تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی
این بخشنامه برای بخش‌های مختلف، تاریخ اجرای متفاوت دارد: 1. گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره که در سال 1398 منقضی شده و یا در شش ماهه اول سال 1399منقضی می‌شوند. 2. گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح که در سال 1398 منقضی شده و یا در شش ماهه اول سال 1399 منقضی می‌شوند. 3. گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی که از تاریخ 01 /10 /1399 منقضی شده و یا در شش ماهه اول سال 1399 منقضی می‌شوند.
99/211801
1399/04/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد