موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
(نشریه شماره 24121)
105/735-54/201
1380/01/28
متن ضابطه

 

بخشنامه شماره 201/54-735/105 مورخ 28/1/1380

موضوع موافقتنامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي

خدمات مديريت طرح

(نشريه شماره 24121)

 

 

 

دستورالعمل نحوه تكميل و تنظيم موافقتنامه، شرايط عمومي

و پيوستهاي قراردادهاي واحد خدمات مديريت طرح و

مقررات مربوط به آنها

 

1- موافقتنامه

1-1-          اطلاعات مربوط به موافقتنامه بايد به طور كامل و روشن در محلهاي پيش‌بيني شده درج شود. تغيير دادن، كاستن عبارتها و يا كلمه‌هايي از موافقتنامه يا افزودن به آن مجاز نيست و تنها محلهاي خالي بايد تكميل شود.

1-2-     در ابتداي موافقتنامه بايد عنوان رسمي يا قانوني دو طرف قرارداد درج شود.

1-3-     در ماده (1) موافقتنامه، براي درج موضوع قرارداد بايد مراحل و قسمتهاي مختلف موضوع قرارداد نيز درج شود.

1-4-          مدت قسمتها و مراحل مختلف موضوع قرارداد با درنظر گرفتن مدت مورد نياز براي انجام خدمات و عمليات ساير عوامل بايد به ترتيب در ماده (3) درج شود.

1-5-     برآورد اوليه حق‌الزحمه به تفكيك قسمتها و مراحل مختلف خدمات و به ترتيب در ماده (4) درج مي‌شود.

1-6-     نمايندگان مجاز دو طرف قرارداد بايد تمام صفحه‌هاي موافقتنامه را امضا ودرصورت لزوم مهر كنند.

 

2- شرايط عمومي

2-1- شرايط عمومي بايد بدون هيچ نوع تغييري در قراردادها مورد استفاده قرار گيرد. تغييردادن، كاستن يا افزودن مطالبي به آن مجاز نيست. تنها صفحه آخر شرايط عمومي در محل تعيين شده به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم مهر مي‌شود.

2-2- تغيير، افزايش يا كاهش خدمات مدير طرح (موضوع ماده (17)) صرفاً در محدوده اهداف كمي و حجم عمليات درج شده در موافقتنامه شرح عمليات طرح و در چارچوب موضوع قرارداد امكان‌پذير است.

2-3- در اجراي رديف «53-2»، شرايط عمومي، در دستگاههاي اجرايي كه تابع هيچيك از وزارتخانه‌ها نيستند، مانند سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان تربيت بدني ايران و ديگر سازمانها و نهادهايي كه تهيه و اجراي طرحهاي عمراني را به عهده دارند، انتخاب هيأت سه‌نفره به منظور بررسي فسخ قرارداد و موافقت با آن در عهده بالاترين مقام سازمان يا نهاد مربوط در مركز مي‌باشد.

 

3- پيوستها

3-1- تمامي پيوستها بايد به وسيله نمايندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم مهر شود.

3-2- پيوست 1.

شرح موضوع قرارداد با توجه به موافقتنامه شرح عمليات طرح مربوط به نحوي كه محدوده خدمات مشخص باشد، در پيوست 1 درج شود و برحسب مورد نقشه محدودة موضوع قرارداد به آن ضميمه گردد.

3-3- پيوست 2.

با توجه به موضوع قرارداد، آخرين شرح خدمات قسمتها و مراحل مختلف رشته مربوط كه از سوي اين سازمان ابلاغ شده است، به عنوان پيوست 2 الحاق مي‌شود.

3-4- پيوست 3.

نحوه محاسبه حق‌الزحمه قرارداد به تفكيك قسمتها و مراحل آن، تعداد و مبلغ اقساط حق‌الزحمه در پيوست 3 تعيين مي‌گردد. نحوه تأمين وسيله نقليه، غذا، مسكن و محل كار براي عوامل مقيم واحد خدمات مديريت طرح در اين پيوست منظور مي‌شود.

3-5- پيوست 4.

در پيوست 4 موارد زير درج شود:

3-4-1- اطلاعات و مداركي كه كارفرما علاوه برموارد تعيين شده در شرايط عمومي بايد در اختيار واحد خدمات مديريت طرح قرار دهد.

3-4-2- در مواردي كه كارفرما در نظر دارد تسهيلات ويژه‌اي مانند محل اسكان و وسيله نقليه در اختيار واحد خدمات مديريت طرح قرار دهد.

3-4-3- به جز موارد پيشگفته و ساير مواردي كه در شرايط عمومي به شرايط خصوصي مراجعه شده است، درج هيچ نوع تعهد ديگري در اين پيوست كه براي دستگاه اجرايي بار مالي اضافه برقرارداد ايجاد كند، مجاز نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موافقتنامه

 

موافقتنامه حاضر همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده (2) آن كه مجموعه‌اي غيرقابل تفكيك مي‌باشد و از اين پس قرارداد ناميده مي‌شود، در تاريخ // در…………… بين……………………………………………… كه كافرما ناميده مي‌شود، ازيك سو و واحد خدمات مديريت طرح ……………………………… به شماره ثبت……………… و كد اقتصادي ……………………… كه مدير طرح ناميده مي‌شود از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در “قرارداد” درج شده است منعقد گرديد.

 

     ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مديريت طرح، براي:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

كه شرح آن در پيوست (1) تعيين شده است.

 

     ماده 2- اسناد و مدارك

اين قرارداد شامل اسناد و مدارك زير است:

2-1- موافقتنامه حاضر.

2-2- شرايط عمومي.

2-3- پيوستها.

پيوست 1- شرح موضوع قرارداد.

پيوست 2- شرح خدمات

پيوست 3- حق‌الزحمه، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن.

پيوست 4- برنامه زماني كلي.

پيوست 5- شرايط خصوصي.

پيوست 6- نمودار تشكيلاتي افراد كليدي انجام كار براي هر مرحله.

2-4- مدارك و گزارشهاي مصوب.

2-5- اسناد تكميلي كه حين انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور انجام آن به مدير طرح ابلاغ شده يا بين طرفين قرارداد مبادله شوند.

2-6- قراردادهاي منعقد شده با مهندسان مشاور، پيمانكاران و سازندگان كه با خدمات مدير طرح مرتبط است.

 

     ماده 3- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمتها و مراحل موضوع قرارداد كه شروع آن طبق رديف «47-2»، شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4)، به شرح زير است.

الف ـ ……………………………………………………………………

ب ـ ……………………………………………………………………

ج ـ ……………………………………………………………………

مدتهاي پيشگفته تابع تغييرات مدت موضوع ماده (48) شرايط عمومي مي‌باشد.

 

     ماده 4- حق‌الزحمه

4-1- برآورد مبالغ حق‌الزحمه قسمتها و مراحل مختلف خدمات، به شرح زير است.

الف ـ ……………………………………………………………………

ب ـ ……………………………………………………………………

ج ـ …………………………………………………………………………………

4-2- نحوه تعيين و روش پرداخت حق‌الزحمه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه آن براساس        ضوابط و بخشنامه‌هاي مربوط طبق پيوست 3، مي‌باشد.

     ماده 5- تعهدات دو طرف قرارداد

5-1- مدير طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق‌الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام مي‌كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام خدمات موضوع قرارداد مي‌باشد.

5-2- كارفرما متعهد به انجام وظايفي كه در قرارداد براي او معين گرديده است، مي‌باشد و نيز متعهد مي‌شود كه در ازاي انجام خدمات موضوع قرارداد از سوي مدير طرح، حق‌الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وي پرداخت كند.

 

     ماده 6- نشاني دو طرف

6-1- نشاني كارفرما: ……………………………………………………

6-2- نشاني مدير طرح: …………………………………………………..

6-3- هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد تا پانزده روز قبل از تاريخ تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي‌شود و دريافت شده تلقي مي‌گردد.

 

     ماده 7- شماره نسخه‌هاي قرارداد

اين قرارداد در ……………… نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف رسيده است، يك نسخه آن به مدير طرح ابلاغ شده است و همه نسخه‌هاي آن، اعتبار يكسان دارند.

 

 

نماينده كارفرما                                           نماينده مدير طرح

نام و نام خانوادگي                                       نام و نام خانوادگي

امضا                                                       مهر و امضا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرايط عمومي

تعاريف و مفاهيم

 

     ماده 1- قرارداد

مجموعه اسناد و مدارك غيرقابل تفكيك به شرح ماده (2) موافقتنامه است، كه براي انجام خدمات موضوع قرارداد بين دو طرف مبادله مي‌شود.

 

     ماده 2- موافقتنامه

سندي است كه در آن مشخصات اصلي قرارداد، مانند مشخصات دوطرف، موضوع، مدت، حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بيان شده است و بايد به امضاي هر دو برسد.

 

     ماده 3- شرايط عمومي

مفاد متن حاضر است كه مقررات و شرايط عمومي حاكم بر قرارداد را تعيين مي‌كند.

 

     ماده 4- شرايط خصوصي

شرايط ويژه‌اي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي، با توجه به وضعيت و ماهيت موضوع قرارداد تنظيم مي‌شود. موارد درج شده در شرايط خصوصي هيچگاه نمي‌تواند مفاد شرايط عمومي را نقض كند، يا تعهدات مالي كارفرما را افزايش دهد.

 

     ماده 5- كارفرما

شخصيتي حقوقي است كه قرارداد را امضا مي‌كند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مدير طرح واگذار مي‌نمايد. جانشينهاي قانوني و نمايندگان مجاز كارفرما در حكم كارفرما هستند.

 

 

     ماده 6- مدير طرح

طرف ديگر امضاكننده قرارداد است، كه انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد مي‌كند. جانشينهاي قانوني و نمايندگان مجاز مدير طرح در حكم مدير طرح هستند.

 

     ماده 7- خدمات

عبارت از فعاليتها و اقداماتي است كه در انجام موضوع قرارداد از سوي مدير طرح تعهد شده است.

 

     ماده 8- مرحله، قسمت

مرحله بخش تفكيك شده‌اي از شرح خدمات است كه تحت اين عنوان، با مدت و حق‌الزحمه معين در قرارداد مشخص شده است. در صورت لزوم، هر مرحله مي‌تواند به چند قسمت جداگانه با مدت و حق‌الزحمه مشخص، طبق شرح خدمات تقسيم شود.

 

     ماده 9- مدارك و گزارشها:

متون، مستندات، نقشه‌ها، دستورالعملها، مشخصات فني، كتابچه‌هاي محاسبات فني، برآورد مقادير، قيمتها و نظاير آن هستند كه در انجام خدمات موضوع قرارداد، برحسب مورد، از سوي مدير طرح تهيه مي‌شوند.

 

     ماده 10- برنامه زماني كلي

برنامه‌اي است كه تاريخ شروع و خاتمه انجام عناوين فعاليتها و اقدامات اصلي هم‌گروه خدمات قرارداد را به صورت نمودار نشان مي‌دهد و در اسناد و مدارك قرارداد درج مي‌شود.

 

     ماده 11- برنامه زماني تفصيلي

برنامه‌اي است كه تاريخ شروع و خاتمه هر يك از فعاليتها و اقدامات درج شده در شرح خدمات را به تفصيل در چارچوب برنامه زماني كلي، در هر قسمت يا مرحله نشان مي‌دهد.

 

     ماده 12- برآورد اوليه

برآورد اوليه هر قسمت يا مرحله، مبلغ درج شده در رديف «4-1»، ماده (4) موافقتنامه، براي آن قسمت يا مرحله است.

 

     ماده 13- مدت اوليه

مدت اوليه هر قسمت يا مرحله، مدت درج شده در ماده (3) موافقتنامه، براي آن قسمت يا مرحله است.

 

     ماده 14- متوسط حق‌الزحمه ماهانه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هر قسمت يا مرحله، عبارت از حاصل تقسيم مبلغ برآورد اوليه حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله بر مدت اوليه مربوط است.

 

     ماده 15- روز، ماه، تاريخها، مفرد و جمع، عنوانها

15-1- روز و ماه براساس تقويم شمسي و تاريخها طبق تقويم رسمي كشور است.

15-2- هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند، كلمات مفرد معني جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارند.

15-3- عنوانهاي به كار رفته در موافقتنامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمتهاي اسناد و مدارك قرارداد، تنها به منظور راهنمايي و آگاهي از اسناد و مدارك است و نمي‌توان در تفسير اسناد و مدارك قرارداد از آنها استفاده كرد.

15-4- اصطلاحاتي كه در اين ماده نيامده است، طبق قانون برنامه و بودجه و ضوابط آن تعريف مي‌شود.

 

تعهدات مدير طرح

 

     ماده 16- حدود خدمات

16-1- خدماتي كه توسط مدير طرح به موجب مفاد اين قرارداد انجام مي‌شود، شامل خدمات جامع و كامل در يك يا چند مرحله از مراحل چرخه طرح و يا يك يا چند قسمت از يك مرحله در چارچوب موضوع قرارداد و شرح خدمات پيوست 2، مي‌باشد.

16-2- پس از انجام هر يك از مراحل چرخه طرح، كارفرما تعهدي در مورد ارجاع خدمات مراحل بعدي را به مدير طرح ندارد، ارجاع خدمات هر مرحله و يا هر قسمت از يك مرحله و يا مراتب انصراف از ادامه قرارداد در پايان هر قسمت يا مرحله به مدير طرح ابلاغ مي‌شود.

16-3- كارفرما ظرف يكماه از تاريخ پايان خدمات هر قسمت يا مرحله نسبت به ابلاغ خدمات قسمت يا مرحله بعدي اقدام مي‌كند. در صورتي كه مرحله بعدي خدمات دوره ساخت و تحويل باشد اين مدت سه ماه مي‌باشد. در صورت عدم ابلاغ قسمت يا مرحله بعدي در مهلت مقرر، مدير طرح مي‌تواند طبق رديف «52-9-1»، به قرارداد خاتمه دهد.

16-4- مدير طرح تنها بررسي و تأييدكننده صورت وضعيتهاي پيمانكاران و سازندگان و يا صورتحسابهاي مهندسان مشاور است و هيچ نوع مسئوليت مالي و حقوقي در قبال پيمانكاران، سازندگان و مشاوران از نظر تأمين اعتبار و پرداخت مطالبات آنها ندارد و پاسخگوي ادعاهاي خسارت احتمالي آنان نمي‌باشد.

 

     ماده 17- تغيير حدود خدمات

17-1- كارفرما مي‌تواند حين انجام خدمات، خدمات مدير طرح را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد، با رعايت رديف «17-2»، تغيير، افزايش يا كاهش دهد.

17-1-1- در صورتي كه به كار بستن نظر كارفرما در حين انجام خدمات موجب تغيير مصوبات قبلي و انجام خدمات اضافي شود، مدير طرح موظف است با رعايت مفاد رديف «17-2»، نسبت به انجام خدمات اضافي اقدام كند.

17-2- هرگاه طبق مفاد رديفهاي پيشگفته، تغييراتي در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت يابد، در هر مورد مدير طرح مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات را به كارفرما گزارش مي‌كند. كارفرما، حداكثر ظرف مدت ده روز با بررسي گزارش، در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغييرات، با مدير طرح مذاكره و توافق مي‌كند. پس از توافق، كارفرما تغييرات را ابلاغ مي‌نمايد.

17-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارك و گزارشهاي مدير طرح كه ناشي از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد، مشمول خدمات اضافي رديفهاي «17-1» نيست و هزينه آنها از سوي مدير طرح پرداخت مي‌شود.

17-4- در صورتي كه كارفرما خدمات كارشناسي تخصصي ويژه‌اي در ارتباط با طرح و خارج‌از شرح خدمات قرارداد از مدير طرح درخواست كند، مدير طرح در مورد حق‌الزحمه و شرايط تأمين آن بعنوان خدمات اضافي با كارفرما توافق كرده و برطبق توافق اقدام مي‌كند.

 

     ماده 18- نحوه انجام خدمات

برنامه زماني كلي انجام خدمات، در پيوست 4 آمده است.

18-1- مدير طرح يك ماه پس از شروع قرارداد، برنامه تفصيلي انجام خدمات را در چارچوب برنامه زماني كلي قرارداد و متناسب با برنامه‌هاي زماني ساير عوامل درگير در طرح (مشاوران، پيمانكاران، سازندگان، خدمات جنبي، ) تهيه و به كارفرما تسليم مي‌كند. كارفرما، تا پانزده روز پس از دريافت برنامه زماني تفصيلي، نظر خود را درباره تصويب يا اصلاح آن اعلام مي‌كند. در صورتي كه با تصويب كارفرما، تغييراتي در برنامه فعاليتهاي طرح بوجود آيد، برنامه تفصيلي خدمات مدير طرح نيز به تناسب، با توافق دوطرف تجديد نظر مي‌شود.

18-2-       مدير طرح موظف است در انجام خدمات، از مناسبترين روشها و بسته‌هاي نرم‌افزاري استفاده كند.

18-3-    در مواردي كه انجام خدمات مدير طرح مستلزم موافقت يا تصويب قبلي كارفرماست، كارفرما حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت درخواست يا پيشنهاد ارائه شده از سوي مدير طرح، نظر اصلاحي، موافقت و يا تصويب خود را به مدير طرح اعلام مي‌كند. در صورت عدم پاسخ كارفرما ظرف مدت ياد شده، درخواست مدير طرح تصويب شده تلقي مي‌گردد و اساس اقدامات بعدي قرار مي‌گيرد. در صورت اعلام نظر به موقع كارفرما، مدير طرح موظف به انجام اصلاحات لازم براساس نظر اصلاحي كارفرما ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت آنها مي‌باشد.

عدم پاسخ كارفرما در موارد ياد شده، رافع مسئوليتهاي مدير طرح براي حسن انجام خدمات محوله نمي‌باشد.

18-4-    مدير طرح افراد كليدي انجام كار هر مرحله طرح را براساس نمودار تشكيلاتي پيوست 6 ، تعيين و با ارائه سوابق تحصيلي و حرفه‌اي بهمراه وظايف و ميزان فعاليت هر يك به كارفرما معرفي مي‌كند. كاركنان مزبور پس از تأييد كارفرما به كار گمارده مي‌شوند.

كارفرما حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ دريافت سوابق افراد كليدي مدير طرح، نظر خود را اعلام مي‌كند. در صورت عدم پاسخ طي مهلت مقرر، افراد معرفي شده، تأييد شده تلقي مي‌شوند. عدم پاسخ كارفرما رافع مسئوليتهاي مدير طرح براي استفاده از افراد كليدي واجد صلاحيت و حسن انجام خدمات آنان نمي‌باشد. تأييد كارفرما نيز موجب سلب مسئوليت از مدير طرح نمي‌شود.

 

     ماده 19- گزارشها

19-1- مدير طرح گزارش خدمات و اقدامات انجام شده هر ماه خود را تا تاريخ دهم ماه بعد به كارفرما تسليم مي‌كند. در اين گزارش بايد خدمات انجام شده با برنامه تفصيلي انجام خدمات مقايسه گرديده و علت تفاوت آنها مشخص شود و اقدامات طرفين نيز براي رفع تنگناها معين گردد.

19-2- مدير طرح گزارش پيشرفت كار ماهانه طرح را با دريافت گزارش ماهانه عوامل درگير در طرح و بررسي آنها و با درج كمبودها، توصيه‌ها و پيشنهادهاي مشخص تهيه كرده و تا تاريخ دهم ماه بعد به كارفرما تسليم مي‌كند.

جزئيات گردش كار تهيه و تسليم گزارشها، برحسب ويژگيهاي طرح پس از مبادله قرارداد بين كارفرما و مدير طرح تنظيم و مبادله مي‌شود.

19-3- مدير طرح متعهد مي‌شود در ارائه گزارش رديف «19-2»، شامل پيشرفت طرح، هزينه‌هاي طرح، كيفيت طرح و وضعيت قراردادها و عوامل و منابع طرح، واقع‌گرا، منصف، منطقي و امين باشد و تمامي اطلاعاتي را كه منطقاً مي‌توانند براي انجام صحيح و كامل كارها مهم باشند در گزارشها درج نمايد.

 

     ماده 20- اقدامهاي مدير طرح كه نياز به تأييد كارفرما دارد

هرگاه مدير طرح به هنگام انجام كار، براي تعيين نحوه ادامه كار، جلسه يا جلسه‌هاي هماهنگي را به منظور اخذ تصميمهاي راهبردي ضروري بداند، موظف است موضوع را طي گزارش توجيهي، براي كارفرما بفرستد. كارفرما، تا پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش، نسبت به تشكيل جلسه اقدام مي‌كند و تصميمها را در صورت‌جلسه‌اي تنظيم و بي‌درنگ به مدير طرح ابلاغ مي‌نمايد. هرگاه كارفرما، در مهلت تعيين شده نسبت به تشكيل جلسه و ابلاغ تصميمها اقدام نكند، مدير طرح خود تصميم‌گيري نموده و نتيجه را به كارفرما اعلام مي‌كند.

 

     ماده 21- عدم دخالت

21-1- مدير طرح، مديران، شركا و كاركنان او در مدت قرارداد نبايد در قراردادهاي مشاوره، پيمانكاري و تدارك مصالح و تجهيزات موردنياز اجراي موضوع قرارداد بطور مستقيم يا غيرمستقيم مشاركت يا منافعي داشته باشند.

21-2- مدير طرح، اعلام مي‌كند كه در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت اصل (141) قانون اساسي و قانون منع مداخله مصوب 22 دي ماه 1337، نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود، قرارداد فسخ و طبق رديف «53-1»، رفتار مي‌شود. هرگاه حين انجام خدمات مدير طرح بعلل زير مشمول قانون پيشگفته شود:

21-2-1- تغييراتي در صاحبان سهام، ميزان سهام، مديران و يا بازرسان مدير طرح ايجاد شود.

21-2-2- تغييراتي در دستگاههاي دولتي و يا كارفرما پيش آيد.

در مورد رديف «21-2-1» قرارداد فسخ مي‌شود و طبق رديف «53-1»، رفتار مي‌شود، درمورد رديف «21-2-2» به محض وقوع منع قانوني، مدير طرح موظف است مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه مانع قانوني رفع نشود، كارفرما قرارداد را خاتمه مي‌دهد و طبق ماده (52)، با مدير طرح عمل مي‌نمايد. هرگاه مدير طرح مراتب را به موقع به كارفرما اعلام نكند، قرارداد فسخ مي‌شود و طبق رديف «53-1»، عمل مي‌شود.

21-3- كاركنان خارجي مدير طرح و خويشاوندان بلافصل يا همراهان ايشان حق‌دخالت در امور سياسي ايران را ندارند.

 

     ماده 22- استانداردهاي فني، مقررات و دستورالعملها

22-1- سيستم اندازه‌گيري آحاد در تمامي اسناد و مدارك فني طرح، متريك مي‌باشد، مگرآنكه بنا به ضرورت، سيستم اندازه‌گيري ديگري در شرايط خصوصي (پيوست 5) تعيين شده باشد يا بعداً توافق شود.

22-2- مدير طرح بايد در انجام خدمات موضوع قرارداد و تهيه و تنظيم مدارك و گزارشها از معيارها و ضوابط فني صادر شده از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور استفاده كند. در صورت موجود نبودن اينگونه ضوابط و معيارها از معيارها و ضوابط معتبري كه در پيوست 5 تعيين شده و يا بعداً توافق مي‌شود استفاده كند.

22-3- مدير طرح بايد در انجام خدمات موضوع قرارداد، مصوبات هيأت وزيران و دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را كه به استناد مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه صادر شده است، قانون محاسبات عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي و برحسب مورد، مقررات مالي و معاملات خاص سازمان كارفرما را كه بايد از سوي كارفرما به او اعلام شود، رعايت كند.

22-4- مدير طرح موظف است در اجراي وظايف در چارچوب شرح خدمات (پيوست 2)، تمام ابلاغيه‌ها، دستور كارها، و اقدامات خود را در رابطه با ساير عوامل درگير طرح با رعايت قرارداد آنان و ضوابط و دستورالعملهاي مربوط انجام دهد.

 

     ماده 23- دقت و كوشش

23-1- مدير طرح، بايد به عنوان مدير صديق و امين كارفرما خدمات موضوع اين قرارداد را منطبق با اصول فني و مهندسي و براساس استانداردهاي تخصصي و حرفه‌اي و با رعايت ملاحظات مالي و اقتصادي، طبق دستورالعملهاي مربوط و با به كارگيري حداكثر مهارت و دقت، به وسيله كاركناني كه واجد صلاحيت تخصصي و حرفه‌اي لازم هستند، انجام دهد و در مواردي كه اظهارنظر و صلاحديد به او واگذار شده است، منصفانه و بي‌طرفانه عمل كند.

23-2- مدير طرح، موظف است همواره تمامي گزينه‌ها و راه‌حلهاي ممكن براي تأمين اهداف طرح را بررسي نموده و مناسبترين آنها را به كار گيرد و يا پيشنهاد و انتخاب نمايد.

23-3- مدير طرح بايد با برنامه‌ريزي، سازماندهي، كنترل، نظارت و ارزيابي دقيق فعاليتهاي طرح و عوامل انجام آن و هدايت و راهنمايي به موقع و تنظيم و هماهنگي مناسب آنها از بروز هر گونه انحراف از برنامه زماني، مالي و كنترل كيفي طرح جلوگيري بعمل آورد و در تمامي مواردي كه اتخاذ تصميم برعهده او گذاشته شده است، سريع و به موقع اقدام كند.

23-4- مدير طرح موظف است كارفرما را از هر موضوع، رويداد و شرايطي كه براي انجام صحيح و كامل كارها اهميت داشته باشد يا بر اجراي قرارداد اثر نامطلوب بگذارد و يا باعث تغيير برنامه كار شود و يا بتواند به تهديد و يا تعارض يا منافع كارفرما منجر شود، به موقع مطلع كند.

 

     ماده 24- مسئوليت مدير طرح

24-1- مدير طرح در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست 1و پيوست 2 اين قرارداد مسئول مي‌باشد.

24-2- تأييد خدمات و يا تصويب مدارك و گزارشهاي موضوع قرارداد بوسيله كارفرما رافع مسئوليت مدير طرح نمي‌باشد.

24-3- مسئوليت مدير طرح در قبال واگذاري بخشي از خدمات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث (اعم از حقيقي يا حقوقي) كه برحسب ضرورت مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد مي‌باشد و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات، رافع هيچيك از تعهدات و مسئوليتهاي مدير طرح در مقابل كارفرما نيست.

 

     ماده 25- محرمانه بودن اطلاعات

25-1- در صورتي كه طبق شرايط خصوصي قرارداد، اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد جزو طبقه‌بندي محرمانه باشد، و يا محرمانه بودن آن از سوي كارفرما به مدير طرح اعلام شود، مدير طرح مجاز نيست بدون تأييد قبلي كارفرما، اطلاعات مربوط به قرارداد را بطور مستقيم يا غيرمستقيم در اختيار ديگران بگذارد و كوشش مي‌نمايد تمامي اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات تحصيل مي‌كند، محرمانه تلقي نموده و حداكثر سعي خود را براي جلوگيري از افشاي اطلاعات به كار بندد.

25-2- در مواردي كه اطلاعات محرمانه است، پس از اتمام قرارداد يا در صورت فسخ يا خاتمه قرارداد كماكان موارد حفاظت از اطلاعات به قوت خود باقي مي‌ماند.

 

     ماده 26- ارتباط با طرحهاي ديگر

26-1- در مواردي كه انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح يا طرحهاي ديگري ارتباط داشته باشد، مدير طرح موظف است اطلاعات و مدارك فني مربوط را طبق برنامه‌اي كه با مهندس مشاور و يا سازمانهاي مربوط تنظيم شود، از كارفرما دريافت كند و در انجام خدمات خود منظور نمايد.

 

     ماده 27- بيمه

مدير طرح به هزينه كارفرما، مبادرت به برقراري بيمه با شرايط مورد قبول كارفرما، در قبال مسئوليت‌ اشخاص ثالث و در قبال ضرر و زيان احتمالي به تجهيزاتي كه با هزينه كارفرما براي طرح تهيه و تأمين مي‌گردد، مي‌كند.

 

     ماده 28- رعايت مقررات ايمني

28-1- مدير طرح بايد اطمينان حاصل نمايد كه كاركنانش خدمات را بطور ايمن و مطمئن انجام داده و ضوابط ايمني را، در تمام مراحل انجام خدمات رعايت مي‌كنند.

28-2- مدير طرح مراقبت مي‌كند كه پيمانكاران و ساير گروههايي كه در انجام كارهاي طرح فعاليت مي‌كنند، طبق مقررات، ضوابط و دستورالعملهاي حفاظت و ايمني كارگاهها در كشور عمل كنند. اين مراقبت، رافع مسئوليتهاي پيمانكاران و ساير گروههاي اجرايي، نيست.

 

 

 

 

 

 

تعهدات كارفرما

 

     ماده 29- اطلاعات، تصميمات

29-1- با درخواست مدير طرح، كارفرما بايد در مدتي مناسب كه باعث تأخير در شروع خدمات نشود، تمامي اطلاعات موجود و قابل گردآوري مربوط به طرح و ساختگاه آن‌را به صورت رايگان در اختيار مدير طرح قرار دهد.

29-2- در مورد تمامي موضوعاتي كه برحسب نياز از سوي مدير طرح به كارفرما مراجعه مي‌شود، كارفرما بايد در مدت زمان قابل قبول كه باعث تأخير در انجام خدمات نشود، تصميمات خود را به مدير طرح اعلام كند.

29-3- در صورت عدم ارائه اطلاعات و مدارك لازم و يا عدم انجام تعهدات كارفرما به شرح درج شده در پيوست 5، بيش از دو ماه پس از شروع قرارداد، مدير طرح مي‌تواند خاتمه قرارداد طبق رديف «52-9-5»، را درخواست كند.

29-4- در انعقاد و اجراي قرارداد با مهندسان مشاور، پيمانكاران و سازندگان و فروشندگان پس از كسب نظر از مدير طرح اقدام كند.

29-5- نمايندگي مدير طرح از طرف كارفرما در تمامي قراردادهاي موضوع رديف «29-4»، در حد اختيارات واگذار شده قيد گردد.

 

     ماده 30- دسترسي به زمين

30-1- كارفرما بايد امكان دسترسي بدون ممانعت به مكان طرح را به منظور انجام خدمات اين قرارداد، براي مدير طرح فراهم كند.

30-2- اخذ مجوزهاي لازم براي انجام خدمات موضوع قرارداد بر روي زمين و مسيرهاي مربوط، برعهده و به هزينه كارفرماست. مدير طرح براي كسب مجوزهاي لازم، درحد توان با كارفرما همكاري مي‌كند.

 

     ماده 31- تسهيلات، مجوزها

31-1- كارفرما تدابير و مساعدتهاي لازم را براي تسهيل كار مدير طرح در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد، با هزينه مدير طرح، بويژه در موارد زير، فراهم مي‌كند.

­ــ تحصيل مجوز ورود كاركنان مدير طرح به مناطق ممنوعه، در ارتباط با طرح..

ـ تحصيل رواديد و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و هم‌چنين اخذ رواديد براي كارشناسان ايراني.

ـ ترتيب ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه‌ها، سازمانها و ساير مؤسسات.

ـ صدور حواله براي تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه يا توزيع آن در انحصار دولت باشد.

ـ ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم‌افزارها و اقلامي از اين قبيل كه تهيه آنها در داخل كشور مقدور نيست.

31-2- تسهيلات ويژه‌اي كه برطبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط كارفرما براي انجام خدمات قرارداد در اختيار مدير طرح قرار گيرد.

 

     ماده 32- پرداخت حق‌الزحمه

32-1- كارفرما متعهد است با رعايت شرايط قرارداد و طبق پيوست 3 و براساس ضوابط مربوط، حق‌الزحمه مدير طرح را در قبال انجام خدمات پرداخت كند.

32-2- هر يك از اقساط حق‌الزحمه، طي صورت‌حسابي كه بوسيله مدير طرح تهيه و تسليم كارفرما مي‌شود، پس از رسيدگي از سوي كارفرما پرداخت مي‌شود.

32-3- كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت صورت‌حساب، آن را مورد بررسي قرار دهد و پس از كسر كسور قانوني و قراردادي، ضمن ارسال يك نسخه از صورت‌حساب تأييد شده همراه با مستندات مربوط براي مدير طرح، حق‌الزحمه را پرداخت كند.

32-4- هرگاه مدير طرح به اصلاحات اعمال شده از سوي كارفرما در مورد صورت‌حساب معترض باشد، اعتراض خود را با ذكر دليل و ارائه مستندات، حداكثر ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت صورت‌حساب اصلاح شده، به كارفرما اعلام مي‌كند تا مورد رسيدگي قرار گيرد. هرگاه كارفرما هم‌چنان بر اعمال اصلاحات اعلام شده، اصرار داشته باشد، بايد نسبت به پرداخت آنچه مورد قبول اوست، اقدام كند. در اين حالت، مدير طرح مي‌تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود، از طريق ماده (60) اقدام كند و در صورت محق بودن، اصل مبلغ را به علاوه خسارت تأخير تأديه، طبق رديف «32-5»، دريافت نمايد.

32-5- درصورتي كه كارفرما در پرداخت تمام يا بخشي از هر يك از صورت‌حسابهاي تأييد شده بيش از يك ماه از تاريخ دريافت آن تأخير كند، به استناد ماده (515) و (522) قانون آيين‌ دادرسي مدني براي جبران خسارت مازاد بر يك ماه، اضافه بر اصل مبلغ تأخير شده، مبلغي معادل حاصلضرب نرخ سود سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت پنج‌ساله (مورد عمل در بانكهاي كشور) در مبلغي كه پرداخت آن به تأخير افتاده، به مدير طرح پرداخت مي‌كند، حداكثر زمان مشمول پرداخت اين خسارت، سه ماه است. در صورت تأخير در پرداخت به مدت بيش از سه ماه، مدير طرح مي‌تواند طبق رديف «52-9-2»، به قرارداد خاتمه دهد.

 

     ماده 33- آزاد كردن تضمينها

33-1- كارفرما موظف است بي‌درنگ پس از استهلاك وجوه پيش‌پرداخت، نسبت به تقليل متناسب مبلغ آن و پس از تسويه حساب، نسبت به آزاد كردن تمامي تضمينها اقدام كند.

33-2- در صورت تأخير در تقليل يا آزاد كردن به موقع تضمينها، جبران هزينه‌هاي اضافي ناشي از تمديد تضمينها طبق اسناد مثبته به عهده كارفرماست.

 

 

 

     ماده 34- تصويب مدارك و گزارشها

34-1- كارفرما پس از دريافت مدارك و گزارشهاي خدمات موضوع قرارداد موظف است طبق مفاد رديف «18-3»، در مورد بررسي و اعلام‌نظر و ابلاغ مراتب تصويب در ظرف مدت پانزده روز يا مدت تعيين شده در برنامه زماني اقدام كند.

34-2- كارفرما متعهد است در مواردي كه مدير طرح به منظور ادامه انجام خدمات موضوع قرارداد، تأييد گزينه‌هاي پيشنهادي را درخواست مي‌كند، در كمترين مدت ممكن نسبت به بررسي و اعلام‌نظر يا تشكيل جلسات لازم و تصميم‌گيري به صورتي اقدام نمايد كه در روند انجام خدمات تأخير يا وقفه‌اي ايجاد نشود.

 

     ماده 35- تغيير كارفرما

35-1- در صورت تغيير كارفرما بهردليل، مصوبه‌ها، تأييديه‌ها و ابلاغيه‌هاي قبلي داراي اعتبار است و كارفرماي جديد نسبت به تمامي تعهدات گذشته، حال و نيز ادامه كار مسئوليت دارد.

35-2- تغيير كارفرما بايد بي‌درنگ به مراجع مرتبط به انجام تعهدات موضوع قرارداد اعلام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمايندگان ـ كاركنان

 

     ماده 36- نماينده كارفرما

36-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مدير طرح معرفي مي‌كند.

36-2- دستورها و مداركي كه بوسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي به مدير طرح ابلاغ مي‌شود، در حكم ابلاغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده بوسيله نماينده قبلي، معتبر مي‌باشد.

 

     ماده 37- نماينده مدير طرح

37-1- پس از مبادله قرارداد، مدير طرح نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات به كارفرما معرفي مي‌كند.

 

     ماده 38- كاركنان مدير طرح

38-1- همه كساني كه به منظور اجراي خدمات موضوع قرارداد، به صورت دائم يا موقت، به‌هزينه مدير طرح و براي او خدماتي انجام مي‌دهند، كاركنان مدير طرح شناخته مي‌شوند و مسئوليت عملكرد آنان در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مدير طرح است.

38-2- كارفرما مي‌تواند با ذكر دليل از مدير طرح بخواهد كه هر كدام از كاركنان خود را كه در انجام خدمات موضوع قرارداد اشتغال دارند از انجام خدمات موضوع قرارداد بركنار و شخص ديگري را جايگزين وي كند، در اين صورت، مدير طرح مكلف به انجام اين امر مي‌باشد.

 

     ماده 39- قراردادهاي كاركنان

39-1- قراردادهاي منعقده بين مدير طرح و كاركنان دائم و يا موقت وي كه در ارتباط با انجام خدمات موضوع قرارداد منعقد مي‌شود، تعهدي براي كارفرما ايجاد نمي‌كند.

39-2- در تنظيم و انعقاد قرارداد بين مدير طرح و كاركنان وي، مقررات و قوانين جاري ازجمله قانون كار بايد مراعات شود.

 

     ماده 40- به كارگماردن كاركنان كارفرما، مشاور و پيمانكار

40-1- مدير طرح نمي‌تواند كاركنان شاغل كارفرما را به كار گمارده، مگر با كسب مجوز قبلي از كارفرما و به كار گماردن كاركنان شاغل مهندس مشاور و پيمانكار از سوي مدير طرح، براي انجام خدمات موضوع اين قرارداد ممنوع است.

 

     ماده 41- به كارگماردن كاركنان مدير طرح

41-1- به كار گماردن كاركنان مدير طرح توسط كارفرما در ارتباط با موضوع قرارداد ممنوع است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعهدات مالي ـ حق‌الزحمه مدير طرح

 

     ماده 42- حق‌الزحمه مدير طرح

42-1- حق‌الزحمه مدير طرح براي انجام خدمات موضوع قرارداد و نحوه پرداخت آن به‌تفصيل در پيوست 3 قرارداد درج شده است.

42-2- حق‌الزحمه مدير طرح براساس صورتحسابها و يا مداركي مي‌باشد كه بايد در مواعد مقرر بر طبق اسناد و مدارك قرارداد توسط مدير طرح تنظيم و به كارفرما ارائه شود.

42-3- پرداخت حق‌الزحمه مواردي كه زمان پرداخت آن در قرارداد پيش‌بيني نگرديده است، برحسب مورد به تناسب پيشرفت كار و يا توافق طرفين تعيين مي‌شود.

42-4- مبلغ حق‌الزحمه قرارداد با توجه به مبلغ حق‌الزحمه خدمات اضافي تغيير مي‌كند و مبلغ تغيير يافته براساس مفاد رديف «42-1»، به مدير طرح پرداخت مي‌شود.

42-5- پرداخت حق‌الزحمه به مدير طرح بابت تأخير مجاز طبق رديف «46-2» است.

 

     ماده 43- پيش‌پرداخت

43-1- با تقاضاي مدير طرح، كارفرما 20% از مبلغ حق‌الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به‌عنوان پيش‌پرداخت، بدون كسر كسورات قانوني در مقابل سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر، پرداخت مي‌كند. اين مبلغ براي خدمات مرحله ساخت و تحويل ده درصد مبلغ حق‌الزحمه مرحله مربوط است.

43-2- به منظور استهلاك مبالغ پيش‌پرداخت، از هر يك از اقساط حق‌الزحمه مبلغي به‌تناسب به صورتي كسر مي‌شود كه در آخرين قسط تمام مبلغ پيش‌پرداخت مستهلك شود.

43-3- به تناسب استهلاك مبالغ پيش‌پرداخت، سفته‌ها يا ساير تضمينهاي مربوط بي‌درنگ به مدير طرح مسترد مي‌شود.

43-4- در صورت خاتمه و يا فسخ قرارداد، هرگاه در تسويه حساب نهايي، مدير طرح بابت پيش‌پرداختها به كارفرما بدهكار باشد، موظف است مبلغ بدهي را پرداخت كند وگرنه كارفرما از طريق قانوني، نسبت به وصول مطالبات خود از محل سپرده‌ها، تضمينها و مطالبات مدير طرح اقدام مي‌نمايد.

 

     ماده 44- تضمين حسن انجام كار

44-1- براي حصول اطمينان از حسن انجام كار و تكاليف مدير طرح، ده درصد از پرداختهاي مربوط به خدمات موضوع قرارداد بعنوان تضمين حسن انجام كار مديران طرح كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگهداري مي‌شود.

44-2- بعد از تصويب گزارش هر قسمت يا مرحله از كار، كسور حسن انجام كار مربوط به آن به مدير طرح مسترد مي‌گردد.

44-3- در صورتي كه كسور حسن انجام كار مربوط به مرحله ساخت و تحويل باشد، نيمي از آن پس از تحويل موقت كار، و بقيه آن پس از تحويل قطعي كار آزاد مي‌شود. درصورت فسخ قرارداد بعلت قصور مدير طرح، وجه‌الضمان مربوط به نفع كارفرما ضبط مي‌شود.

44-4- كسور حسن انجام كار به ازاي دريافت سفته يا هرگونه تضمين معتبر ديگر به مدير طرح بازگردانده مي‌شود.

 

     ماده 45- ماليات، حق‌بيمه و ساير حقوق و عوارض قانوني

45-1- پرداخت هرگونه ماليات، عوارض، حق‌بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي مربوط به مدير طرح و كاركنان او و نيز حقوق گمركي و عوارض مربوط به لوازم و وسايل مورد نياز مدير طرح كه در تاريخ امضاي اين قرارداد برقرار است، يا در آينده برقرار مي‌شود و يا ميزان آن در آينده تغيير مي‌يابد، با رعايت مفاد رديف «45-2»، به عهده مدير طرح است.

45-2- در صورتي كه ماليات، عوارض، حق‌بيمه تأمين اجتماعي و ساير حقوق دولتي، جز آنهايي كه هنگام امضاي قرارداد وجود دارد، تغيير كند، حق‌الزحمه مدير طرح نيز، توسط كارفرما، به تناسب براساس دستورالعملهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، تعديل خواهد شد.

45-3- كارفرما آن قسمت از ماليتها، حق‌بيمه تأمين اجتماعي و يا عوارض متعلقه به پرداختهاي مدير طرح را كه طبق مقررات و ضوابط جاري بايد از طريق كارفرما وصول شود را از پرداختهاي مدير طرح كسر و به حساب مراجع مربوط پرداخت مي‌كند و رسيد آن را به مدير طرح تسليم مي‌نمايد.

45-4- در صورتي كه كارفرما در پرداخت مبالغ ياد شده به مراجع مربوط به موقع اقدام نكند و از اين بابت جرايم و يا خسارتي متوجه مدير طرح شود، كارفرما مسئول جبران تمام و خسارتهايي است كه بدين علت به مدير طرح تعلق گرفته است.

 

     ماده 46- خسارت تأخير

46-1- بابت تأخير غيرمجاز مدير طرح، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز خدمات قسمت يا مرحله مربوط به مدت آن قسمت يا مرحله در ميزان حق‌الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست درصد حق‌الزحمه مربوط، از مدير طرح دريافت مي‌شود.

46-2- بابت تأخير مجاز مدير طرح، مبلغي معادل پنجاه درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماههاي اضافه شده طبق بخشنامه‌هاي مربوط، به حق‌الزحمه اضافه مي‌شود. حداكثر مدت مشمول پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، مدير طرح مي‌تواند طبق رديف «52-9-3»، عمل كند.

تغيير مدت ـ تعليق ـ خاتمه ـ فسخ

 

     ماده 47- شروع و نفوذ قرارداد

47-1- اين قرارداد از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

47-2- شروع اولين قسمت يا مرحله از خدمات، پس از ابلاغ قرارداد از سوي كارفرما و پرداخت پيش‌پرداخت است و تاريخ شروع هر يك از قسمتها و مراحل بعدي، از تاريخ ابلاغ قسمت يا مرحله مربوط، بوسيله كارفرماست.

 

     ماده 48- تغيير مدت قرارداد

48-1- مدت قرارداد در صورت پيش آمدن هر يك از موارد زير، مي‌تواند با پيشنهاد هر يك از دو طرف و توافق آنها تغيير يابد.

48-1-1- تغيير حدود خدمات بر طبق ماده (17).

48-1-2- تعليق

48-1-3- حوادث قهري

48-1-4- تأخير در پرداختها

48-1-5- تأخير در انجام تعهدات و وظايفي كه بعهده كارفرماست.

48-1-6- تأخير مجاز خدمات مدير طرح با توجه به مفاد رديف «49-1».

 

     ماده 49- تأخير

49-1- مدير طرح در مواقعي كه پيش‌بيني كند خدمات موضوع قرارداد بعللي خارج از تقصير و اختيار وي با تأخير مواجه است بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز پيشنهاد مربوط به ميزان تغيير در مدت، حق‌الزحمه و ساير موارد را همراه با دلايل مربوط به كارفرما اعلام نمايد. كارفرما حداكثر ظرف ده روز مراتب را بررسي مي‌كند و براساس توافق طرفين نسبت به موضوع تصميم‌گيري مي‌نمايد.

49-2- هرگاه كارفرما نتواند هر يك از موارد موجب تأخير از جانب خود را برطرف نمايد و ميزان تأخير به بيش از سي درصد مدت انجام خدمات موضوع قرارداد بالغ گردد، مدير طرح موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصميم در مورد تعليق يا خاتمه دادن به قرارداد به كارفرما گزارش كند.

49-3- كارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت گزارش رديف «49-2»، نسبت به تعيين تكليف قرارداد (خاتمه دادن يا تعليق) نظر خود را به مدير طرح ابلاغ نمايد.

49-4- در صورت عدم ابلاغ نظر از سوي كارفرما ظرف مدت تعيين شده، مدير طرح مي‌تواند نسبت به اعلام خاتمه قرارداد طبق ماده (52)، اقدام كند.

49-5- هرگاه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله تأخير بوجود آيد، در پايان خدمات آن قسمت يا مرحله، گزارش تأخيرات كه توسط مدير طرح به طور مستند اعلام شده است، بوسيله كارفرما و با حضور نماينده مدير طرح بررسي مي‌شود و ميزان مجاز و غيرمجاز آن با توافق تعيين و صورتجلسه مي‌گردد و طبق ماده (46)، در محاسبه حق‌الزحمه و تسويه‌ حق‌الزحمه منظور مي‌شود.

49-6- در صورتي كه طرفين قرارداد در مورد تعيين تأخير مجاز و غيرمجاز به توافق نرسند، براساس ماده (60)، براي رفع اختلاف اقدام مي‌شود.

49-7- در صورتي كه كارفرما در حين مدت انجام خدمات موضوع قرارداد تشخيص دهد كه مدير طرح در انجام خدمات هرقسمت يا مرحله بيش از سي‌درصد مدت مربوط تأخير غيرمجاز دارد و يا در انجام هر يك از خدمات تفكيك شده در برنامه زماني بيش از پنجاه درصد مدت پيش‌بيني شده تأخير غيرمجاز دارد، مي‌تواند طبق رديف «53-2»، قرارداد را فسخ كند.

 

 

 

     ماده 50- تعليق

50-1- كارفرما مي‌تواند با اعلام قبلي ده روزه به مدير طرح در حين انجام خدمات هرقسمت يا مرحله، تمام يا بخشي از خدمات موضوع آن قسمت يا مرحله را، طي ابلاغيه‌اي كه تاريخ شروع و خاتمه تعليق در آن معين شده است، به حالت تعليق درآورد.

50-2- تعليق خدمات مدير طرح از سوي كارفرما به علت تعليق مطالعات يا تعليق كارهاي اجرايي (در مرحله ساخت و تحويل) انجام مي‌شود.

50-3- تعليق خدمات از سوي كارفرما در هر قسمت يا مرحله، فقط يك بار مجاز است. مدت تعليق در هر قسمت يا مرحله از خدمات حداكثر يك چهارم مدت اوليه آن و يا چهار ماه است، هر كدام كه كمتر است.

50-4- مدير طرح، موظف است از تاريخ شروع تعليق، خدمات مربوط را متوقف كند و حداكثر ظرف مدت پانزده روز، گزارش وضعيت خدمات را تا تاريخ شروع تعليق، تهيه و با تعيين ميزان هزينه‌هاي تعليق، موضوع رديف 50-5، به كارفرما تسليم نمايد.

50-5- پرداخت هزينه‌هاي مربوط به دوران تعليق خدمات، به استثناي خدمات مرحله ساخت و تحويل كه تابع بخشنامه‌هاي مربوط است، ماهانه معادل سي‌درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است، پرداخت اين مبلغ، براي حداكثر چهارماه و به صورت اقساط ماهانه مجاز است.

50-6- مدير طرح، ده روز قبل از انقضاي مدت تعليق، نظر كارفرما را نسبت به چگونگي ادامه قرارداد، استعلام مي‌كند درصورت اعلام نظر كارفرما مبني بر ادامه كار پس از سپري شدن مدت تعليق، اجراي قرارداد ادامه مي‌يابد.

50-7- در صورتي كه تمديد تعليق ضرورت داشته باشد، كارفرما قبل از پايان مدت تعليق، موضوع را به مدير طرح پيشنهاد مي‌كند و در صورت موافقت مدير طرح، بدون پرداخت هرگونه هزينه، مدت تعليق تمديد مي‌گردد.

50-8- در صورت موافقت نكردن مدير طرح با تمديد مدت تعليق يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي چگونگي ادامه قرارداد (موضوع رديف «50-6»)، پس از سپري شدن دوره تعليق با درخواست مدير طرح قرارداد خاتمه داده مي‌شود.

50-9- چنانچه در دوران تعليق، كارفرما تصميم به لغو تعليق بگيرد، موضوع را به مدير طرح ابلاغ مي‌كند در اين صورت، حداكثر ده روز پس از ابلاغ، كار ادامه مي‌يابد.

 

     ماده 51- حوادث قهري

در موارد وقوع حوادث قهري و بروز شرايط اضطراري مانند جنگ اعلام شده يا نشده، انقلابها و اعتصابهاي عمومي، شيوع بيماريهاي واگيردار، زلزله، سيل و طغيانهاي غيرعادي، خشكسالي بي‌سابقه و هم‌چنين آتش‌سوزيهاي دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابه كه ناشي از كار مدير طرح نباشد، به ترتيب زير عمل مي‌شود:

51-1- هرگاه بروز شرايط اضطراري، انجام قرارداد حاضر را براي يكي از دو طرف غيرممكن سازد، مي‌تواند پايان قرارداد را به طرف ديگر اعلام كند.

51-2- هرگاه شرايط اضطراري گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به طور موقت امكان‌پذير نباشد، طبق ماده تعليق، عمل مي‌شود.

 

     ماده 52- خاتمه دادن به قرارداد

52-1- كارفرما مي‌تواند در هر زمان به شرح زير به قرارداد خاتمه دهد.

52-2- در هر قسمت يا مرحله‌اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو ماهه، به مدير طرح اعلام مي‌كند.

52-3- مدير طرح، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بي‌درنگ بايد كار را متوقف كند و تا پانزده روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخشهايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دوماهه ياد شده ضروري و امكان‌پذير است، همراه با تعيين ميزان حق‌الزحمه آنها باشد.

52-4- هرگاه كارفرما رأساً يا براساس گزارش مدير طرح، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل شود، بايد موضوع را به مدير طرح اعلام كند. دراين صورت، مدير طرح موظف است خدمات تكميلي را در مهلت دو ماهه انجام دهد.

52-5- در هر صورت، مدير طرح موظف است در پايان مهلت دو ماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و ارائه صورتحساب حق‌الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه‌هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه‌ها، تعهدات مدير طرح در مقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه‌ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مدير طرح پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

52-6- كارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دريافت صورت‌حساب و صورت‌هزينه‌هاي موضوع بند «52-5»، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمات انجام شده، اقدام نمايد و با مدير طرح تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مدير طرح در اين حالت آزاد مي‌شود.

52-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از قسمتها يا مراحل قرارداد ابلاغ شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مدير طرح، بابت خدمات آن قسمت يا مرحله، پايان مي‌دهد.

52-8- در مورد شمول رديف «21-2-2»، هرگاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي‌شود و طبق مفاد اين ماده، عمل مي‌گردد.

52-9- مدير طرح، مي‌تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند.

52-9-1- عدم ابلاغ خدمات قسمت يا مرحله بعد، طي مهلت‌هاي درج شده دررديف «16-3».

52-9-2- درصورت تأخير مازاد بر سه ماه در پرداخت حق‌الزحمه موضوع رديف «32-5».

52-9-3- درصورت سپري شدن حداكثر مدت شمول پرداخت حق‌الزحمه تأخير مجاز، موضوع رديف «46-2».

52-9-4- براساس رديف «50-8».

52-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد رديف «29-3»، از سوي كارفرما بيش از دوماه از تاريخ مورد نظر در برنامه زماني.

52-9-6- در صورت عدم تبعيت كارفرما از رأي مرجع حل اختلاف.

52-10- براساس رديف «49-4».

52-11- براساس رديف «51-1».

52-12- در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه‌هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مدير طرح شده است، رفع كند، مدير طرح از درخواست صرف‌نظر مي‌كند و خدمات خود را ادامه مي‌دهد، در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدامها طبق مفاد اين ماده انجام مي‌شود.

 

     ماده 53- فسخ قرارداد

53-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مدير طرح ابلاغ كند.

53-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مدير طرح در زمان عقدقرارداد يا طي مدت قرارداد، به استثناي رديف «21-2-1».

53-1-2- عدم اطلاع به كارفرما در مورد رديف «21-2-2».

53-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.

53-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت.

53-1-5- اثابت اين مطلب در دادگاه كه مدير طرح براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آنها را در منافع خود شريك كرده است.

53-1-6- عدم تبعيت مدير طرح از تصميم مرجع حل اختلاف.

53-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مدير طرح اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكالها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به‌صورت قابل قبول درآورد، در صورت عدم اقدام مدير طرح نسبت به رفع نواقص درپايان مهلت تعيين شده، موضوع فسخ قرارداد ابتدا به وسيله هيأتي متشكل از سه نفر، به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت‌ مقام ياد شده، به مدير طرح ابلاغ مي‌شود.

53-2-1- تأخير غيرموجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي درصد مدت قسمت يا مرحله مربوط.

53-2-2- رعايت نكردن استانداردهاي فني و ضوابط حرفه‌اي.

53-3- مدير طرح، با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند و بي‌درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي‌شود، اصل مدارك و گزارشهاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

53-4- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي‌درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام و نسبت به تعيين مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام شده تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام مي‌كند. كارفرما موضوع فسخ قرارداد را بي‌درنگ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به منظور اقدام لازم، اعلام مي‌كند.

 

مقررات عمومي

     ماده 54- زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسي است، در صورتي كه مدارك قرارداد علاوه بر فارسي به زبانهاي ديگري نيز تهيه شده باشد، متن فارسي معتبر است. مدير طرح، بايد مدارك و گزارشهاي مطالعات، گزارشهاي ارزشيابي و پيشرفت كار و نيز ساير مكاتبات خود را به زبان فارسي، تهيه كند. تهيه مدارك و گزارشها  به زبانهاي ديگر، بستگي به پيش‌بيني آن در شرايط خصوصي دارد.

 

     ماده 55- قانون حاكم بر قرارداد

اين قرارداد، از هر حيث تابع قوانين و مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران است.

 

     ماده 56- مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارشهايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مدير طرح تهيه مي‌شوند، از جمله نسخ اصلي، نورگذر يا رايانه‌اي، همه متعلق به كارفرماست. مدير طرح، مي‌تواند با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارشهاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد. در صورتي كه درشرايط خصوصي قرارداد، محدوديتي قيد نشده باشد، مدير طرح حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله‌هاي علمي را به نام خود، در سمينارها، اجلاسها و نشريات علمي و فني، منتشر كند.

 

     ماده 57- انتقال به غير

57-1- مدير طرح، حق ندارد بدون كسب مجوز از كارفرما، موضوع اين قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري منتقل يا واگذار كند. در صورت موافقت كارفرما با واگذاري قسمتي از كار به اشخاص ثالث، از مسئوليت و تعهدات مدير طرح، به‌هيچ عنوان كاسته نمي‌شود.

57-2- كارفرما مي‌تواند تمام يا قسمتي از حقوق يا اختيارات خود را با رعايت مقررات به اشخاص ديگر تفويض كند. در اين صورت، انجام تعهدات كارفرما در رابطه با حقوق يا اختيارات تفويض شده، به عهده آن اشخاص خواهد بود.

 

     ماده 58- اشخاص يا قراردادهاي ثالث

در مواردي كه اجراي خدمات اين قرارداد از سوي مدير طرح مستلزم اعمال اختيارات يا اجراي وظايف مقرر در قراردادهاي ديگري باشد، مدير طرح در انجام اين امور، با توجه به دانش فني و تجربه خود، به عنوان يك شخص بي‌طرف عمل مي‌كند و گزارش اقدامهاي خود را به كارفرما تسليم مي‌نمايد.

 

     ماده 59- ابلاغ‌ها

هرگونه اطلاعيه، دستوركار، اعلام نظر، ابلاغ تعليق، ابلاغ پايان دادن قرارداد و موارد مشابه بايد با قرارداد انطباق داشته و تنها به صورت كتبي معتبر است.

رسيد دبير خانه هر دو طرف و يا رسيد تحويل پستي، ملاك تسليم گزارشها، مدارك و مكاتبات است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حل اختلاف

     ماده 60- حل اختلاف

60-1- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي‌توانند براي حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق رديف «60-3»، برحسب مورد، به روش تعيين شده در رديفهاي «60-1-1» و يا «60-1-2»، عمل كنند:

60-1-1- در مورد مسائل ناشي از برداشت‌هاي متفاوت دو طرف از بخشنامه‌هايي كه به استناد ماده (23) قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ابلاغ شده است، هر يك از دو طرف از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور چگونگي اجراي بخشنامه مربوط را استعلام و دوطرف طبق نظري كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعلام مي‌شود، عمل كنند.

60-1-2- در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول رديف «60-1-1»، است، رسيدگي و اعلام نظر درباره آنها به كارشناس يا هيأت كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيأت كارشناسي، در چارچوب قرارداد و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي‌گردد، عمل كنند.

60-2- در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع رديف «60-1-2»، به توافق نرسند يا نظر اعلام شده طبق رديفهاي «60-1-1» و «60-1-2»، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد، براي حل اختلاف، طبق رديف «60-3» اقدام مي‌گردد.

60-3- هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد قرارداد بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد كه راجع به اموال باشد، هر يك از طرفها مي‌توانند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورداختلاف به داوري را به رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارائه كنند.

تبصره 1- چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مي‌باشد.

تبصره 2- رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني بايد در چارچوب قرارداد منعقد شده و قوانين و مقررات مربوط انجام شود، پس از اعلام نظر شوراي ياد شده طرفها بر طبق آن عمل مي‌كنند.

60-4- ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي‌دهد و موجب آن نمي‌شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند.

 

 

 

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد