تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
-
95203/ت55391هـ
1397/07/18
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد