اصلاح بندهای ۵ و ۶ تصویبنامه درخصوص تکلیف شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نسبت به خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان
-
6845/ت57599ه
1399/01/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد