پیمانکار اعلام می‌دارد و براساس نظر کارفرما عمل می‌شود. پیمانکار می‌تواند اعتراض خود را از طریق ماده ۵۳ پیگیری نماید.

3-51- در مواردی که هر یک از دو طرف نظر خود نسبت به‌صورت حساب را با مدارک مربوط طی مهلت مقرر به طرف مقابل تسلیم ننماید، صورتحساب، تأییدشده و قطعی تلقی می‌شود.

4-51- درصورتی‌که به علت تأخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا صورت‌حساب نهایی، هزینه‌های اضافی بابت تمدید ضمانت‌نامه‌های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما باید این هزینه‌ها را که توسط پیمانکار تأمین‌شده است، به او پرداخت کند. اگر مدت تأخیر در آزاد کردن هریک از تضمین‌ها از ۳ ماه بیشتر شود، کارفرما باید تضمین مربوط را آزاد نماید.

5-51- هرگاه براساس صورت وضعیت قطعی، مشخص شود که طبق آخرین صورت وضعیت موقت، پیمانکار بدهکار نبوده یا بدهی او کمتر از نصف مبلغ سپرده یا تضمین حسن انجام کار بوده است، یا طبق صورت‌حساب نهایی نیز مشخص شود که در زمان تصویب به‌صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده است، کارفرما باید حداکثر ظرف مدت یک هفته تضمین یادشده را آزاد کند.

6-51- تأخیر کارفرما در بررسی صورت‌حساب نهایی، بیش از مهلت تعیین‌شده برای وی و نیز تأخیراتی که براساس اعتراض به حق پیمانکار، در محاسبه تأخیر در پرداخت مبلغ صورتحساب نهایی حادث شود، از تاریخ استحقاق، مورد عمل خواهد بود. مبلغ خسارت تأخیر در پرداخت صورت‌حساب نهایی مشمول محدودیت سقف ۳ درصد مبلغ اولیه پیمان موضوع بند (۳۷-۱۰-۲-۲) نیست.

7-51- چنانچه در هنگام تأیید صورتحساب نهایی ادعاهایی در مرجع حل اختلاف مطرح باشد، صورتحساب نهایی نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست تهیه و تسویه‌حساب می‌شود. صورتحساب نهایی مربوط به موارد اختلاف، پس از رأی مرجع حل اختلاف تهیه می‌شود.

 

ماده 52- تسویه‌حساب

1-52- هرگاه براساس صورت‌حساب نهایی موضوع ماده 51، پیمانکار بستانکار شود، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت‌حساب نهایی پرداخت می‌شود و به غیر از نصف مبلغ سپرده یا تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند، دیگر تضمین‌های پیمانکار، از هر نوع که باشد، توسط کارفرما ظرف مدت یک هفته آزاد می‌شود.

2-52- هرگاه براساس صورت‌حساب نهایی، پیمانکار بدهکار شود، مکلف است در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما، به شرح بالا، طلب کارفرما را بپردازد. درصورتی‌که پیمانکار از پرداخت استنکاف یا تأخیر نماید، کارفرما حق دارد، بدون انجام تشریفات قضایی، طلب خود را از محل سپرده‌ها و تضمین‌های پیمانکار وصول نماید و اگر مبالغ این تضمین‌ها تکافو ننماید، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر دارایی‌های او وصول کند.

3-52- هرگاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا، طلب کارفرما را پرداخت کند، به غیر از نصف مبلغ سپرده با تضمین حسن انجام کار، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می‌ماند، بقیه ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های او، به هر عنوان‌که باشد، توسط کارفرما ظرف مدت یک هفته آزاد می‌شود.

4-52- تأخیر هر طرف در انجام تسویه‌حساب و با پرداخت مطالبات، طرف دیگر را محق به دریافت خسارت تأخیر در پرداخت می‌نماید. تاریخ استحقاق، اولین تاریخی است که بستانکاری هر یک از دو طرف محقق شده است.

 

 

فصل هشتم - حل اختلاف، قوانین و مقررات

 

 

ماده 53- حل اختلاف

هرگاه در اجرا با تفسیر مفاد اسناد و مدارک پیمان بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید، لازم است با توجه به مفاد این ماده مراحل زیر حسب مورد اجرا شود و اسناد و مدارک مربوط به نتایج اجرای هر مرحله، از جمله عدم همکاری هریک از دو طرف، مستندسازی شده و قابل ارائه باشد.

رسیدگی و اعلام نظر در هر مرحله در چارچوب پیمان، مقررات و قوانین مربوط انجام می‌شود و دو طرف طبق نظر اعلام‌شده عمل می‌کنند.

نظر اعلام‌شده بر اساس بند (53-1)، در مرحله مذاکره و کارشناسی (53-2) قابل تغییر نیست.

1-53- تفسیر و رفع ابهام

چنانچه موضوع مورد اختلاف مربوط به تفسیر متفاوت از ضوابط، مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور باشد، هر یک از دو طرف می‌تواند موضوع را از سازمان برنامه‌وبودجه کشور استفسار کند. پاسخ سازمان برای دو طرف ملاک عمل است.

2-53- مذاکره و کارشناسی

در اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول بند (53-1) باشد، برای حل موضوع قبل از درخواست ارجاع به داوری دو طرف می‌توانند به شرح زیر اقدام کنند:

1-2-53- موضوع توسط هر یک از دو طرف به‌صورت کتبی به طرف دیگر اعلام می‌شود، سپس در جلسه‌ای که با هماهنگی و حضور مهندس مشاور ظرف دو هفته با مدت مورد توافق (از تاریخ اولین اعلام کتبی اختلاف‌نظر) تشکیل خواهد شد، دو طرف موارد اختلاف را بررسی می‌کنند. صورت‌جلسه حاوی توافق پس از امضا در اختیار دو طرف قرار می‌گیرد و طبق آن عمل می‌شود.

2-2-53- اختلاف‌نظرهایی که پس از اجرای بند (۵۳-۲-۱) نیز رفع نشود، پس از توافق دو طرف به کارشناس با هیأت کارشناسی ارجاع می‌شود. در صورت پذیرش نظر کارشناسی توسط دو طرف، موضوع صورت‌جلسه شده و صورت‌جلسه حاوی توافق پس از امضا در اختیار دو طرف قرار می‌گیرد و طبق آن عمل می‌شود. در صورت عدم توافق، نظر کارشناسی صورت‌جلسه شده و در اختیار دو طرف قرار می‌گیرد.

3-2-53- کارشناس یا هیات کارشناسی ممکن است قبل یا پس از بروز اختلاف، با توافق دو طرف انتخاب شود. درهرصورت انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی پس از انعقاد پیمان انجام می‌شود.

4-2-53- در پروژه‌های عمرانی استانی در صورت توافق دو طرف، شورای فنی استان می‌تواند جایگزین هیات کارشناسی شود.

3-53- داوری

چنانچه دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند (53-2) به توافق نرسند یا نظر اعلام‌شده در مرحله قبل (53-2)، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد به شرح زیر اقدام می‌شود.

1-3-53- هر یک از دو طرف، ارجاع موارد اختلاف به داوری را، از نماینده ویژه رییس جمهور (رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور) درخواست می‌کند.

2-3-53- در صورت موافقت نماینده ویژه رییس جمهور، موضوع اختلاف برای داوری به شورای عالی فنی ارجاع می‌شود.

3-3-53- نحوه درخواست ارجاع اختلاف به مرجع داوری توسط خواهان، پاسخ خوانده، خواسته (مبلغ مورد ادعا از طرف خواهان)، امضای قرار نامه، مدت داوری، نحوه ابلاغ رأی و سایر ترتیبات مربوط، بر اساس شیوه‌نامه داوری شورای عالی فنی انجام می‌شود.

4-3-53- ارجاع موضوع مورد اختلاف به هر یک از مراجع فوق تغییری در مسئولیت‌ها، وظایف و تعهدات دو طرف ایجاد نمی‌کند و دو طرف ملزم به انجام تعهدات خود وفق اسناد و مدارک پیمان هستند.

 

ماده 54- قوانین و مقررات

قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان، قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است.

 

 

نماینده کارفرما                                                      نماینده پیمانکار

نام و نام خانوادگی:                                                نام و نام خانوادگی:

 

امضا                                                                 امضا

 

 

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد