آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب هیات وزیران-استخدام کشوری - محاسبات عمومی - وزارت امور اقتصادی و دارائی - 1367.10.28 – 81278 . ت809 - 1367.11.17 - 1159 - مصوبه هیأت وزیران
81287
1367/10/28
متن ضابطه

"آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی"


1367.10.28- 81278 ت 809 1367.11.17- 1159
‌استخدام کشوری - محاسبات عمومی- ‌وزارت امور اقتصادی و دارائی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367.10.28 بنا به پیشنهاد شماره 1025 مورخ 1367.1.27 وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 را به شرح زیر تصویب نمودند:
"آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366.6.1 مجلس شورای اسلامی"

‌ماده 1
‌در موارد مشروحه زیر درصورتی‌که به تشخیص ذی‌حساب انجام قسمتی از وظائف ذی‌حساب به علت بعد مسافت و یا حجم و یا طبع و ماهیت کار در‌ واحدهای تابعه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، و سایر دستگاه‌های اجرایی، مستقیماً توسط ذی‌حساب مقدور نباشد نسبت به ایجاد پست سازمانی و انتصاب عامل ذی‌حساب از بین مستخدمین رسمی و یا ثابت واجد صلاحیت با موافقت قبلی ذی‌حساب و به‌موجب حکم دستگاه اجرایی مربوط اقدام و مسئولیت اداره امور مالی واحد ذی‌ربط به عهده او واگذار می‌گردد تا بر اساس اختیاراتی که از طرف ذی‌حساب با رعایت دستورالعمل‌های مربوط به او تفویض می‌شود وظایف محوله را انجام دهد.
1- در واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی محلی در شهرستان‌های خارج از محل استقرار ذی‌حسابی مربوط (‌اعم از مرکز شهرستان و بخش‌های تابعه).
2- در واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی در شهرستان‌های خارج از محل استقرار ذی‌حسابی مربوط در مورد اعتباراتی که به‌صورت غیر استانی در بودجه کل کشور منظور می‌شود.
3- در واحدهای تدارکاتی مرکزی دستگاه‌های موضوع این ماده.
4- در واحدهای تابعه دستگاه‌های اجرایی موضوع‌بندهای 1 و 2 این ماده در شهرستان محل استقرار ذی‌حسابی مربوط که با توجه به حجم اعتبارات و پراکندگی جغرافیایی اجتناب‌ناپذیر باشد.
5- در واحدهای خارج از کشور دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده.
‌تبصره 1
-------
‌عامل ذی‌حساب در مورد وظائف و اختیاراتی که از طرف ذی‌حساب به او محول می‌شود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود قوانین و مقررات مربوط انجام خواهد داد.
‌تبصره 2
-------
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است با رعایت ضوابط مربوط نسبت به تصویب پست‌های سازمانی موردنیاز موضوع این ماده که توسط دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌گردد اقدام لازم به عمل آورد تا زمانی که پست‌های مذکور ایجاد نگردیده است و همچنین در مورد آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی که فاقد تشکیلات سازمانی مصوب می‌باشند می‌توان موقتاً وظایف عامل ذی‌حساب را به یک نفر دیگر از کارکنان رسمی واجد صلاحیت واگذار نمود تا امور مالی واحد ذی‌ربط را زیر نظر ذی‌حساب مربوط اداره نماید.

‌ماده 2
------
‌در مواردی که بر اساس مفاد این آیین‌نامه عامل ذی‌حساب منصوب می‌شود دستگاه اجرایی مربوط امکانات اداری و پرسنلی لازم متناسب با حجم وظایف محوله در اختیار عامل ذی‌حساب قرار خواهند داد.

‌ماده 3
------
‌در مواقعی که سمت عامل ذی‌حساب تغییر کند و یا به هر عنوان سمت عامل ذی‌حساب از وی سلب شود عاملان ذی‌حسابی قبلی و بعدی مکلف‌اند حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ اشتغال عامل ذی‌حساب جدید بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود سوابق عاملیت ذی‌حسابی را با حضور ذی‌حساب یا نماینده او با تنظیم صورت‌مجلس تحویل و تحول نمایند. این صورت‌مجلس باید به امضا تحویل‌دهنده و تحویل‌گیرنده و رییس واحد ذی‌ربط یا مقام مجزا از طرف او و ذی‌حساب یا نماینده او برسد.
‌تبصره 1
-------
‌در مواردی که عامل ذی‌حساب از تحویل و تحول ابواب‌جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علت شرکت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد، ابواب‌جمعی او با حضور نماینده واحد مربوط و ذی‌حساب و نماینده دیوان محاسبات کشور با تنظیم صورت‌مجلس به عامل ذی‌حساب جدید تحویل خواهد شد.
‌تبصره 2
-------
‌درصورتی‌که پس از تغییر سمت عامل ذی‌حساب انتصاب عامل ذی‌حساب جدید به‌فوریت مقدور نبوده و یا ضرورت نداشته باشد تحویل و تحول موضوع این ماده بین عامل ذی‌حساب قبلی و ذی‌حساب یا نماینده او انجام خواهد شد.
‌تبصره 3
-------
‌رعایت ماده 129 قانون استخدام کشوری مصوب 1345.3.31 در مورد عاملین ذی‌حساب ضروری است.
‌تبصره 4
-------
‌مرخصی و مأموریت عامل ذی‌حساب با موافقت قبلی ذی‌حساب خواهد بود ذی‌حساب مجاز است در صورت ضرورت به‌منظور تسریع و تسهیل در‌انجام امور مالی واحدهای مربوط و جلوگیری از بروز هرگونه وقفه در امور آن‌ها با توجه به تبصره یک ماده 53 و ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور قسمتی از وظایف و اختیارات خود را علاوه بر عامل ذی‌حساب به معاون حسابداری واحد یا به فرد واجد صلاحیت دیگری که با هماهنگی دستگاه اجرایی ذی‌ربط تعیین می‌گردد تفویض نماید تا در مواقع مرخصی یا مأموریت عامل ذی‌حساب با رعایت مقررات نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید. مرخصی و مأموریت عامل ذی‌حساب مستقر در خارج از شهر محل استقرار ذی‌حساب حداکثر برای مدت 3 روز نیاز به موافقت قبلی ذیحساب ‌ندارد.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد