آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب هیات وزیران
67572/ ت52153ه‍
1394/05/27
متن ضابطه

شماره: 67572/ت 52153 هـ

تاریخ: 1394/5/27

 

بسمه‌تعالی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی کشور

هیئت‌وزیران در جلسه 1394/۴/21 به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

 

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت¬پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده ۱- در این آییننامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

 الف سازمان: سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور.

 ب دستگاه متقاضی: وزارتخانهها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی.

 پ طرحهای قابل‌واگذاری: طرح، پروژه و فعالیت‌هایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش غیردولتی واگذار میشود.

 

ماده ۲- دستگاه متقاضی در مرحله ارایه پیشنهاد واگذاری طرح قابل‌واگذاری، نیاز خود را نسبت به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح مورد واگذاری و مدت آن با ارایه گزارش توجیهی برای اخذ تأیید به سازمان ارسال مینماید.

 

ماده ۳- طرح مورد واگذاری باید از طریق مزایده عمومی توسط دستگاه متقاضی و مطابق قیمت تمام‌شده پیشنهادی دستگاه و با لحاظ شرایط و مدت نیاز به کالا و خدمات طرح مذکور با تأیید سازمان واگذار شود.

تبصره- قیمت تمام‌شده پیشنهادی دستگاه بر اساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد خواهد بود.

 

ماده ۴- با پیش‌بینی امکان خرید کالا و خدمت در مرحله واگذاری و پس از قطعیت واگذاری، سازمان مجاز است کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح واگذارشده را بر اساس مناقصه عمومی خریداری نماید.

 

ماده ۵- در صورت عدم نیاز به خرید کالا و خدمات ناشی از اجرای طرح‌های مورد واگذاری از سوی دستگاه اجرایی و تأیید سازمان، با اعلام کتبی موضوع در اسناد مزایده طرح، اجازه بهره‌برداری یا فروش در داخل و خارج کشور به بخش غیردولتی داده می‌شود.

 

ماده ۶- حداکثر قیمت خرید کالا و خدمت موردنظر باید تا سقف هزینه یا قیمت تمام‌شده مربوط باشد.

تبصره - قیمت تمام‌شده در سال‌های بعد متناسب با شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌روز می‌شود.

ماده ۷- در مواردی که طرح‌های مورد واگذاری فاقد توجیه اقتصادی و مالی است و نیاز به پرداخت کمک داشته باشد، این کمک در اسناد مزایده یا مناقصه درج و پرداخت آن به‌صورت سنواتی و یا به‌صورت یکجا در قالب کاهش قیمت پایه در واگذاری طرح به‌منظور دستیابی به توجیه اقتصادی و مالی اعمال می‌شود.

 

ماده ۸- کالا و خدمت طرح‌های قابل‌واگذاری از محل اعتبارات دستگاه متقاضی، خریداری و بر اساس ترتیبات موردتوافق سازمان و دستگاه متقاضی، تحویل دستگاه متقاضی ذیربط میگردد.

 

ماده ۹- وظایف و اختیارات سازمان در اجرای این آییننامه به شرح زیر تعیین می‌شود:

 الف- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد خرید کالا و خدمات طرح‌های قابل‌واگذاری.

 ب- بررسی و تأیید پیشنهادهای دستگاه‌های متقاضی در مورد قیمت تمام‌شده کالا و خدمات.

 پ- نظارت بر انتقال کالا و خدمات دریافتی از طرح واگذارشده به دستگاه‌های متقاضی.

 ت- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه رسیدگی به درخواست‌ها و مواعد زمانی هر مرحله از کار و انتقال کالا و خدمات به دستگاه‌های متقاضی.

ماده ۱۰- دستگاه متقاضی موظف به واریز منابع حاصل از واگذاری طرح‌ها مطابق قوانین و مقررات مربوط به خزانه‌داری کل کشور می‌باشد.

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد