تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
-
20/87207
1391/10/18
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد