ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ
به استناد آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و آیین‌نامه نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور موضوع تصویبنامه شماره 25254 /ت 57697 ه مورخ 1400 هیات وزیران و ماده 16 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکیاران به شماره 48013 /23251 هـ مواردی از دستورالعمل طبقه بندی و تشیخیص صلاحیت اشخاص حقیقی (بخشنامه شماره 159656/ 101 مورخ 1382/08/22) اصلاح و برای اجرا، ابلاغ میگردد
1402/440122
1402/08/20
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد