نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
( روزآمد سال 1399) 80981- نفرماه - مشاور-------- برای آگاهی و بهره از تعرفه سال حاضربه قسمت نرم افزار برخط و یا فروشگاه سایت مراجعه فرمایید
80981-a
1384/05/08
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه