دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصه
-
1-11765-54-2500
1370/07/28
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد