دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان
نرم افزار محاسبه آنلاین این بخشنامه در سایت شاقول قرار داده شده است که با مراجعه به نرم افزارهای انلاین قابل دسترسی است.
1-15354-54-3191
1370/09/30
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
نام/تاریخ
دیدگاه