استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
-
1900/78558
1387/08/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد