دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
این بخشنامه از تاریخ ابلاغ، جایگزین بخشنامه شماره 68118/100 مورخ 28/1/91 و تبیین مربوط به آن به شماره 87207/20 مورخ 18/10/91 می شود.
95/501445
1395/02/20
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد