تصویبنامه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف بهبود فضای کسب و کار و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در کشور
-
80/101207
1399/07/07
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد