ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69
-
1-2243-54-512
1369/02/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد