تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
-
26725/ت48462هـ
1393/03/11
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد