اصلاح تبصره (۱) بند (ت) ماده (۳) آیین­‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات
-
H57962T/6328
1400/01/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد