دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
این مقرره توسط بخشنامه شماره 101/194859 نسخ صریح شده است.
101/26722
1382/02/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد