دیدگاه های نرم افزار محاسبه بخشنامه 80981

دیدگاه ها
1399/1/30
مهدی اروجلو

سلام ، ضرایب تعدیل تا سال 1397ارایه شده است، ضریب تعدیل کل 1398 چقدر میباشد؟
1398/1/21
کاوه پورحسینی

سلام
1397/2/16
کامبیز نصیری اعظم

سلام متاسفانه برای دومین بار در امروز است که برای محاسبه بخشنامه 80981 ضریب بالاسری را از 2.6 به 2 تغییر داده و هر دو بار سیستم نمی تواند جمع کل را محاسبه کند! درصورتی که همین کار را در سال پیش انجام داده ام و دست انجام شده بود. لطفا بررسی فرمایید.
1396/12/14
کیکاوس طاهری

سلام