قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
اسناد مرتبط: قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
3/1417
1368/11/29
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد