دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
( تعدیل بالاسری مشاوران )
98/317913
1398/06/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد