اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
غیر صنعتی
92/5132
1392/01/31
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد