بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور
-
54962
1398/02/10
متن ضابطه

 

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ

 ﺷﻮرای ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1397/12/20 ﺗﺒﺼﺮه ﺑﻨﺪ 4 ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 647444 ﻣﻮرخ 1395/05/11 ﺳﺎزﻣﺎن مدﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی (وﻗﺖ) را ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﺘﻦ ذﯾﻞ اﺻﻼح ﻧﻤﻮد؛

ﺑﻌﺪ از ﻋﺒﺎرت"ﺣﻖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ روزاﻧﻪ" ﻋﺒﺎرت داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر" اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

ﻣﺮاﺗﺐ ﺟﻬﺖ اﺟﺮا اﺑﻼغ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺟﻤﺸﯿﺪ اﻧﺼﺎری

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد