مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
EPC non Industrial- مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی)
فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی)
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت 15117ت29858ھ تاریخ 1384/3/11
آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 12343ت29856ھ تاریخ 1384/3/2
راهنمای ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت 101/85419 تاریخ 1384/5/15
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران طرح و ساخت 101/85434 تاریخ 1384/5/15
دستورالعمل تهیه اطلاعات و مدارک طرح در کارهای طرح و ساخت 101/85422 تاریخ 1384/5/15
قرارداد همسان طرح و ساخت 101/85428 تاریخ 1384/5/15
شرح خدمات مشاور کارفرما در کارهای طرح و ساخت 101/85425 تاریخ 1384/5/15
راهنمای مناقصه در کارهای طرح و ساخت 101/85430 تاریخ 1384/5/15
EPC_Package84
1384/05/15
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه