دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
مصوب شورای عالی قضایی - اسناد مرتبط: قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
-
1364/06/06
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد