آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
با بخشنامه 43465/ت52087هـ مورخ 1395/04/15 اصلاح گردید
214287/ت45880ه
1390/11/03
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد