تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
-
81801. ت 20992
1377/11/28
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد