ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
-
1-7067-54-1529
1371/06/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد