آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
-
44930/ت 3075ه‍
1383/08/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد