برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانها
-
1-10370-54-3060
1366/08/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد