آیئن نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره.هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی
-
١٣٣۴٨٢/ت۵٨٧٩۴ه
1400/10/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد