آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب هیات وزیران-بانکی و پولی - برنامه‌های عمرانی - بودجه - محاسبات عمومی - واردات و صادرات - وزارت امور اقتصادی و دارایی - 1368.02.13 – 5986. ت96 - 1368.02.23 - 161 - مصوبه هیأت وزیران - اسناد مرتبط: اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
5986
1368/02/13
متن ضابطه

آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور


تاریخ تصویب: 1368/02/13
1368.02.13- 5986 ت 96- 1368.02.23- 161
‌بانکی و پولی - برنامه‌های عمرانی - بودجه - محاسبات عمومی - واردات و صادرات
‌وزارت امور اقتصادی و دارایی


‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.2.13 بنا به پیشنهادات شماره.56.9050.25502 مورخ 1367.6.19 وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 4166 -64 مورخ 1367.87.17 وزارت برنامه‌وبودجه و شماره.5499 ه مورخ 67.11.13 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده 62 قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه افتتاح اعتباری اسنادی را به شرح زیر تصویب نمودند.
"
آیین‌نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور"


‌ماده 1 - برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی که در این آیین‌نامه دستگاه متقاضی نامیده می‌شوند در صورتی اعتبار اسنادی افتتاح خواهد شد که معدل کل مبلغ آن و هزینه‌های بانکی و حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و سایر هزینه‌های ذی‌ربط از محل اعتبار مصوب تخصیص‌یافته سال مالی مربوط تأمین و معادل ریالی هزینه‌های رازی و هزینه‌های بانکی متعلقه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک عامل حسب مورد پرداخت‌شده باشد.

‌ماده 2 - در مواردی که دستگاه متقاضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط مجاز به انعقاد قرارداد برای رفع احتیاجات سال‌های بعد بوده و بر طبق قرارداد منعقده بهای خدمات و کالاهای وارداتی باید تدریجاً و یا به‌طور یکجا در سال‌های بعد پرداخت شود، افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به ارائه تعهد وزارت برنامه‌وبودجه توسط دستگاه ذی‌ربط مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سال‌های مربوط خواهد بود.
‌تبصره 1 - ضرورت افتتاح اعتبار اسنادی برای خرید خدمات و کالاهای وارداتی موضوع این ماده باید به تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط برسد.
‌تبصره 2 - دستگاه متقاضی مکلف است به منور اخذ تعهد موضوع این ماده یک نسخه از قرارداد و مجوز قانونی مربوط و سایر مدارک موردنیاز را به وزارت برنامه‌وبودجه ارائه نماید.
‌تبصره 3 - متعهد اصلی بازپرداخت مطالبات بانک از این بابت دستگاه متقاضی خواهد بود و تعهد و تضمین وزارت برنامه‌وبودجه رافع مسئولیت دستگاه متقاضی در بازپرداخت این مطالبات نیست.

‌ماده 3 - دستگاه متقاضی مکلف است مجوز تخصیص سهمیه ارزی لازم برای تأدیه مبالغ قابل پرداخت در هرسال بابت اعتبار اسنادی مربوط را بر طبق مقررات مورد عمل در سال افتتاح اعتبار از مرجع صلاحیت‌دار ذی‌ربط اخذ و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

‌ماده 4 - دستگاه متقاضی موظف است اعتبارات لازم جهت پرداخت مبالغ تعهد شده بابت اعتبارات اسنادی افتتاح‌شده موضوع این آیین‌نامه را در بودجه پیشنهادی سال مربوط پیش‌بینی نماید. وزارت برنامه‌وبودجه مکلف است ضمن منظور نمودن اعتبارات مذکور در لایحه بودجه کل کشور، پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور اعتبارات مصوب مربوط به مبالغ تعهد شده فوق را به‌طور مشخص به دستگاه مربوط و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام ‌نماید و دستگاه مربوط نیز ملزم خواهد بود وجوه تخصیص‌یافته از محل اعتبارات مذکور را صرفاً جهت ایفای تعهدات مربوط و حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال سررسید تعهدات به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نماید


‌ماده 5 - تعهد وزارت برنامه‌وبودجه موضوع ماده 2 این آیین‌نامه در مورد شرکت‌های دولتی صرفاً مربوط به اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) آن‌ها می‌باشد و در مورد افتتاح اعتبارات اسنادی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی با رعایت اساسنامه شرکت متقاضی و مقررات بانکی مربوط اقدام خواهد شد.

‌ماده 6 - علاوه بر شرایطی مندرج در این آیین‌نامه افتتاح اعتبارات اسنادی مذکور تابع قوانین و مقررات ارزی و قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرای آن و سایر مقررات موضوعه خواهد بود.
‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد