آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران - اسناد مرتبط: قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجی؛ تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه؛ اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه
13235.ت13996ه‍
1374/11/03
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد