نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
این بخشنامه با ابلاغ مصوبه شماره 42339/ت33497ه‍ مورخ 1385/04/20 هیات وزیران منسوخ شده است. هم چنین این بخشنامه مصوبه شماره 7250/ت166مورخ 1367/02/17 هیات وزیران را نسخ می نماید.
24525/ت ‍14898ه‍
1375/04/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد