نرم افزار محاسبه برآورد حق الزحمه مهندسان مشاور به روش نفر ماه

بر پایه بخشنامه 80981 سازمان برنامه و بودجه کشور

ورود اطلاعاتنام پروژه

نوع طرح:عمرانیغیر عمرانی

ضریب بالاسری:2/60دلخواه مشاور

ضریب پیشنهادی مهندس مشاور (پلوس و مینوس)

نام مرحله / بند شرح خدماتنفر- ماه کارشناس مورد نیاز:


کارشناسکارشناس ارشددکترکارشناس خبره